Bài tập về câu ghép

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-11 16:47:20 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBÀI CÂU GHÉPẬ ỀI. Phân tích các câu sau và cho bi chúng là câu đn hay câu ghép. (B ngế ằcách ch ch ch ng ch ng và khoanh tròn quan hạ ướ ướ ệt các câu)ừ ếa. Nh bác lao công, sân tr ng luôn ch .ờ ườ ẽb. Vì gi i, tôi đã đc th ng quà.ọ ượ ưởc. Nh An gi mà đc th ng quà.ờ ượ ưởd. Nh tôi đi mà tôi tránh đc tr rào.ờ ượ ưe. Do không bài, tôi đã đi kém.ọ ểf. tôi mà đã đi thi đua.ạ ểg. Vì nhà nghèo mà ph c.ậ ọh. Nh tành đu đn, Mèn kho .ờ ẻi. Vì thành tích p, các đã thi đu mình.ủ ếj. Vì Mèn tành đu đn nên nó kho .ế ẻk. Vì vũ p, các thi đu nhi tình.ự ệl. Tuy Lan gi nh ng không kiêu căng.ọ ềm. Tuy Lan gi nh ng ít khi đt đi cao.ọ ển. Tuy rét nh ng các đi đu.ư ềo. dù nhà nghèo nh ng gi i.ặ ỏp. Lan không ch gi mà ch còn hay giúp bè.ỉ ạDoc24.vnq. th ti kh nghi t, bà con quê tôi không còn gì ăn.ế ểr. a, chúng tôi nhà.ế ạs. Tôi đn nhà thì tr rào.ề ưt. Chúng tôi ph đu gi th cô vui lòng.ấ ầu. Th cô vui lòng khi chúng tôi ph đu gi i.ầ ỏv. Chúng tôi ph đu gi i, th cô vui lòng.ấ ầw. Anh đi ng chi xe máy màu đ.ấ ỏx. đi làm mà anh đã mua đc xe máy.ừ ượy. Ch sáng rõ, bà con đã ra đng làm vi c.ư ệz. tr ch lên, bà con đã ra đng làm vi c.ặ ệII. Đt câu ghép có ng các quan sau:ặ ừ1. thì …ế…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. dù nh ng …ặ ư…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Vì nên ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. thì …ễ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Không nh ng mà …ữ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Nh mà …ờDoc24.vn…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7. Tuy nh ng …ư…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.