Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài tập về con lắc lò xo nâng cao

85c87b4050c99c174f701856d4b5c5a1
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-25 16:27:01 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 372 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 1: Trong nh hình đang dao ng đi hòa, lò xoơ dây và có giãn không đáng k= 100N/m, m=250g. ậch dao ng đi hòa biên dao ng th mãn đi ki nào sau đây:ỉ ượ ệA kì B. A=<2,5cm ấC A=<2,5cm, lò xo ph trong gi đàn qu khácả ảBài 2: Cho nh hình mơ ớ1 150g, m2 100g, m3 500g, là lò xo kh ng không đáng k, có ng k=100N/m. qua không khí,ố ượ g=10m/sấ lò xo trong gi đàn mở ế3 ng yên, thì biên ph iứ ng bao nhiêu mằ ể3 ng yên. Thì biên ph ng bao nhiêu mứ ể1 và m3 cùng dao ng? Ch đáp án đúng.ộ ọA kì B. A=< 2cm C. A=< 2,5cm D. Đáp khác ốBài 3: Cho nh hình Trong đó, lò xo có kh ng không đáng ượ ểcó ng k=50N/m dây mộ ừ1 mế2 qua ròng là dây ềvà không dãn ,cho m1 400g,m2 100g. qua kh ng ròng ượ ọvà ma sát gi ròng và tr nó. Khi dao ng đi hòaữ biên A= 5cm thì áp mà ròng đè lên tr nó là bao nhiêu ?ớ ủA 12N B. 10N C. 6√2 D. đáp ốkhácBài 4: cho nh hình Trong đó k=50N/m, mơ ẽ1 200g, m2 300g. Khi m2 đang cân ng ta th mằ ả1 cao so mừ ớ2 Sau va ch mạ2 dính ch vào mặ1 hai ảdao ng biên A= 10cm. Tính cao h? Ch đáp án đúngộ ọA h= 0,2625 B. h= 25cm C. h=0,2526cm D. đáp khácốBài 5: dao ng đi hòa có th li mô hình bên. Ph ng trình dao ng là:ộ ượ ươ ẽA x= 4cos (2 ❑3 cm m3m1m2m1m2km2m142 (cm )-1/12-4 t(s)B x= 4cos (2 ❑3 cm x= 4cos ❑3 cm x= 4cos ❑3 cm Bài 6: Dao ng đi hòa có th mô nh hình .ộ Ph ng trình dao ng là: ươ ộA x= 10cos( /3 cmB .x= 10cos( /3 )cmC .x= 20cos( t/2+ /3)cm D. x= 20os( t/2 /3)cmBài 7: dao ng đi hòa có th th năng mô hình bên. Bi ng =250g, lúc t= ượ ằ0, dao ng đang âm. Ph ng trình dao ng là:ậ ươ x= 0,1cos(4 t+ /4) cm x= 0,1cos(4 /4) cmC x= 0,2cos(4 /4) cmD Đáp án khácBài 8: dao ng đi hòa có th ng năng mô hình bên. Cho bi t, lúc t= ượ ậđang phía ng tr dao ng m=500g chu kì dao ng là 0,5s. Ph ng trình dao ng ươ ươ ộlà: x= 0,1cos(4 /3)cmB .x=0,1cos(4 t+ /3)cmC x= 0,1cos(4 /3)cm .đáp án khácBài 9: Cho nh hình Ròng ng có kh ngơ ượ không đáng Lò xo có kh ng ng 0, ng ượ ứlà 100N/m. Các dây m, không dãn m=100gam.ề Lúc t=0, th tr ng thái lò xo ch bi ng. v(cm/s)10 4/3 t(s)-5√31/1602.10 -2. 210 -2. Wt (J)t(s)Wđ (J)t(s)O4. 10 -2 23.10 -2 2Tìm biên và dao ng .ủ ộBài 10: trong hình bên, các dây không giãn, ròng ng có ộkh ng không đáng Các lò xo có kh ng không đáng ượ ượk có ng là kể ứ1 và k2 qua ma sát Tìm ng ngỏ ươđ ng .ươ ệBài 11: là trí cao nh m, là trí th nh t,ị là trí ph Cho nh hình bên,ị trong đó 0 4. 10 -3 (rad) 2. 10 -3 (rad), l= 1m g= 10m/sấ 2, =10.Cho ng khi va ch ph ng IB thì ốkhông thay n, nh ng ng chi c.ổ ượ Tìm chu kì dao ng m. Ch đáp án đúng nh ấA .T= 3s C. =1,5sB T= 5/6s D. =4/3s BO A0