Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG TUẦN HOÀN

32353733383934323332663861666630373335313662353035336162643337626164393962636566303866373766323662643464653261383363633336643564
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 04:04 PM ngày 11-05-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI LU CH NG TU HOÀNẬ ƯƠ ẦCâu 1: Mi ch là gì? Có lo i?ễ ạ Mi ch là kh năng th không nh truy nhi nào đó.ễ ễ Có lo i: mi ch nhiên và mi ch nhân o:ạ ạo Mi ch nhiên có cách ng nhiên, ng khi th ượ ớsinh ra (b sinh) sau khi th đã nhi nh.ẩ ệo Mi ch nhân o: có cách không ng nhiên, ch ng, khi ượ ơth ch nhi nhể ệCâu 2: Ng ta tiêm phòng cho tr em nh ng lo nh nào?ườ ệ Lao, ho gà, i, li t, ván, ch uở ầCâu 3: đông máu liên quan nào máu?ự ủ Liên quan ho ng ti là ch uớ ếCâu 4: đông máu có nghĩa gì ng th ?ự ể Đông máu là ch th Nó giúp cho th không ấnhi máu.ềCâu 5: Máu không ch ra kh ch là do đâu?ả ữ Là nh các búi máu ôm gi các bào máu làm thành kh máu đông kín ếrách ch máu.ở ạCâu 6: Ti có vai trò gì trong quá trình đông máu?ể ầ Bám vào rách và bám vào nhanh thành nút ti th ếrách Gi phóng ch giúp hình thành búi máu thành kh máu đông.ả ốCâu 7: đông máu:ự Trong huy ng có lo protein hòa tan là ch sinh máu. Khi va ch ươ ạvào rách trên thành ch máu th ng, các ti và gi phóng ươ ảenzim. Enzim này làm ch sinh máu bi thành máu. máu thành ng ướôm gi các bào máu và thành kh máu đông. Tham gia hình thành kh máu ốđông còn có nhi khác, trong đó có ion canxi (Ca2+)ề ốCâu 8: Nguyên truy máu:ắ ề Khi truy máu làm xét nghi tr ch lo máu truy cho phù p, ướ ợtránh tai bi (h ng ng cho dính trong huy ng ng nh gây cế ườ ươ ườ ắm ch) và tránh nh máu nhi các tác nhân gây nh.ạ ệCâu 9: Mô ng đi máu trong vòng tu hoàn nh và trong vòng tu hoàn ườ ầl n:ớ Vòng tu hoàn nh tâm th ph qua ng ch ph i, vào mao ồm ch ph i, qua tĩnh ch ph tr tâm nhĩ trái.ạ ề Vòng tu hoàn n: tâm th trái qua ng ch ch các mao ớm ch ph trên th và các mao ch ph th mao ch ph trên ướ ầc th qua tĩnh ch ch trên tâm nhĩ ph i, mao ch ph th ướ ểqua tĩnh ch ch cũng tr tâm nhĩ ph iạ ướ ảCâu 10: Phân bi vai trò tim và ch trong tu hoàn máu:ệ ầ Tim: co bóp máu đi qua các chạ ạ ch: máu tim (tâm th t) các bào th các ếbào tr tim (tâm nhĩ)ở ềCâu 11: Nh xét vai trò tu hoàn máu:ậ ầ chuy máu trong toàn thư ểCâu 12: Mô ng đi ch huy trong phân và trong phân nh :ả ườ ỏDOC24.VN 1 Phân n: các mao ch ch huy các ph th (n trên ửbên trái và toàn ph th ), qua các ch ch huy nh ch ch ướ ạhuy các ch ch huy n, trung vào ng ch huy và ếcu cùng trung vào tĩnh ch máu (tĩnh ch đòn)ố ướ Phân nh ng nh trên, ch khác là các mao ch ch ươ ạhuy trên bên ph th .ế ểCâu 13: Nh xét vai trò ch huy t:ậ ế Cùng tu hoàn máu th hi luân chuy môi tr ng trong th và ườ ểtham gia thả ểCâu 14: tu hoàn máu nh ng thành ph nào? Nêu ch năng:ệ ứ tim và ch thành vòng tu hoàn nh và vòng tu hoàn n.ồ ớ Vòng tu hoàn nh máu qua ph i, giúp máu trao Oầ ổ2 và CO2 . Vòng tu hoàn máu qua các bào th th hi ựtrao ch tổ ấCâu 15: Thành ph ch huy t:ầ ế phân và ph nh phân có: mao ch ch huy t, chồ ạb ch huy t, ch ch huy t, ng ch huy t.ạ ếCâu 16: và trí tim:ế ủ Tim các tim và mô liên t, thành các ngăn tim (tâm nhĩ ượ ạph i, tâm nhĩ trái, tâm th ph và tâm th trái) và các van tim (van nhĩ-th t, van ấđ ng ch)ộ ạ Tim gi lá ph trong ng ng c, ch ra phía tr ng cằ ướ ươ ứvà ch sang tráiệ Bao ngoài tim còn có màng bên ngoài, là màng ngoài tim; lót trong các ọngăn tim còn có màng trong tim Tim ng kho ng 300 g,ặ ả ngăn tim ch kho ng 60ml máuỗ ảCâu 17: máu các ngăn tim:ơ ượ ừ Tâm th trái có thành tim dày nh t. Tâm nhĩ ph có thành tim ng nh tấ ấ Gi các ngăn tim và gi tim đi ra các ng ch (đ ng ch ch và ng chữ ạph i) có van cho máu ch chuy theo chi nh nhổ ịCâu 18: ch máu:ấ ạTrong chu kì:ỗ Tâm nhĩ làm vi 0.1s, ngh 0.7sệ ỉ Tâm th làm vi 0.3s, ngh 0.5sấ ỉ Tim ngh ng toàn là 0.4sỉ ộ Tim co dãn theo chu kì. chu kì pha: pha nhĩ co, pha th co, pha dãn chungỗ ấ ph ho ng các thành ph tim qua pha làm cho máu ạđ theo chi tâm nhĩ vào tâm th và tâm th vào ng ch.ượ ạDOC24.VN