Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài tập vật lý lớp 10

987a5fdb8da90aa3d74f06467f0c8f13
Gửi bởi: duong0906 vào ngày 2016-08-13 13:04:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 3583 | Lượt Download: 71 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT TAM OẢ KH SÁT CH NG CU NĂMỀ ƯỢ ỐNĂM 2015 2016ỌMÔN: SINH 9ỌTh gian: 45 phút Không th gian chép )ờ ềCâu (4,0 đi m):ểa) nhi môi tr ng là gì? Nêu nh ng tác nhân gây nhi môi tr ng?ễ ườ ườb) Vì sao sinh thái bi n? Nêu các bi pháp .ầ ệCâu (6,0 đi m):ể1. Th nào là qu th sinh t? Các cá th trong qu th có quan tr và nh ạtranh nhau trong nh ng đi ki nào? nghĩa quan đó.ữ ệ2. Kĩ thu gen là gì? nh ng khâu nào? Trong xu và ng, kĩ thu ậgen ng ng trong nh ng lĩnh ch nào?ượ ếDOC24.VN 1Đáp án thi kì môn Sinh 9ề ớCâu 1:a) nhi môi tr ng là hi ng môi tr ng nhiên n, ng th các tính ch tễ ườ ượ ườ ấv lí, hóa c, sinh môi tr ng thay gây tác ng con ườ ủng và các sinh khác. (1,0đ)ườ ậCác tác nhân gây nhi môi tr ng:ễ ườ Nhóm tác nhân nhiên: ho ng núi a, cháy ng, thiên tai, ... (0,5đ)ự ừ Nhóm tác nhân do ho ng con ng i: ch phá ng, khai thác tài nguyên, ườ ừđ cháy nhiên li u, ng tràn lan thu tr sâu, ... (0,5đ)ố ừb) sinh thái bi vì:ầ ể Bi là cung nhi loài làm th ăn giàu cho con ng i. ườ(0,5đ) Hi nay, do khai thác, đánh quá làm cho nhi loài sinh bi nệ ểcó nguy ki t.ơ (0,5đ)Bi pháp :ệ ệ Có ho ch khai thác tài nguyên bi ph và lí.ế (0,5đ) nuôi tr ng các loài sinh bi quý hi m, ng th ch ng nhi môi ễtr ng bi n.ườ (0,5đ)Câu 2:1) Qu th sinh là các cá th cùng loài, cùng ng trong không gianầ ộxác nh, vào th đi nh nh.ị Gi các cá th trong qu th có kh năng ảgiao ph sinh con cái. (1,0đ)ố Các cá th trong qu th có quan tr nhau khi đi ki ng thu ậl nh ngu th ăn phong phú, ng rãiợ (0,5đ) nghĩa: Làm tăng kh năng ch ng ch sinh các đi ki aả ủmôi tr ng và giúp cá th tìm hi qu nườ (0,5đ) Các cá th trong qu th có quan nh tranh nhau khi đi ki ng ấl nh ngu th ăn khan hi m, ch ch i, cao..., cá ốth ph tách kh nhóm.ể (0,5đ) nghĩa: Làm gi kh năng nh tranh gi các cá th và ch ki ệngu th ăn trong vùng, ch gia tăng ng quá lí.ồ ượ ượ (0,5đ)2) Kĩ thu gen là các thao tác tác ng lên ADN chuy đo ADN mang ho ặm gen bào loài cho (t bào cho) sang bào loài nh (t bào ếnh n) nh th truy n. (1,0đ)ậ ềCác khâu kĩ thu gen:ơ ậ Tách ADN bào cho và ADN dùng làm th truy vi rút ho vi khu n. ẩ(0,5đ) t, ADN tái p.ắ (0,5đ) Chuy ADN tái vào bào nh n, đi ki cho gen đã ghép ượbi hi n.ể (0,5đ)Trong xu và ng, kĩ thu gen ng ng trong các lĩnh chính là: ượ ạcác ch ng vi sinh i, ng t, gi ng cây tr ng bi gen.ủ (0,5đ)DOC24.VN
2020-09-27 18:59:32