Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home

77b3a56f8409ab39b0c915efe2fe5451
Gửi bởi: Hoàng Thùy Linh vào ngày 2016-09-27 16:00:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 733 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài tập tự luận Tiếng Anh lớp Unit At HomeI. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, tương lai đơn)10. He often (get) up late. ______________________11. you often (watch) TV? _______________________12. Thanh and Mai always (see) movie on Saturday. ______________________13. usually (go) shopping on weekend. ______________________14. Hai often (wash) his face at 6.15. ______________________15. Mr. Brown (listen) to music now? ______________________16. she (play) badminton at the moment? ______________________17. hope she (come) tomorrow. ______________________18. Where we (meet) tonight? ______________________19. They (visit) Ha Long next month. ______________________II. Hãy trả lời câu hỏi về bản thân.1. How many people are there in your family? ___________________________________2. How old is your father? ___________________________________________3. What does your father do? ___________________________________________4. Where does he work? ___________________________________________5. How old is your mother? ___________________________________________III. Cho dạng đúng của động từ. (dạng V-ing, To-V, V)1. Would you like (drink) milk? _________________2. She likes (play) badminton. _________________3. She wants (buy) some food. _________________4. What about (go) by bus? _________________5. Nam can’t (swim). _________________Doc24.vn6. He must (finish) this work today. _________________8. enjoys (read) comics. _________________VI. Hãy điền giới từ thích hợp vào chỗ trống.1. Hoa’s father works ________ the farm _____ the country.2. nurse takes care _______ sick people.3. The books are _______ the bookshelf.4. His house is next _____ my house.5. John lives _______America.6. Her mother works hard________morning _______night.7. My birthday party will start _______7 pm and finish _______ pm.8. My birthday is _________ Wednesday June 17 th9. was born _________ 1997.10. always go to school _________ foot but sometimes go ______bike.V: Mỗi câu sau đều có một lỗi sai. Hãy tìm và sửa lại lỗi đó.1. Why we don’t go to his uncle’s farm? ____________________2. She don’t want to go to HCM city. ____________________3. When it’s hot, he likes swiming. ____________________4. What far is it from your house? ____________________5. She is ten year old. ____________________6. He is old man. ____________________7. There aren’t some flowers here. ____________________VI: Đặt câu hỏi cho những từ gạch chân trong những câu sau.1. Vinh is writing__________________________________________Doc24.vn2. There is book on the table.__________________________________________3. Miss Lan is twenty-four.__________________________________________4. Her eyes are brown.__________________________________________5. Their pencils are in the desk .__________________________________________6. He goes to work by car__________________________________________Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.