Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tự luận chương Nội tiết môn Sinh học 8

885f9267d47545259e86d82e4c9773b0
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-10-12 14:11:45 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 305 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài lu ch ng ti môn Sinh 8ậ ươ ọCâu 1: Nêu đi ti t:ặ ế Đi hòa quá trình sinh lí th bi là quá trình trao ch t, quá trình ấchuy hóa ch và năng ng trong các bào th nh hormone các ượ ừtuy ti ti ra.ế ế Chúng tác ng thông qua ng máu ch nh ng kéo dài và trên di ngộ ườ ộ ph ti tuy ti là các hormoneả ế Trong các tuy có tuy là tuy ngo ti t, là tính ti ếquan tr ng. tuy sinh cũng là tuy pha.ọ ếCâu 2: Nêu khác bi gi tuy ti và tuy ti tự ế Gi ng nhau ch các bào tuy ra các ph ti tố ế Khác nhau:o ph ti tuy ti ng th ng vào máuỞ ẳo ph ti tuy ngo ti trung vào ng ra ngoài. ổ(các tuy tiêu hóa, tuy …….)ế ệCâu 3: Tính ch hoocmon:ấ ủ hormone ch nh ng ho quan xác nh, dù các ưở ặhormone này theo ng máu đi kh thườ ể Hormone có ho tính sinh cao, ch ng nh cũng gây hi qu rõ tạ ượ ế Hormone không mang tính tr ng cho loàiặ ưCâu 4: Vai trò hoocmon:ủ Duy trì tính nh môi tr ng bên trong thổ ườ ể Đi hòa các quá trình sinh lí di ra bình th ngề ườ Do đó, các lo trong ho ng ti th ng các nh líố ườ ệCâu 5: Khái quát chung tuy yên:ề ế Tuy yên là tuy nh ng tr ng có liên quan ếvùng (thu não trung gian)ướ ộ Đây là tuy quan tr ng vai trò ch ho ng các tuy ến ti khác. ng th ti ra hormon nh ng tăng tr ng, trao ưở ưở ổglucozo, các ch khoáng, và co th tr nấ ướ ơ Tuy yên thùy tr và thùy sau. Gi thùy là thùy gi a, ch phát tri ướ ởtr nh có tác ng phân da.ẻ ủCâu 6: Khái quát tuy giáp:ề ế Tuy giáp là tuy ti nh t, ng 20-25gế ặ Hormone tuy giáp là tiroxin (TH), trong thành ph có idodế ầ Hormone này có vai trò quan tr ng trong trao ch và quá trình chuy hóa các ểch trong bàoấ ế Ngoài ra, tuy giáp còn ti canxitonin cùng hormoen tuy giáp ậtham gia đi hòa canxi và photpho trong máuềCâu 7: Phân bi nh Bazodo nh do thi iod:ệ ướ ế nh Bazodo do tuy giáp ho ng nh, ti nhi hormone làm tăng ng ườtrao ch t, tăng tiêu dùng oxi, nh tim tăng, ng nh luôn trong tr ng thái ườ ồh p, căng th ng, ng sút cân nhanhộ ủ Do tuy ho ng nh cũng gây nh do tích (phù ướ ướ các ch sau yở ắ Khi thi iod trong kh ph ăn ng ngày, tiroxin không ti ra, tuy yên ẽti hormone thúc tuy giáp tăng ng ho ng gây phì tuy là nguyên ườ ếDOC24.VN 1nhân nh Tr em nh ch n, trí não kém phát tri n. Ng ướ ườl n, ho ng th kinh gi sút, trí nh kémớ ớCâu 8: Nêu ch năng tuy y:ứ ụ Ch năng ngo ti tuy là ti ch theo ng vào tá tràng, ổgiúp cho bi th ăn ru nonự ộ Các bào thành các có ch năng ti các hormone đi hòa ềl ng ng trong máu.ượ ườ Có lo bào trong y: bào alpha ti glucagon, bao beta ti insulinạ ế Tuy là tuy phaế ếCâu 9: Nêu vai trò các hormone tuy y:ủ ụ ng huy trung bình chi 0.12%, này tăng cao kích thích ườ ẽcác bào beta ti insulin. Hormone này có tác ng chuy glucozo thành glicogen ểd tr trong gan và cự ơ Trong tr ng ng huy gi so bình th ng kích thích các ườ ườ ườ ếbào alpha ti glucagon, có tác ng ng insulin, bi glicogen thành ượ ếglucose nâng ng huy tr bình th ngể ườ ườ Nh có tác ng lo hormon trên các bào mà ệđ ng huy luôn nhườ ị lo trong ho ng ti tuy tình tr ng nh lí: ệb nh ti ng or ch ng huy ápệ ườ ếCâu 10: Khái quát và ch năng tuy trên th n:ấ ậ Là tuy phaế tuy và ph yồ ủ tuy chia làm ti các nhóm hormone khác nhau:ỏ ếo ngoài (l u) ti hormone đi hòa các mu natri, kali trong máuớ ốo gi (l i): ti hormone đi hòa ng huy (t glucozo ườ ừprotein và lipit)o trong (l i): ti hormone đi hòa sinh nam, gây nh ng bi ướ ếđ tính sinh namổ ụ tuy ti adrenalin và noradrenalin có tác ng đi hòa ho ng ộtim ch và hô p, Các hormone này gây tăng nh tim, co ch, tăng nh hô p, ấdãn ph qu góp ph cùng glucagon đi ch nh ng ng huy khi ượ ườ ạđ ng huy tườ ếCâu 11: Trình bày ch năng tinh hoàn và bu ng tr ng:ứ ứ Tinh hoàn, bu ng tr ng ngoài ch năng sinh trinh trùng và tr ng, còn th ựhi ch năng các tuy ti tệ ế Các bào trong tinh hoàn ti hormone sinh nam (testosteron)ế ụ Các bào nang tr ng ti hormone sinh (ostrogen)ế ữ Các hormone này gây nên nh ng bi tu thì, trong đó quan tr ng nh ấlà nh ng hi ch ng đã có kh năng sinh nữ ảCâu 12: Khái quát chung tuy sinh c:ề ụ tinh hoàn (nam) và bu ng tr ng (n )ồ ữ là tuy phaếCâu 13: Nh ng hi xu hi tu thì nam:ữ ạ nhanh, cao tớ ụ giáp phát tri n, uụ ầ ti ng, gi ng mỡ ồ ria mépọDOC24.VN 2 lông náchọ lông muọ phát tri nơ ể quan sinh to raơ ụ Tuy hôi, tuy nh phát tri nế ể Xu hi tr ng cáấ ứ Xu tinh uấ ầ Vai ng, ng nộ ởCâu 14: Nh ng hi xu hi tu thì :ữ ữ nhanhớ Da tr nên màngở ị Thay gi ng nóiổ ọ Vú phát tri nể lông muọ lông náchọ Hông ngở ộ Mông, đùi phát tri nể ph sinh phát tri nộ ể Tuy hôi, tuy nh phát tri nế ể Xu hi tr ng cáấ ứ hành kinhắ ầCâu 15: đi hòa ho ng các tuy ti t:ự ế Các tuy ti không ch ch đi khi các hormone tuy yên mà ếng i, ho ng tuy yên đã tăng ng hay kìm hãm cũng chi ượ ượ ườ ựph hormone do các tuy này ti raố ế Đó là ch đi hòa các tuy ti nh các thông tin ng cơ ượCâu 16: ng ng trong máu gi ng nh là do đâu?ượ ườ ượ ươ ị Nh ph ho ng các bào alpha và beta trong tuy ết yụ Khi ng ng trong máu gi sau các ho ng nh ho đói kéo dài, ượ ườ ặkhông ch các bào alpha ti glucagon mà còn có ph ho ạđ ng tuy trên th nộ ậ Tuy này ti cooctizon góp ph vào chuy hóa lipit và protein làm tăng ểđ ng huy tườ ếCâu 17: Vai trò đi hòa và ph các tuy ti t?ủ ế Duy trì tính nh môi tr ng bên trong cho các quá trình sinh lí ườ ảdi ra bình th ng.ễ ườDOC24.VN