Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm về phân góc toán lớp 10

31646538313564663934643334313239386136316436373630316662316364653834633839306165333631643032666131343439613630353764316336343439
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:07 PM ngày 14-07-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 231 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1. Tìm côsin góc gi hai ng th ng: ườ ẳx+2y−√2=0 và x−y=0 .A. √2 B. 23 C.√ 1010 D.√ 332. Tìm côsin góc gi hai ng th ng: ườ ẳ2x+3y−10=0 và 2x−3y+4=0 .A. 513 B. 5√13 C.√13 D. 61 33. Tìm côsin góc gi hai ng th ng: ườ và {x=15+12ty=1+5tA. 5665 B. 665 C. 3365 D. 63654. Tìm côsin góc gi hai ng th ng:ủ ườ ẳ{ 11 ty và {x=2+ty=1−tA.3√1010 B. 35 C.√1010 D. 3105. Tìm góc gi hai ng th ng: ườ ẳx +√ và 10 0.A.45 B.30 C.125 D.6006. Tìm góc gi hai ng th ng: ườ ẳ6x−5y+15=0 và {x=10−6ty=1+5t .A.90 B.0 C.45 D.6007.Tìm góc gi hai ng th ng: ườ ẳ2 2√ +√ và −√ .A.1 45 B.30 C.125 D.6008.Tìm góc gi hai ng th ng: :ườ ẳ{ ty và ty .A.90 B.0 C.600 D.45 09. Cho hai giá tr ng th ng x+my-3=0 ng th ng x+y=0 góc ườ ườ ộ600 ng hai giá tr là:ổ ấA. B. -1 -4 D.410. Cho ng th ng (d): 3x+4y-5=0 và hai đi A(1;3), M(2;m). Tìm đi ki ườ ểđi và cùng phía ng th ng (d).ể ườ ẳA. m<0 B.m>-1 C.m=-1/4 D.m>-1/4.11 Cho ng th ng (d): ườ ẳ{x=2+ty=1−3t và hai đi A(1;2), M(-2;m). Tìm đi ki để ểđi và cùng phía ng th ng (d).ể ườ ẳA. m<13 B.m=13 C.m>13 D.m≥13 .12. Cho đo th ng AB, A(1;2), B(-3;4) và ng th ng (d): 4x-7y+m=0. Tìm đi ki ườ ệc ng th ng (d) và đo th ng AB có đi chung.ủ ườ ểA. m>40 ho m<10 B. 10 40 C. m>40 D. m<1013. Cho đo th ng AB, A(1;2), B(-3;4) và ng th ng (d): ườ ẳ{x=m+2ty=1−t Tìm đi ki ệc ng th ng (d) đo th ng AB .ủ ườ ẳA. m>3 B. m<3 C. m=3 D. không có m14. Cho tam giác ABC A(1;3), B(-2;4), C(-1;5) và ng th ng (d): 2x-3y+6=0. ng ườ ườth ng (d) nh nào tam giác ABC?ẳ ủA. nh AB B. nh BC C. nh CA D. Không nh nàoạ ạ15. ng th ng nào đây là phân giác góc hai ng th ng x+2y-3=0 ườ ướ ườ ẳvà 2x-y+3=0?A. 3x+y+6=0 và x-3y-6=0 B. 3x+y=0 và –x+3y-6=0C.3x+y=0 và x-3y=0 D.3x+y=0 và x+3y-6=016. ng th ng nào đây là phân giác góc hai ng th ng x-y+4=0 vàặ ườ ướ ườ ẳ7x+y-12=0?A 3x-y+2=0 và x+3y-16=0 B. 3x+y+2=0 và –x+3y-16=0C.3x+y=0 và x-3y=0 D.3x+y=0 và x+3y-6=017. Xác nh góc ng th ng ườ ẳ{x=2+aty=1−2t Và 3x+4y+12=0 ng ằ450A. 14 B. 27 C.a=−14vàa=27 D. Không có giá tr aị18. ng th ng nào đây là phân giác góc hai ng th ng 3x-4y+5=0 ườ ướ ườ ẳvà 5x+12y-1=0?A 7x-56y+45=0 và 8x+y+10=0 B. 8x+y+10=0 và –7x+56y+45=0C. 8x+y+10=0 và –7x-56y+45=0 D. 8x-y+10=0 và –7x+56y+45=019. Cho tam giác ABC bi ph ng trình các nh AB:3x-4y+6=0, AC:5x+12y-25=0, BC:y=0. ươ ạPh ng trình các phân giác góc là:ươ ủA. 3x+y+6=0 và x-3y-6=0 B. 3x+y=0 và –x+3y-6=0C .3x+y+6=0 và 3x-9y+6=0 D.3x+y+6=0 và 3x+9y-6=020. Cho tam giác ABC bi ph ng trình các nh AB:3x-4y+6=0, AC:5x+12y-25=0, BC:y=0. ươ ạPh ng trình các phân giác góc là:ươ ủA. 64x+8y-47=0 và x-3y-6=0 B. 64x+8y+47=0 và 14x-112y+203=0C 64x+8y-47=0 và 14x-112y+203=0 D. 64x-8y-47=0 và 14x-112y+203=0