Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm về anken

18263db1197037a09b51c57491dd757f
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-07-18 21:17:06 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ANKEN Câu 1:Anken là hiđro cacbon có a.công thức chung CnH2n b.một liên kết pi. c.một liên kết đôi,mạch hở. d.một liên kết ba,mạch hở Câu 2:CH3-CH=CH-CH3 có tên gọi “thay thế là a.butilen b.α-butilen c.β-butilen d.but-2-en Câu 3: isobutilen có công thức cấu tạo là: a.CH2= CH-CH2-CH3 b.CH3-CH=CH-CH3 c.CH=CH(CH3)- CH3 d.CH2 C(CH3)- CH3 Câu 4: but-2-en có công thức cấu tạo là: a.CH2= CH-CH2-CH3 b.CH3-CH=CH-CH3 c.CH=CH(CH3)- CH3 d.CH2 C(CH3)- CH3 Câu 5: Nhóm vinyl có công thức là: a.CH2= CH b.CH2= CH2 c.CH2= CH- d.CH2= CH-CH2- Câu 6: Nhóm anlyl có công thức là: a.CH2= CHCH2 b.CH3CH2= CH2 c.CH2= CH-CH2. d.CH2= CH-CH2- Câu 7: Số đồng phân cấu tạo của anken (có công thức C5H10 và mạch cacbon chính chứa tối đa 4cacbon là :Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! a.03 b.04 c.05 d.06. Câu 8: điều kiện thường anken là chất khí ,nếu trong phân tử có chứa số cacbon là a.từ đến 3. b.từ đến 4. c.từ đến 5. d.từ đến 6. Câu 9: Các anken còn được gọi là: a.olefin b.parafin c.vadơlin d.điolefin. Câu 10: Tính chất nào không phải là tính chất vật lí của anken a.tan trong dầu mỡ b.nhẹ hơn nước c.chất không màu d.tan trong nước Câu 11: Anken có nhiều tính chất khác với ankan như phản ứng cộng,trùng hợp,oxi hóa là do trong phân tử anken có chứa: a.liên kết xich-ma bền. b.liên kết pi (Π). c.liên kết pi (Π) bền d..liên kết pi kém bền Câu 12: Để phân biệt propen với propan ,ta dùng a.dung dịch brom b.dung dịch thuốc tím c.dung dịch brom trong CCl4 d.cả a,b,c. Câu 13: Chất tác dụng với HCl (hoặc HBr,HI,H2SO4) tạo ra sản phẩm là: a.etilen b.but-2-en c.isobutilen d.propen. Câu 14: but-1-en tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính là:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! a.1-clobuten b.1-clobuten c.1-clobutan d.2-clobutan Câu 15: Theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop ,trong phản ứng cộng axit hoặc nước vào nối đôi của anken thì phần mang điện dương cộng vào a.cacbon bậc cao hơn b.cacbon bậc thấp hơn c.cacbon mang nối đôi ,bậc thấp hơn d.cacbon mang nối đôi ,có ít hơn Câu 16: Sản phẩm trùng hợp etilen là a.poli(etilen) b.polietilen c.poliepilen d.polipropilen Câu 17: Sản phẩm trùng hợp propen là a.-[CH2-CH(CH3)]n- b.-n(CH2-CH(CH3))- c.-(CH2-CH(CH3))n- d.-n[CH2-CH(CH3)]- Câu 18: Khi đốt cháy anken ta thu được: a. nCO2 nH2O. b. nCO2 nH2O c. nCO2 nH2O d. nCO2 nH2O Câu 19:Để phân biệt dung dịch propen,propan ta có thể dùng dung dịch a.Brom/nước b.Brom/CCl4 c.thuốc tím d.a,b,c đều đúng. Câu 20:Trong phòng thí nghiệm ,etilen được điều chế bằng cách a.tách hiđro từ ankan b.crăckinh ankan c.tách nước từ ancol d.a,b,c đều đúng. Câu 21:Trong công nghiệp ,etilen được điều chế bằng cách ;Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! a.tách hiđro từ ankan b.crăckinh ankan c.tách nước từ ancol d.a,b đều đúng. Câu 22:3 anken kế tiếp A,B,C ,có tổng khối lượng phân tử bằng 126đvc.A,B,C lần lượt là: a.C4H8 ,C3H6 ,C2H4 b.C2H4,C3H6 ,C4H8 c.C2H4,C3H8 ,C4H8 d.C2H4,C3H6 ,C4H6, Câu 23: Để làm sạch metan có lẫn etilen ta cho hổn hợp qua a.khí hiđrocó Ni ,t0. b.dung dịch Brom. c.dung dịchAgNO3/NH3. d.khí hiđroclo rua. Câu 24:Đề hiđro hóa iso-pentan ta được bao nhiêu anken có cấu tạo khác nhau? a.1 b.2 c.3 d.4 Câu 25: Dẫn 2mol một olefin qua dung dịch brom dư ,khối lượng bình sau phản ứng tăng 5,6 gam.Vậy công thức phân tử của là: a.C2H4 b.C3H6 c.C4H8 d.C5H10 Câu 26: 5,6gam một olefin phản ứng vừa đủ với 16gam brom. tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm duy nhất .Vậy là a.but-1-en b.but-2-en c.i-butilen d.α-butilen Câu 27:Đốt cháy hoàn toàn 1lít khí hiđrocacbon cần 4,5lít oxi,sinh ra lít CO2(cùng điều kiện)Xcó thể làm mất màu dung dịch KMnO4 .Vậy là: a.propan. b.propen. c.propin. d.propa-đien.
2020-09-27 08:04:00