Bài tập về giao thoa sóng cơ hay

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-11-04 21:02:16 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Luy Thi Môn Lý Ch ng Cao Th y: TR NG VĂN THANH. TR NG DÂN TR QU TU N-ớ ượ ƯƠ ƯỜ ẤKM11Ch 3. GIAO THOA SÓNG CƠ Ọ1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐI KI GIAO THOAẾ ỆPh ng pháp gi iươ ả1) Đi ki ti uề ểC là các sóng tăng ng nhau (hai sóng cùng pha): ườ ợ.2 .kj pD ti là các sóng tri tiêu nhau (hai sóng ng pha): ượ()2 .kj pD +* Hai ngu cùng pha (hai ngu ng )ồ ộ11 122 22cos cos2cos cosM MM Mdu tdu tpw wlpw wlìæ ö= -ïç ÷ï øíæ öï= -ç ÷ïè øî ()()()1 21 21 22 :22 0, 5cùc ®¹ cùc tiÓu dk kd dm mp lpjp llÞ =ìïD =í+ +ïî Trong tr ng hai ngu cùng pha, là khi hi ng đi ng nguyên ườ ườ ầb sóng và ti khi hi ng đi ng bán nguyên sóng. ng trung tr ABướ ườ ướ ườ ủlà i.ự ạVí 1:ụ Xem hai loa là ngu phát sóng âm A, phát âm cùng ph ng cùng và cùng pha. ươ ộtruy sóng âm trong không khí là 330 (m/s). ng ng trí cách Sề ườ ị2 (m), cách S1 3,375 (m). Tìm âm bé nh t, ng đó nghe âm hai loa là to nh tầ ườ ượ ấA. 420 (Hz). B. 440 (Hz). C. 460 (Hz). D. 880 (Hz).H ng n: Ch đáp án Dướ ọĐ ng đó nghe âm to nh thì là i. Vì hai ngu cùng pha nên đi ki ườ ượ ựđ là ạ1 23303, 375 3vd kf fl- =()min880 880f HzÞ Ki tra là hay ti uể ểTa căn vào ch pha hai sóng thành ph ầ()1 22d dpjlD Thay hi ng đi vào công th trênệ ườ ứ()22 1cùc ®¹ icùc tiÓukmj pj pD ÞìïíD Þïî Chú ý: xác nh trí các ti ta chi trí nó so gi a.ể ữTh các i:ứ 0.2 1.2 2.2 3.2 ...j pD là gi a, 1, ượ ậ2, 3,…ự ậTh các ti u:ứ ...j pD =± là ti th 1, ti th 2, ti th 3,…ầ ượ ứVí Trên hai ngu sóng và dao ng đi hoà theo ph ng vuông góc iặ ướ ươ ướ ớph ng trình: ươ()1 2a cos 10u tp= Bi truy sóng 20 (cm/s); biên sóng không khi truy ềđi. đi trên có hi kho ng cách hai ngu và tho mãn ướ ả10AN BN cm- Đi trên ng ng yênể ườ ứA. th trung tr AB và phía A.ứ ềH sinh đăng kí QU NG YÊN liên th ĐT: 0974.810.957ọ facebook Tr ng Văn Thanhươ 1L Luy Thi Môn Lý Ch ng Cao Th y: TR NG VĂN THANH. TR NG DÂN TR QU TU N-ớ ượ ƯƠ ƯỜ ẤKM11B. th trung tr AB và phía A.ứ ềC. th trung tr AB và phía B.ứ ềD. th trung tr AB và phía B.ứ ềH ng n: Ch đáp án Cướ ọVì 10 0AN BN cm- nên đi phía B.ể ềB sóng ướ()24 .v cmplw= ()(){2 220 .10 2. :2md dp pj plæ öD -ç ÷è ti th gi (đ ng trung ườtr cự trùng gi a)ớ ữ3 Bi th i, ti đi tìm sóng, truy sóngế ướ ề* Hai ngu cùng pha ợ()1 21 20, 5ùc ®¹ iùc tiÓuC kC mllÞ =ìïíÞ +ïî Ví Trong thí nghi giao thoa sóng trên c,ộ ướhai ngu A, dao ng cùng pha, cùng ố32f=Hz. đi trên cách các ngu A, nh ngạ ướ ữkho ng ả128d= cm, 223, 5d= cm, sóng có biên i. Gi aộ ữM và ng trung tr AB có dãy khác. truy nườ ềsóng trên làặ ướA. 34 cm/s. B. 24 cm/s. C. 72 cm/s. D. 48 cm/s.H ng n: Ch đáp án Cướ ọVì 2d d> nên phía B.ằ ềHai ngu cùng pha, ng trung tr là gi ng hi ng đi ườ ườ1 20d d- ạth nh ấ1 2d dl- th hai ứ1 22d dl- chính là qua nên: ạ28 23, .l- ()()2, 25 72cm cm sl lÞ Chú ý: Ta rút ra quy trình gi nhanh nh sau:ả ư* Hai ngu cùng pha thì th các ti xác nh nh sau:ồ ư{{{{1 20 0, 1, 2, ...® êng trung trùc cùc ®¹ cùc ®¹ 2cùc tiÓu 2cùc tiÓu cùc tiÓu 3d dl l- ±1 Kho ng cách gi i, ti trên ng hai ngu nả ườ ồTrên AB ng ng sóng, ti ng nút sóng ngự ừ()kho¶ng c¸ch hai cùc ®¹ (cùc tiÓu) liªn tiªp lµ bÊt k× kho¶ng c¸ch cùc ®¹ ®ªn cùc tiÓu gÇn nhÊt lµ bÊt k× k2 22k 14 4l ll lìÞïïÞíïÞ -ïî Ví Trong thí nghi vân giao thoa trên sóng c, ng ta dùng hai ngu dao ng ng ướ ườ ồpha có 50 Hz và đo kho ng cách gi hai vân ti liên ti trên ng li hai tâmầ ượ ườ ềdao ng là mm. Tìm sóng và truy sóng.ộ ướ ềA. mm; 200 mm/s. B. mm; 100 mm/s.C. mm; 600 mm/s. D. 2,5 mm; 125 mm/s.H ng n: Ch đáp án Aướ ọKho ng cách hai ti liên ti là sóngả ướ()()()2 mm mm 200 mm s2ll l= Chú ý: Khi hi ng đi thay sóng (t ng ng ch pha thay góc ườ ướ ươ p) thì ộđi chuy sang ti và ng i.ể ượ ạH sinh đăng kí QU NG YÊN liên th ĐT: 0974.810.957ọ facebook Tr ng Văn Thanhươ 2L Luy Thi Môn Lý Ch ng Cao Th y: TR NG VĂN THANH. TR NG DÂN TR QU TU N-ớ ượ ƯƠ ƯỜ ẤKM11Ví Trong thí nghi giao thoa sóng trên ta quan sát vân giao thoa. Khi ch ướ ượ ịchuy trong hai ngu đo ng nh cm thì trí đi trên đo th ng ngu đang ồcó biên chuy thành biên ti u. sóng làộ ướA. cm. B. 12 cm. C. 10 cm. D. cm.H ng n: Ch đáp án Cướ ọKhi ch chuy trong hai ngu đo ng nh cm thì hi ng đi thay cũng cm ườ ổvà chuy sang ti nên ể52l= hay ()10cmlÞ Chú ý: trong kho ng gi và có dãyế ữc thì nó AB thành ắn 1+ trong đó có 1- đo gi ng nhau và ngạ ằ2l. x, là chi dài hai đo ngu n.ọ ồTa có: ()?AB y2ll= Ví Trong môi tr ng ch đàn iộ ườ ồcó hai ngu và cách nhau 3,6 cm, cùng 50 Hz. Khi đó vùng gi hai ngu ng ta ườquan sát th xu hi dãy dao ng và đo AB thành đo mà hai đo các ngu ồch dài ng ph các đo còn i. truy sóng trong môi tr ng đó làỉ ườA. 0,36 m/s. B. m/s. C. 2,5 m/s. D. 0,8 m/s.H ng n: Ch đáp án Dướ ọ()()()(), ,1 21 1S cm cm 016 m4 2l ll= (),v slÞ i, ti gi hai đi mố ểPh ng pháp chung:ươT đi ki i, ti tìm ra ể1 2d d- theo ho m.ặT đi ki gi ủ1 2d d- tìm ra giá tr nguyên ho m. Đó chính là i, ti u.ố ểa) Đi ki ti tr ng hai ngu cùng pha, là:ề ườ ợ():: ,cùc ®¹ icùc tiÓu1 21 2d kd 5ll- =ìïí- +ïî Kinh nghi m: tr ng hai ngu cùng pha đánh giá i, ti ta căn vào hi ườ ệđ ng đi ng nguyên ườ ầlb) Đi ki gi nề ạThu AB: ộ1 2AB AB- Thu MN (M và cùng phía AB): ớ1 2MA MB NA NB- (N ho trùng các ngu thì “tránh” các ngu không “=”).ế ấ♣ i, ti trên kho ng (ho đo n) ABố ạHai ngu cùng pha:ồ ợ():: ,Sè cùc ®¹ iSè cùc tiÓuAB ABAB AB kAB ABAB AB 5ll lll lì- <ïïíï- <ïî i, ti trên đo MNố ạHai ngu cùng pha:ồ ợH sinh đăng kí QU NG YÊN liên th ĐT: 0974.810.957ọ facebook Tr ng Văn Thanhươ 3L Luy Thi Môn Lý Ch ng Cao Th y: TR NG VĂN THANH. TR NG DÂN TR QU TU N-ớ ượ ƯƠ ƯỜ ẤKM11():: ,Sè cùc ®¹ iSè cùc tiÓuMA MB NA NBMA MB NA NB kMA MB NA NBMA MB NA NB 5ll lll l- -ì- <ïïí- -ï- <ïîVí Hai ngu phát sóng trên có cùng sóng ướ ướl cùng pha, cùng biên cách nhauộ ặ,2 5l. vân giao thoa và ti trên AB làố ượA. và 5. B. và 5. C. và 4. D. và 6.H ng n: Ch đáp án Cướ ọ: ...,: ...,co cùc ®¹ ico cùc tiÓuSè cùc ®¹ iSè cùc tiÓuAB ABk 2AB ABm 2l ll lì- =-ïïíï- =-ïî14 4314 43Chú ý:1) sinh áp ng công th gi nhanh cho tr ng hai ngu cùng pha:ộ ườ ợcdctABN 1AB 1N 22llìé ù= +ïê úï ûíé ùï= +ê úïë ûî thì qu ượ ảcdN 5= và ctN 6= Công th này sai đâu? Vì i, ti ểkhông th có và nên khi tính ta ph “tránh ngu n”. Do đó, công th tính Nể ứcd ch đúng khi ỉABl là ốkhông nguyên (n nguyên thì ph tr đi 2) và công th tính Nế ứct ch đúng khi ỉAB 12læ ö+ç ÷è là không nguyên (n nguyên thì ti ph tr đi 2).ố ớ2) có công th gi nhanh ta ph ti nh sau:ể ưPhân tích ABn nl= +D (v ớ0 1