Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI TẬP VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

0b1abd4f053d2692d44a1d4ea6901339
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-14 22:05:40 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1.Đ ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươ, đâyướ hàm đó là hàm nào? ốA.3 22 12 4y x= B.3 22 12y x=- -C.33 2y x= D4 23 2y x= +Câu 2. ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươ, đâyướ hàm đó là hàm nào? ốA. 32 1y x= B. 32 1y x= +C. 32 1y x=- D. 32 1y x=- +Câu 3. Cho hàm ố()()22 1y x= có th ị()C nh nào đây đúng ?ệ ướA. ()C tr hoành hai đi m.ắ B. ()C tr hoành đi m.ắ ểC. ()C không tr hoành.ắ D. ()C tr hoành ba đi m.ắ ểCâu 4. ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươ, đâyướ hàm đó là hàm nào?ỏ 33 2y +. B. 21y x= .C.4 21y x= D.33 2y x=- .Câu 5. ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươ, đâyướ hàm đó là hàm nào?ỏ ốA. 23 3y x= B. 22 1y x=- .C. 22 1y x= D. 23 1y x=- .Câu 6. ng bi thiên đây là ng bi thiên hàm nào trong cá hàm li kê nả ướ ượ ốph ng án A, B, C, D?ươx- 2-1+¥ 'y+ 0- 0+ y- 207-+¥ A. 22 12 .y x=- B. 22 12 .y x= C. 22 12.y x=- D. 22 12 .y x= +Câu 7. Trong th cho trong hình A, B, C, đây, th nào là th hàm ượ ướ 23 2y +?-3-2-112-2-1123xy0Hình A-2-112-3-2-112xy0Hình -2-112-3-2-11xy0Hình C-2-112-1123xy0Hình A. Hình A. B. Hình D. C. Hình B. D. Hình CCâu 8. ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươ, đâyướ hàm đó là hàm nào?ỏ ốOxy-2-112-1123xy0A. 23 1y x=- B. 33 1y +. C. 33 1y x= D. 23 1y x=- Câu 9. ng bi thiên đây là ng bi thiên hàm nào trong cá hàm li kê nả ướ ượ ốph ng án A, B, C, D?ươA. 23 1y -. B. 23 2.y x=- C. 23 1y x=- D. 33 2y x=- .Câu 10. ng bi thiên đây là ng bi thiên hàm nào trong cá hàm li kê nả ướ ượ ốph ng án A, B, C, D?ươA. 33 1.y =- +B. 33 1.y x= C. 23 1.y -D. 33 1.y x= Câu 1. th sau đây là hàm nào?ồ ốA. 23 3y x= -B. 213 34y x= -C. 22 3y x= D. 22 3y x= -Câu 2. ng cong nh hình đây là th hàm nào?ườ ướ ốA. 22 3y x= B. 22 3y x=- C. 24 1y x=- 22 3y x=- .Câu 3. ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươA, B, C, đây. hàm đó là hàm nào ?ướ ốA. 23 1.y B. 22 1.y x= +C. 23 1.y x=- D. 22 1.y x=- +Câu 4. ng cong trong hình bên là th trong hàm li kê trong đáp ánườ ượ ốA,B,C,D đó là hàm nào? ốA. y=x4+x2−1 C. y=−x4+3x2−3B. y=x4+x2+2 D. y=x4−3x2+2Câu 5. th hình bên là hàm nào?ồ ốA. 22 2y x=- .B 22 2y x= .C. 24 2y x= .D. 22 3y +.Câu 6. Nh bi th hình bên là hàm nào:ậ ốA.3 23 2y x=- +B.23 2y x= +C.42y x=- +D.4 22 2y x=- +Câu 7. ng cong trong hình bên là th hàm nào li kê sau đây ườ ượ ệA. 2224xxyB. 222xxyC. 222xxyD. 2224xxyCâu 8. Cho th hàm ố()y x= nh hình th đã cho là hàm nàoồ ?A. 22 3y x= B. 22 3y x= C. 22 3y x= D. 22 3y x=- +Câu 9. th sau đây là hàm nào Ch câu đúng.ồ ọA. 244xxy B.242xxy C. 243 xxy  D.24341xxyCâu 10. th bên là hàm nào?ồ ướ ốA.4 22 3y x=- B.4 22y x=- C.4 22 1y x= D. 22= -y .Câu 11. ng cong trong hình bên là th hàm nào đây ?ườ ướA 22 2y x= .B. 23 2y x= .C. 42y x= .D. 22 2y x=- .Câu 12. ng cong trong hình bên đây là th ườ trong hàm li kê các ph ng án A, B,ố ượ ươC, D. hàm đó là hàm nào ốA. 22 1y x= 22 1y x= .C. 33 1y x= D. 22 1y x=- .Câu 13. Hình bên là th hàm nào sau đâyẽ ướ ốA. 221y xx+= 22 1y xx-=- C. 22xy x=-+ D. 22 1xy x+-+=Câu 14. Đây là th hàm nào:ồ ốA. 22 3y x=- B. 22 3y x= C. 22 3y x= D. 22 3y x=- +Câu 15. ng cong trong hình bên là th trong hàm li kê ph ngườ ượ ươán A, B, C, đây. hàm đó là hàm nào ?ướ ốA. 24 3.y B. 24 3y x=- .C. 24 3y x=- D. 24 5.y Câu 1. Hàm ố2 22+=+xyx có th là hình nào sau đây? Hãy ch câu tr đúng.ồ ờA. B. .C. D. .Câu 2. ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê ph ng ánườ ượ ươA, B, C, đây. hàm đó là hàm nào?ướ ốA 11-=+xyx B. 11+=-xyx C. 11+=+xyx D. 21-=-xyx .Câu 3. Cho th hàm ố()=y nh hình bên. Kh ng nh nào sau đây là đúng?ư ịA. th hàm ch có ti n.ồ ậB th hàm có ti ng ứ0=x ti ngang ậ1=y .C. Hàm có hai tr .ố ịD. Hàm ng bi trong kho ng ả(); 0- và ()0;+¥ .Câu 4. Cho hàm ố()=y có ng bi thiên sau. Kh ng nh nào sau đây là đúng ?A th hàm có ti ng ứ1=x ti ngang ậ1=-y .B. th hàm có ti ng ứ1=-x ti ngang ậ1=y .C. th hàm có hai ng ti ng.ồ ườ ứD. th hàm có hai ng ti ngang.ồ ườ ậCâu 5. ng bi thiên hình bên là ng bi thiên trong hàm các đáp án A, B, C,.ả ướ ởD. Hàm đó là hàm nào?ố ốA 11-=-xyx B. 31-=-xyx C. 12 1+=-xyx D. 5.1-=+xyx.Câu 6. Hình bên là th hàm nào?ồ ốOxyA. 23 1y x= 11xyx-=+ C. 21xyx+=+ D. 22 1y x=- .Câu 7. Hình bên là th hàm nào sau đây?ẽ ốA () 12xyx -=-. B. ()2 12xyx-=- C. () 12xyx +=-. D. ()2 12xyx+=- .Câu 8. Cho th hàm ố()y x= hình bên. Kh ng nh nào đúng ?A. th hàm có ti ng ứ1=x ti ngang ậ1=-y .B. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả(); 1- và ()1;- +¥ .C Hàm ng bi trên các kho ng ả(); 1- và ()1;- +¥ .D. Hàm có và ti u.ố ểCâu 9. Tìm th hàm ố2 13xyx-=- trong các hàm đâyướA B. .C. D. .Câu 10. Hàm nào sau đây có ng bi thiên nh hình bên i?ố ướA. 32xyx-=- B. 12xyx-=+ 12xyx+=- D. 52xyx+=+ .Câu 11. ng bi thiên đây là hàm nào trong hàm li kê ph ng án A, B, C,ả ướ ượ ươD sauA. ()21xf xx- +=- B. ()21xf xx-=+ ()21xf xx- -=- D. ()21xf xx- +=+ .Câu 12. ngả bi thiên sau là hàm nào trong các hàm cho đây?ế ướA 52xyx+=- B. 32xyx-=- C. 13xyx-=+ D. 62xyx-=- .Câu 13. th hình bên là th hàm nào trong hàm đâyồ ướ