Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập về nguyên phân và giảm phân

458b61efd88f5f5cefdb84d5a6dc9f11
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương vào ngày 2016-07-14 16:21:14 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 9338 | Lượt Download: 278 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂNHoạt động của giáo viên học sinh Nội dungBài tập 10 tế bào sinh dục sơ khai phânbào liên tiếp với số lần như nhau vùng sinhsản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thểđơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảmphân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấpthêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụtinh của giao tử là 10 và tạo ra 128 hợp tử.Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ratrong giảm phân. Hãy xác định:a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và têncủa loài đób. Tế bào sinh dục sơ khai là đực haycái? Giải thích?Bài tập loài ong mật, 2n=32. Trứngkhi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặcong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còntrứng không được thụ tinh thì nở thành ongđực.Một ong chúa đẻ được một số trứnggồm trứng được thụ tinh và trứng không đượcthụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụtinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng khôngđược thụ tinh là nở thành ong đực, các trườnghợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Cáctrứng nở thành ong thợ và ong đực nói trênchứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ongđực con bằng 2% số ong thợ con. Cách giảia. Gọi là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, ta có:8225601022248010)12(2nnnxx (ruồi giấm)2n.2 x.10 2560 5b. Số tế bào con sinh ra: 320Số giao tử tham gia thụ tinh: 10010128 1280Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử:3201280 suy ra là con đực Cách giảia/ Gọi là số ong thợ, là số ong đực thì =0,02x Ta có 32x 16 0,02x =155136; 4800; 96b/ Tổng số trứng đẻ là (4800x100/80) +(96x100/60) 6160c/ Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến- Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 100/80 6000trứng Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 100) –6000 594000 Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 100/60 160Doc24.vna/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con.b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lầnnói trên là bao nhiêu?c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với cáctrứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hìnhthành thì tổng số NST trong các tinh trùng vàtế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?Bài tập 3: Một tế bào sinh dục sơ khai của loàithực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợtđòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyênliệu hình thành 504 nhiễm sắc thể (NST) đơnmới. Các tế bào con sinh ra từ đợt nguyênphân cuối cùng đều giảm phân bình thườngtạo 128 tinh trùng chứa NST Y.a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinhdục sơ khai? b. Xác định bộ NST 2n của loài? c. Trong quá trình nguyên phân đó cóbao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?d. Tính số lượng NST đơn môi trườngcung cấp cho toàn bộ quá trình tạo giao tử từ1 tế bào sinh dục sơ khaie. Có bao nhiêu kiểu sắp xếp của cácNST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vôsắc kì giữa phân bào giảm nhiễm.Bài tập 4: 10 tế bào sinh dục của một cơ thể trứng- Số trứng không thụ tinh không nở: 160 96 64 Số trứng thụ tinh không nở: 6000 4800 1200 Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 1200) +16(64 594000) 9543424 NST GIẢISố đợt nguyên phân: Số tinh trùng mang NST tinh trùng mang NST 128Tổng số tinh trùng tạo thành: 128 256Số TB sinh tinh: 644256 Số đợt nguyên phân: Gọi là số đợt nguyên phân2 64 6Bộ NST 2n: (2 6-1) 2n 504 2n 8- Số thoi vô sắc hình thành: 63- Số NST môi trường cung cấp cho tế bào sinh dụcsơ khai tạo giao tử: (2 6-1 1) 1016- Số kiểu sắp xếp là: kiểu sắp xếp.Doc24.vnnguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môitrường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra2480 NST đơn mới tương đương. Các tế bàocon đều trải qua vùng sinh trưởng bước vàovùng chín, giảm phân tạo nên các giao tử, môitrường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệutạo nên 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh củagiao tử 10% tạo nên 128 hợp tử lưỡng bộibình thường.a. Xác định bộ NST lưỡng bội củaloài?b. Xác định giới tính của cơ thể tạo nêncác giao tử trên?c. Các hợp tử được chia thành hainhóm và có số lượng bằng nhau. Mỗi hợptử trong nhóm có số đợt nguyên phân gấp 2lần số đợt nguyên phân trong nhóm B. Cáchợp tử trong mỗi nhóm có số đợt nguyênphân bằng nhau. Tổng số NST đơn có trongtoàn bộ các tế bào con sinh ra từ nhóm bằng10240 NST đơn lúc chưa nhân đôi. Tìm sốđợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong mỗinhóm tế bào? Cách giảia. vùng chín mỗi tế bào sinh dục có một lần nhân đôi NST kì trung gian của lần phân bào nên số lượng NST cung cấp bằng số lượng NST cótrong tế bào ban đầu trước khi bước vào giảm phân. Suy ra số lượng NST đơn có trong các tế bàotrước khi thực hiện giảm phân là 2560 NST đơn.- Số lượng NST đơn có trong 10 tế bào sinh dục sơkhai là 2560 2480 80- Bộ NST lưỡng bội của loài 2n 81080b. Với hiệu suất thụ tinh 10% để tạo ra 128 hợp tử thì số lượng giao tử cần phải có:128010010128 giao tử- Số lượng tế bào sinh dục con khi chưa bước vào vùng chín được tạo ra từ nhóm tế bào trên:12082560tế bàoNếu các tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo được 320 tế bào trứng, không đủ hoàn tất quá trìnhthụ tinh. Vậy nhóm tế bào trên là tế bào giới tính đực. Vì tạo được: 12804320 tinh trùng.c. Gọi số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong nhóm là k. Suy ra số lần nguyên phân của hợp tửtrong nhóm là 2k. Theo giả thiết ta có phương trình:102408)642642(2kk=2064810240222kkDoc24.vnBài tập 5:Tổng số tế bào sinh tinh trùng và sinhtrứng của một loài bằng 320. Tổng số NSTđơn trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn cácNST trong các trứng là 18240. Các trứng tạora đều được thụ tinh. Một trứng thụ tinh vớimột tinh trùng tạo ra hợp tử lưỡng bội bìnhthường. Khi không có trao đổi đoạn và khôngcó đột biến loài đó tạo nên 19 loại trứng.a. Nếu các tế bào sinh tinh trùng vàsinh trứng đều được tạo ra từ tế bào sinhdục sơ khai đực và tế bào sinh dục sơ khaicái thì mỗi loại tế bào đã trải qua mấy đợtnguyên phân.b. Tìm hiệu suất thụ tinh của tinhtrùng?c. Số lượng NST đơn mới tương đươngmà môi trường cung cấp cho mỗi tế bào sinhdục sơ khai cái để tạo trứng. là bao nhiêu?Bài tập 6Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm cókhoảng 5,66 10 nuclêôtit. Nếu chiều dài Đặt k=1, ta có: 20222kk loạiĐặt k=2, ta có: 20222kk nghiệm đúng.Số đợt nguyên phân mỗi hợp tử trong nhóm là đợt nhóm là đợt.Cách giảia. Gọi số lượng tế bào sinh tinh trùng là x, gọi sốlượng tế bào sinh trứng là (với điều kiện x, làsố nguyên dương, thỏa mãn công thức k). Theogiả thiết và theo lí thuyết giảm phân ta có hệphương trình:1824019419320yxyxta có 64256yx(bộ NST của loài 2n=38, có 19 loại trứng)Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục đực: k=256 đợtSố đợt nguyên phân của tế bào sinh dục cái: =64 đợtb. Theo giả thiết các tế bào trứng đều được thụtinh, vậy có 64 hợp tử. Để tạo ra 64 hợp tử phải có64 tinh trùng được thụ tinh với trứng trong tổng sốtinh trùng được tạo ra.256 1024. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng%25,6100102464c. Số lượng NST đơn mới tương đương cung cấpcho tế bào sinh dục cái:- vùng sinh sản: (64-1) 38 NST 2394 NST- vùng chín: 64 38 NST 2432 NSTDoc24.vntrung bình của nhiễm sắc thể ruồi giấm kìgiữa dài khoảng micrômét, thì nó cuộn chặtlại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiềudài kéo thẳng của phân tử ADN? Bài tập Trong tế bào của người, bộ nhiễmsắc thể 2n chứa hàm lượng ADN bằng 10 9cặp nuclêôtit. Hãy cho biết các tế bào sau đâychứa bao nhiêu cặp nuclêôtit ?a. Tế bào pha G1 .b. Tế bào pha G2 .c. Tế bào nơron.d. Tinh trùng.Bài tập 8a/ .Các tế bào 1,2,3 trong hình đang kì nào, thuộc kiểu phân bào gì Cho biết bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài này 2n 4). Tổng số NST đơn mới tương đương cung cấp cho tế bào sinh dục cái để tạo ra các trứng: 2349 2432 4826 NSTCách giảiRuồi giấm có NST, vậy chiều dài của bộ NST của ruồi giấm là:8810622,924,31066,5Chiều dài trung bình một phân tử ADN của ruồi giấm là 88102028,1810622,9NST ruồi giấm kì giữa có chiều dài 24102mVậy NST kì giữa đã cuộn chặt với số lần là6014102102028,148 lầnĐáp án; a. Tế bào pha G1 10 (cặp nucleotit).b. Tế bào pha G2 10 (cặp nucleotit) 12 10 (cặp nucleotit)c. Tế bào nơron 10 (cặp nucleotit).d. Tinh trùng 10 (cặp nucleotit)Đáp ána. Tế bào đang kì sau của giảm phân 2.Doc24.vnb/ Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, mà mỗi nhiễm sắc thể có 400 nuclêôxôm. Mỗi đoạn nối ADN trung bình có 80 cặp nu. Số đoạn nối ít hơn số nuclêôxôm.Khi các cặp NST đó tái bản lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo nên các nuclêôxôm tương đương với bao nhiêu nuclêôxôm? Số lượng prôtêin histon các loại cần phải cung cấp là bao nhiêu?Bài tập 9: Một tế bào sinh dưỡng của lúa 2n 24 NST.Nguyên phân liên tiếp lần. Nhưng khi kết thúc lần phân bào 3; trong số tế bào con, do tác nhân đột biến có tế bào bị rối loạn phân bào xảy ra trên tất cả các cặp nhiễm sắc thể. /. Tìm số lượng tế bào con hình thành? /. Tính tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường. /. Trong các lần phân bào môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn mới?Bài tập 10a. Tại sao các NST co xoắn tối đatr ớc khi ớc vào kì sau? Điều gì sẽ xảy ranếu kì tr ớc của nguyên phân thoi phân bào Tế bào đang kì sau của nguyên phân. Tế bào đang kì sau giảm phân 1.b/ Tổng số nu có trên cả sợi ADN của NST[400 146 2] 80 (400 1)] 180640 nu. Khi các cặp NST đó tái bản lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo nên các nulêôxôm tương đương với số lượng như sau: (2 2-1) 400 2400 nuclêôxôm. Số lượng prôtêin histon các loại cần cung cấp: (2 1) 400 19200 prôtêin. Đáp án /. Kết thúc nguyên phân lần tạo tế bào: 7tế bào vẫn nguyên phân bình thường, còn tế bào bị rối loạn.7 tế bào bình thường nguyên phân tiếp lần tạo ra: 56 tế bào.Một tế bào bị rối loạn phân bào lần thứ tạo ra bộ nhiễm sắc thể 4n 48 nhiễm sắc thể tồn tại trong 1tế bào. Tế bào này tiếp tục trải qua lần phân bào và tạo nên tế bào tứ bội. Vậy tổng số tế bào con hình thành: 56 60 tế bào. /. Tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường bằng 4/56 1/14.Doc24.vnbị phá huỷ? Hiện ợng các NST ơng đồngbắt đôi với nhau có nghĩa gì?b. Ruồi giấm có bộ NST 2n 8. Mộtnhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm mang 128NST kép. Nhóm tế bào này đang kì nào vàcó số ợng bao nhiêu? Biết rằng mọi diễnbiến trong nhóm tế bào nh nhau.Bài tập `11a. Sự biến đổi hình thái NST trong quátrình phân bào có nghĩa gì?b. Hiện tượng bộ NST giảm đi một nửaxảy ra thời điểm nào của giảm phân? Giảithích ?c. Tế bào sinh dục gà có 2n 78. Tếbào này nguyên phân đợt liên tiếp và giảmphân tạo ra các giao tử. Hãy tính số lượng /. Số lượng NST đơn cần cung cấp: [(2 1) 24] [(2 1) 24 7] (2 1) 24 2] 1488 NST.Đáp án:a.- Các NST phải co xoắn tối đa tr ớc khi ớc vào kì sau để việc phân chia ợc dễ dàng không bị rối do kích th ớc của NST.- kì tr ớc của nguyên phân nếu thoi phân bào bị phá huỷ thì các NST sẽ không di chuyển về các tế bào con và tạo ra tế bào tứ bội do NST đã nhân đôi.- Hiện ợng các NST ơng đồng bắt đôi với nhaucó nghĩa:+ Các NST ơng đồng trong giảm phân tiếp hợp với nhau nên có thể xảy ra trao đổi chéo làm tăng biến dị tổ hợp.+ Mặt khác do NST ơng đồng bắt đôi từng cặp nên sự phân li của các NST làm giảm số ợngNST đi một nửa (các NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo là do chúng bắt đôi vớinhau)b.- NST kép có thể trong các kì sau: Kì trung gian lần phân bào sau khi đã nhân đôi, kì đầu I, kìgiữa I, kì sau I, kì cuối I, kì đầu II, kì giữa II+ Số ợng tế bào kì I: 128 16 tế bào+ Số ợng tế bào giảm phânII: 128 32 tế bào Đáp án a. NST dãn xoắn dạng sợi mảnh thựchiện chức năng tổng hợp ADN, ARN, prôtêin…Doc24.vnNST đơn mới môi trường cung cấp cho tế bàotrên trong quá trình tạo giao tử và số giao tửđược tạo thành. NST co ngắn, co ngắn cực đại phânli đều đặn VCDT cho các tế bào con.- b. Lần phân bào thứ nhất của giảmphân, khi các NST sắp xếp thành hai hàng trên mặtphẳng xích đạo của thoi vô sắc và các NST képtrong cặp tương đồng phân li về hai cực của tếbào…c. 78 (2 1) 9672 NST đơn.- tế bào trứng; tinh trùng.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.