Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm về phản ứng oxi hoá khử

a449f3079a48bae92c9622f43529858d
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-08-03 16:17:23 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 298 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BTTN TÍNH TOÁN PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3loãng, giả sử chỉ thu được V lítkhí N2 duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 0,672 lít.B. 6,72lít.C. 0,448 lít.D. 4,48 lít.Câu 2: Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO 3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và

NO2 có tỉ khối đối với H2 là 19. Giá trị của m là

A. 25,6 gam.B. 16 gam.C. 2,56 gam.D. 8 gam.Câu 3: Hòa tan 4,59 gam Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối

với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO và N2O thu được ở đktc là:

A. 2,24 lít và 6,72 lít.

C. 0,672 lít và 2,016 lít.B. 2,016 lít và 0,672 lít.

D. 1,972 lít và 0,448 lít.Câu 4: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thì thấy thoát ra 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí

A gồm 3 khí N2, NO, N2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:2. Giá trị m là bao nhiêu ?

A. 27 gam.B. 16,8 gam.C. 35,1 gam.D. 53,1 gam.Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được dung dịch X và

1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N 2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H 2 là

18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 97,98.B. 106,38.C. 38,34.D. 34,08.Câu 6: Chia hỗn hợp gồm Mg và MgO thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 3,136 lít H 2 (đktc), dung dịch sau phản ứng

chứa 14,25 gam muối

- Phần 2: Cho tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu dược 0,448 lít khí X nguyên chất (đktc). Cô cạn

cẩn thận và làm khô dung dịch sau phản ứng thu được 23 gam muối. Công thức phân tử của khí X là:

A. N2O.B. NO2.C. N2.Câu 7: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNOD. NO.

3loãng, thu được 940,8 ml khí(đktc) NxOy (sản phẩm khử duy nhất) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là

A. N2O và Fe.B. NO2 và Al.C. N2O và Al.D. NO và Mg.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!1Câu 8: Hoà tan 62,1 gam kim loại M trong dung dịch HNO 3 loãng thu được 16,8 lít hỗn hợp khí X

(đktc) gồm 2 khí không màu không hoá nâu trong không khí. Tỉ khối hơi của X so với H 2 là 17,2. Kim

loại M là

A. Mg.B. Ag.C. Cu.D. Al.Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 16,2 gam một kim loại hóa trị chưa rõ bằng dung dịch HNO

(đktc) hỗn hợp A nặng 7,2 gam gồm NO và N2. Kim loại đã cho là:

A. Fe.B. Zn.C. Al.3được 5,6 lítD. Cu.Câu 10: Hoà tan hết 9,6 gam kim loại M trong dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, thu được SO 2 là sản phẩm

khử duy nhất. Cho toàn bộ lượng SO 2 này hấp thụ vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng

đem cô cạn dung dịch được 18,9 gam chất rắn. Kim loại M đó là

A. Ca.B. Mg.C. Fe.D. Cu.Câu 11: Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu và kim loại M tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,136 lít

(đktc). Cũng lượng hỗn hợp này cho tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng thu được 3,92 lít khí NO

(đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là

A. Mg.B. Fe.C. Mg hoặc Fe.D. Mg hoặc Zn.Câu 12: Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi, chia X thành 2

phần bằng nhau: Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được 2,128 lít khí (đktc) ; Phần 2 cho tác dụng với

dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 lít NO duy nhất (đktc)

Kim loại M và % M trong hỗn hợp là:

A. Al với 53,68%.B. Cu với 25,87%.C. Zn với 48,12%.D. Al với 22,44%.Câu 13: 1,84 gam hỗn hợp Cu và Fe hòa tan hết trong dung dịch HNO3 tạo thành 0,01 mol NO và 0,04

mol NO2. Số mol Fe và Cu theo thứ tự là

A. 0,02 và 0,03.B. 0,01 và 0,02.C. 0,01 và 0,03.D. 0,02 và 0,04.Câu 14: Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được sản phẩm khử

là 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2, có tỷ khối so với H2 bằng 14,75. Thành phần % theo

khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu là

A. 61,80%.B. 61,82%.C. 38,18%.D. 38,20%.Câu 15: Cho 18,4 gam hỗn hợp Mg, Fe phản ứng với dung dịch HNO3 (vừa đủ) được 5,824 lít hỗn hợp

khí NO, N2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp khí là 7,68 gam. Khối lượng của Fe và Mg lần lượt là:

A. 7,2 gam và 11,2 gam.B. 4,8 gam và 16,8 gam.C. 4,8 gam và 3,36 gam.D. 11,2 gam và 7,2 gam.Câu 16: Hoà tan hỗn hợp gồm Mg, Al trong V lít dung dịch HNO3 2M vừa đủ thu được 1,68 lít hỗn

hợp khí X (đktc) gồm N2O và N2. Tỉ khối của X so với H2 là 17,2. Giá trị của V làTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!2A. 0,42.B. 0,84.C. 0,48.D. 0,24.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít

(đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO 2), dung dịch Y (không chứa muối NH 4NO3). Tỉ khối của X đối

với H2 bằng 19. Giá trị của V là

A. 2,24.B. 4,48C. 5,60.D. 3,36.Câu 18: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7:3. Lấy m gam X phản ứng hoàn

toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y

gồm NO và NO2. Giá trị của m là

A. 40,5.B. 50,4.C. 50,2.D. 50.Câu 19: Hòa tan 14,8 gam hỗn hợp Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO 3 và H 2SO4 đặc

nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít NO2 và 2,24 lít SO2 (đều đkc). Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban

đầu là

A. 5,6 gam.B. 8,4 gam.C. 18 gam.D. 18,2 gam.Câu 20: Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Zn, Mg bằng dung dịch H 2SO4 đặc thu được 1,12 lít SO 2

(ở đktc), 1,6 gam S (là những sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Khối lượng muối khan trong

dung dịch X là

A. 28,1 gam.B. 18,1 gam.C. 30,4 gam.D. 24,8 gam.Câu 21: Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO 3 dư, thu được 1,12 lít

(đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là

A. 66,75 gam.B. 33,35 gam.C. 6,775 gam.D. 3, 335 gam.Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 kim loại chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HNO 3 thu được

V lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm NO2 và NO (không sinh ra muối NH4NO3). Tỉ khối hơi của A so với H2

bằng 18,2. Tổng số gam muối khan tạo thành theo m và V là:

A. m+6,0893V.B. m+ 3,2147.C. m+2,3147V.D. m+6,1875V.Câu 23: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm

H2SO4 0,5M và NaNO 3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m

gam muối và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì

lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:

A. 240.B. 120.C. 360.D. 400.Câu 24: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đunnóng và

khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở

đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá

trị của m là:

A. 97,5.B. 108,9.C. 137,1.D.151,5.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!3Câu 25: Cho hỗn hợp gồm 0,01 mol Al và 0,02 mol Mg tác dụng với 100 ml dung dịch chứa AgNO

và Cu(NO 3)2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X gồm 3 kim loại, X tác

dụng hoàn toàn với HNO3 đặc, dư thu được V lít NO2 (ở đktc và duy nhất). Giá trị của V là

A. 1,232.B. 1,456.C. 1,904.3D. 1,568.Câu 26: Chia 10 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Phần 1 được đốt cháy hoàn

toàn trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. Phần hai hòa tan trong HNO3 đặc, nóng dư thu được V

lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là:

A. 22,4.B. 44,8.C. 89,6.D. 30,8.Câu 27: Cho dung dịch X chứa 0,1 mol FeCl2, 0,2 mol FeSO4. Thể tích dung dịch KMnO4 0,8M trong

H2SO4 loãng vừa đủ để oxi hóa hết các chất trong X là:

A. 0,075 lít.B. 0,125 lít.C. 0,3 lít.D. 0,03 lít.Câu 28: Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch X phản

ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là:

A. 20 ml.B. 80 ml.C. 40 ml.D. 60 ml.Câu 29: Thể tích dung dịch FeSO 4 0,5M cần thiết để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa

KMnO4 0,2M và K2Cr2O7 0,1M ở môi trường axit là:

A. 0,16 lít.B. 0,32 lít.C. 0,08 lít.D. 0,64 lít.Câu 30: 0,15 mol oxit sắt tác dụng với HNO3 đun nóng, thoát ra 0,05 mol NO. Công thức oxit sắt là

A. FeO.B. Fe2O3.C. Fe3O4.D. FeO hoặc Fe3O4.Câu 31: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư, tất cả lượng khí NO thu được

đem oxi hoá thành NO 2 rồi sục vào nước cùng dòng khí O 2 để chuyển hết thành HNO 3. Cho biết thể

tích khí oxi (đktc) đã tham gia quá trình trên là 3,36 lít. Khối lượng m của Fe3O4 là giá trị nào sau đây?

A. 139,2 gam.B. 13,92 gam.C. 1,392 gam.D. 1392 gam.Câu 32: Hòa tan hoàn toàn y gam một oxit sắt bằng H 2SO4 đặc, nóng thấy thoát ra khí SO 2 duy nhất.

Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan

lượng sắt tạo thành bằng H 2SO4 đặc, nóng thì thu được lượng khí SO 2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO 2 ở

thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là

A. FeO.B. Fe2O3C. Fe3O4.D. FeCO3.Câu 33: Cho 36 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư

thấy thoát ra 5,6 lít khí SO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Tính số mol H2SO4 đã phản ứng.

A. 0,5 mol.B. 1 mol.C.1,5 mol.D. 0,75 mol.Câu 34: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được

53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đkc và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịchTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!4NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất

rắn thu được là

A. 16 gam.B. 9 gam.C. 8,2 gam.D. 10,7 gam.Câu 35: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS 2 và 0,03 mol FeS vào lượng dư H 2SO4 đặc

nóng thu được Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Hấp thụ hết SO2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch KMnO 4 thu

được dung dịch Y không màu, trong suốt, có pH = 2. Tính số lít của dung dịch (Y

A. Vdd (Y) = 57 lít.B. Vdd (Y) = 22,8 lít.C. Vdd (Y) = 2,27 lít.D. Vdd (Y) = 28,5 lít.Câu 36: Hoà tan hoàn toàn m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dung dịch

B. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Mặt khác, cô cạn dung

dịch B thì thu được 120 gam muối khan. Công thức của sắt oxit FexOy là:

A. FeO.B. Fe3O4.C. Fe2O3.D. Tất cả đều sai.Câu 37: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng trong điều kiện không có

không khí, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp

khí Z và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn Z và G cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc). Giá

trị của V là

A. 2,8.B. 3,36.C. 3,08.D. 4,48.Câu 38: Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5,04 gam hỗn hợp (A) gồm các oxit sắt. Hòa tan hoàn

toàn (A) trong dung dịch HNO 3 thu được 0,035 mol hỗn hợp (Y) gồm NO và NO 2. Tỷ khối hơi của Y

đối với H2 là 19. Tính x

A. 0,06 mol.B. 0,065 mol.C. 0,07 mol.D. 0,075 mol.Câu 39: Nung x gam Fe trong không khí thu được 104,8 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe, FeO, Fe 2O3,

Fe3O4. Hòa tan A trong dung dịch HNO 3 dư, thu được dung dịch B và 12,096 lít hỗn hợp khí NO và

NO2 (đktc) có tỉ khối đối với He là 10,167. Khối lượng x gam là bao nhiêu?

A. 74,8 .B. 87,4 .C. 47,8.D. 78,4.Câu 40: Trộn 0,54 gam bột nhôm với bột Fe 2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được

hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO 3 được hỗn hợp khí gồm NO và NO 2 có tỉ lệ số

mol tương ứng là 1 : 3. Thể tích (đktc) khí NO và NO2 lần lượt là:

A. 0,224 lít và 0,672 lít.B. 0,672 lít và 0,224 lít.C. 2,24 lít và 6,72 lít.D. 6,72 lít và 2,24 lít.Câu 41: Trộn đều 10,8 gam Al với hỗn hợp Fe 2O3, CuO, Cr 2O3 rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng

nhiệt nhôm thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch HNO 3 đun nóng thu

được V lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với hiđro là 21. V có giá trị là:

A. 20,16 lít.B. 17,92 lít.C. 16,8 lít.D. 4,48 lít.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!5Câu 42: Khử 16 gam Fe 2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp rắn X, cho hỗn hợp X tác

dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Thể tích khí CO 2 (đktc) tạo ra

khi khử Fe2O3 là

A. 1,68 lít.B. 6,72 lít.C. 3,36 lít.D. 1,12 lít.Câu 43: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe 2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được

6,96 gam hỗn hợp rắn X, cho X tác dụng hết với dung dịch HNO 3 0,1M vừa đủ thu được dung dịch Y

và 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro là 21,8.

a. m có giá trị là:

A. 8 gam.B. 7,5 gam.C. 7 gam.D. 8,5 gam.C. 1,5 lít.D. 2 lít.b. Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng

A. 4 lít.B. 1 lít.Câu 44: Cho 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí oxi và clo tác dụng vừa đủ với hỗn hợp chúa 0,1 mol Mg và

0,3 mol Al thu được m gam hỗn hợp muối clorua và oxit. Giá trị của m bằng

A. 21,7 gam.B. 35,35 gam.C. 27,55 gam.D. 21,7gam < m < 35,35 gam.Câu 45: Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 4,8 gam magie và

8,1 gam nhôm tạo ra 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. Thành phần % thể tích

của oxi và clo trong hỗn hợp A là

A. 26,5% và 73,5%.B. 45% và 55%.C. 44,44% và 55,56%.D. 25% và 75%.Câu 46: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi phản ứng vừa hết với 16,98 gam hỗn hợp B gồm

magie và nhôm tạo ra 42,34 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. Thành phần % khối

lượng của magie và nhôm trong hỗn hợp B là

A.48% và 52%.B. 77,74% và 22,26%.C. 43,15% và 56,85%.D.75% và 25%.Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp

khí Cl 2 và O 2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít

(ở đktc). Kim loại M là

A. Mg.B. Ca.C. Be.D. Cu.Câu 48: a. Cho hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO 4. Sau khi kết thúc

các phản ứng thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Muốn thoả mãn điều kiện đó thì

A. x < z < y.B. z ≥ x.C. x ≤ z < x +y.b. Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa b mol CuSOD. z = x + y.

4và c mol FeSO 4. Kết thúc phảnTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!6ứng dung dịch thu được chứa 2 muối . Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả trên.

A. a  b.B. b  a < b +c. C. b  a  b +c.D. b < a < 0,5(b + c).Câu 49: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu 2+ và 1 mol Ag + đến

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau

đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên ?

A. 2.B. 1,2.C. 1,5.D. 1,8.Câu 50: Cho hỗn hợp X (dạng bột) gồm 0,01 mol Al và 0,025 mol Fe tác dụng với 400 ml dung dịch

hỗn hợp Cu(NO3)2 0,05M và AgNO3 0,125M. Kết thúc phản ứng, lọc kết tủa cho nước lọc tác dụng với

dung dịch NaOH dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,740 gam.B. 35,2 gam.C. 3,52 gam.D. 3,165 gam.ĐÁP ÁN1

2

3

4

5

6

7

8

9

10C

A

B

C

B

C

C

D

C

D11

12

13

14

15

16

17

18

19

20C

D

B

C

D

A

C

B

B

A21

22

23

24

25

26

27

28

29

30C

A

C

D

D

B

B

C

B

D31

32

33

34

35

36

37

38

39

40A

C

B

A

B

B

A

C

D

A41

42

43

44

45

46

47

48

49

50B

A

A,A

C

C

B

A

C,B

B

ATruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!7