Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập về Khúc xạ ánh sáng

b0169234ccfb29d963bcbb80f0932e10
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-26 14:07:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 270 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KHÚC ÁNH SÁNGẠ6.1 Trong bi th nh lu khúc ánh sáng ạsinsininr= làA. chi su môi tr ng khúc môi tr ng i.ế ườ ườ ớB. chi su môi tr ng môi tr ng khúc .ế ườ ườ ạC. chi su tuy môi tr ng i.ế ườ ớD. chi su tuy môi tr ng khúc .ế ườ ạ6.2 Trong hi ng khúc sin góc (sini)ệ ượ ớA. luôn sin góc khúc (sinr).ớ ạB. luôn nh sin góc khúc (sinr).ỏ ạC. sin góc khúc (sinr).ỉ ạD. góc khúc r.ỉ ạ6.3 Nói khúc ánh sáng:ề ạA. khi n1 n2 luôn luôn có tia khúc ạB. khi n1 n2 tia khúc xạ đi pháp tuy so tia i.ầ ớC. khi n1 n2 tia khúc đi xa pháp tuy so tia i. ớD. khi n2 n1 tia khúc xạ đi pháp tuy so tia i.ầ ớ6.4 Chi chùm tia sáng môi tr ng có chi su nế ườ ấ1 sang môi tr ngườcó chi su nế ấ2 Bi th nh lu khúc ánh sáng làể ạA. n1 sini n2 sinr.B. sini sinr.C. n2 sini n1 sinr.D. .6.5 Chi su tuy thu tinh ng 1,5 có nghĩa gì?ế ằA. Góc khúc góc 1,5 n.ạ ầB. Góc khúc nh góc 1,5 nạ ầC. ánh sáng trong môi tr ng thu tinh ánh sáng trong chân không ườ ố1,5 n.ầD. ánh sáng trong môi tr ng thu tinh nh ánh sáng trong chân không ườ ố1,5 n.ầ6.6 Trong hi ng khúc ánh sáng góc khúc ượ ạA. luôn bé góc i. ớB. luôn góc i. ớC. thu góc i. ớD. tăng khi góc tăng n.ầ ầ6.7 chi su môi tr ng ch tia nh chi su môi tr ng ch ườ ườ ứtia khúc thì góc khúc xạ ạA. luôn nh ho ng góc i.ỏ ớB. luôn góc i.ớ ớC. luôn ho ng góc i.ớ ớD. có th ho nh góc i.ể ớ6.8 Trong hi ng khúc ánh sáng, phát bi nào sau đây ượ sai:A. Góc góc khúc FACEBOOK: Nguy Công Nghinhễ -B. Khi tia vuông góc phân cách hai môi tr ng thì tia khúc cùng ph ng ườ ươv tia i.ớ ớC. Khi ánh sáng đi môi tr ng chi quang sang môi tr ng chi quang kémừ ườ ườ ếthì góc khúc ho ng góc i.ạ ớD. gi sin góc khúc sin góc luôn không hai môi ớtr ng trong su nh nh.ườ ị6.9 ánh sáng trong môi tr ng (1) là vậ ườ1 280.000 km/s và trong môi tr ng (2) làườv2 250.000 km/s. Trong các phát bi sau, phát bi nào sai?A. Môi tr ng(1) chi quang môi tr ng (2).ườ ườB. Chi su tuy môi tr ng (2) là nế ườ2 1,2.C. Chi su môi tr ng (1) môi tr ng (2) là 0,89.ế ườ ườD. Chi su môi tr ng (2) môi tr ng (1) là 1,12.ế ườ ườ6.10 môi tr ng trong su nh nh thì gi sin góc và sin góc khúcớ ườ ớx :ạA. ph thu vào môi tr ng ch tia i.ụ ườ ớB. ph thu vào góc i.ụ ớC. ph thu vào ch ng môi tr ng.ụ ườD. ph thu vào môi tr ng ch tia khúc .ụ ườ ạ6.11 n21 ng môi tr ng chi quang môi tr ng thì:ằ ườ ườA. r. B. 0. C. và góc ch r.ệD. và góc ch 0.ệ6.12 Ch bi th đúng khi nói chi su môi tr ng:ọ ườA. n21 .B. n21 C. n21 .D. n21 .6.13 Nhìn hòn đáy c. Phát bi nào ướ ướ sai :A. nh hòn là nh o.Ả ảB. nh hòn hòn i.Ả ướ ỏC. Mu nhìn nh hòn rõ nét, ta nhìn theo ph ng vuông góc c.ố ươ ướD. Hòn nh nó.ỏ ướ ủ6.14 Khi chùm tia sáng truy môi tr ng trong su có chi su nơ ườ ấ1 ớm phân cách môi tr ng trong su có chi su nặ ườ ấ2 (n2 n1 ), tia sáng không vuông góc phân cách thìớ ặA. tia sáng truy th ng khi đi qua phân cách gi hai môi tr ng.ề ườB. các tia sáng khúc vào môi tr ng có chi su nấ ườ ấ2 .C. các tia sáng ph tr môi tr ng có chi su nấ ườ ấ1 .D. ph tia sáng khúc vào môi tr ng 2, ph ph môi tr ng 1.ộ ườ ườ6.15 Khi chùm tia sáng đi môi tr ng trong su nơ ườ ố1 phân cách ớmôi tr ng trong su nườ ố2 (v nớ2 n1 ), tia sáng không vuông góc phân cách thìớ ặA. không có tia khúc góc góc gi n.ạ FACEBOOK: Nguy Công Nghinhễ -B. các tia sáng khúc và đi vào môi tr ng nấ ườ2 .C. các tia sáng ph tr môi tr ng nấ ườ1 .D. các tia sáng truy th ng, không khúc .ấ ạ6.16 Chi su tuy môi tr ng ch tế ườ ấA. nh 1.ỏ ơB. ng 1.ằC. 1.ớ ơD. có th nh 1, ng ho 1.ể ơPH TOÀN PH NẢ Ầ6.17 Ch phát bi đúng:ọ ểA. Chi su tuy môi tr ng trong su có th hay nh 1.ế ườ ơB. Khi ánh sáng đi môi tr ng chi quang kém sang môi tr ng chi quang iừ ườ ườ ớgóc thích ra hi ng ph toàn ph n.ớ ượ ầC. Góc gi ph toàn ph xác nh siniớ ởgh n12 .D. Khi ánh sáng đi môi tr ng có chi su phân cách môi tr ng cóừ ườ ườchi su nh thì tia ng góc ớghi£ có tia ló.ề6.18 chùm sáng truy quaề phân cách hai môi tr ng trong su t. Hi ng nàoặ ườ ượsau đây có th ra 1. Khúc 2. Ph toàn ph n; 3. Truy th ng?ể ẳA. 3. B. 2; 3. C. 3.D. 2.6.19 chùm sáng sáng truy iề phân cách hai môi tr ng trong su t. Hi ngặ ườ ượnào sau đây có th ra 1. ph 2. Khúc 3. Ph toàn ph n; 4.Truy ềth ng ?ẳA. 2; 3. B. 3; 4. C. 3; 4.D. ;3 ;4.6.20 Hi ng ph toàn ph ra khiệ ượ ảA. ánh sáng nh n.ặ ẵB. ánh sáng truy phân cách iề môi tr ng chi quang kém và góc ườ ớl góc gi n.ớ ạC. ánh sáng đi môi tr ng chi quang kém phân cách môi tr ng ườ ườchi quang n. ơD. ánh sáng đi môi tr ng chi quang kém phân cách môi tr ng ườ ườchi quang và góc nh ho ng góc gi n.ế ạ6.21 Khi chùm tia sáng truy môi tr ng chi su ườ phân cách iớ ớmôi tr ngườ có chi su nh thìế ỏA. không có tia khúc góc góc gi ph toàn ph n.ạ ầB. ch ra hi ng ph ánh sáng.ỉ ượ ạC. ra ng th khúc và ph .ả ạD. ch có tia khúc hay ch có tia ph tuỳ thu vào góc tia sáng.ỉ FACEBOOK: Nguy Công Nghinhễ -6.22 Ch ph ng án ươ sai: Chi chùm tia sáng đi môi tr ng chi quang ườ ơđ phân cách môi tr ng chi quang kém:ế ườ ếA. khi tăng góc thì tia ph còn tia khúc sáng lên.ớ ầB. khi góc iớgh thì tia khúc đi là là sát phân cách.ạ ặC. khi igh thì không còn tia khúc .ạD. góc gi ph toàn ph xác nh ở()2gh 1)1sininn nn= .6.23 Khi ra hi ng ph toàn ph n, nh ng nh nào sau đây ượ không tho ảmãn:A. Chi su tuy môi tr ng ch tia (1) ph chi su tuy iế ườ ốc môi tr ng (2).ủ ườB. Chi su tuy môi tr ng (2) ph nh chi su tuy môiế ườ ủtr ng ch tia (1).ườ ớC. Góc ph nh góc gi ph toàn ph iớ ầgh .D. sinigh 21nn (n1 n2 ).6.24 Khi ra hi ng ph toàn ph n, nh ng nh nào sau đây ượ không tho ảmãn:A. Chi su tuy môi tr ng ch tia (1) ph nh chi su tuy iế ườ ốc môi tr ng (2).ủ ườB. Chi su tuy môi tr ng (2) ph nh chi su tuy môiế ườ ủtr ng ch tia (1).ườ ớC. Góc ph góc gi ph toàn ph iớ ầgh .D. sinigh 21nn (n1 n2 ).6.25 Chi tia sáng ch ng trong su có chi su ng ằ2 ặthoáng góc ng góc gi ph tòan ph n. Sau đó, trên ch ng ướ ỏđó benzen có chi su =1,5. Tia sáng sộ ẽA. ló ra ngoài không khí.B. ph toàn ph phân cách benzen và c.ả ướC. ph toàn ph thoáng benzen.ả ủD. đi là là trên thoáng benzen.ặ ủ6.26 Cho chi su nh a, c, th tinh là 4/3, 1,5. Chi truy tia sáng ướ ượ ềđ phân cách hai môi tr ng nào sau đây thì có th ra ph toàn ph n?ế ườ ầA. không khí vào c. ướB. vào th tinh. ướ ủC. nh vào th tinh.ừ ủD. th tinh vào c.ừ ướ FACEBOOK: Nguy Công Nghinhễ