Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tự luận trang 123 SBT Sinh học 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-01 09:28:12

Mục lục
* * * * *

Bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7

Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiộn sự tiến hoá trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật : thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển, chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt, thần kinh mạng lưới, thần kinh ống.

Lời giải:

Chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt → thần kinh mạng lưới → thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển → thần kinh ống.

Bài 2 trang 123 SBT Sinh học 7

Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

Lời giải:

Hình thức sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong thụ tinh của trứng ngược lại với sinh sản hữu tính.

Lượt xem: 178