Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 công suất điện xoay chiều

a56bc31b3bd9e9f5bdf1b2ba49afadbd
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-13 21:48:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 287 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CH 10Ủ ỀCÔNG SU T. CÔNG SU TẤ ẤA. TÓM LÝ THUY NẮ ẢI. Công su ch đi xoay chi không phân nhánh RLC.1. Công su tiêu th trong ch RLC không phân nhánh.ấ Công su th i: UIcosấ UIcos(2 Công su trung bình: UIcos RI 2. Công su tiêu th ch đi xoay chi u:ấ ềP UI cos= công su t:ệ RcosZj cos co gia tr 1)i Bi cac ng khac:ê 22RR222RUP RI IRU RP ZI cosZUcosUì= =ïïï= =íïïj =ïî 2. nghĩa công su cosủ Tr ng cosườ 0: ch ch co R, ho ch RLC co ngạ ộh ng đi ươ (ZL ZC thì: Pmax UI 2UR Tr ng cosườ là 2p ch ch co L, ho C, ho cạ co vàảC mà không co thì: Pmin 0. Công su hao phí trên ng dây là: Pấ ườ ảhp rI 22 2rPU cosj (ớ đi tr ng dây đi n.ệ ườ (8) ưÞ cosê nh thì Pỏhp n, do đo ng ta ph tìm cach nâng caoớ ườ ảcos Quy nh cosi 0,85. cùng đi ap và ng dùng đi tiêu th công su P, tăngớ ấcos gi ng hi ng đo gi hao phí vì nhi trênể ườ ượ ệdây. +Đ nâng cao công su cosể ch ng cach thủ ng thêm tờ ụđi thích vào ch đi sao cho khang và dung khang ch pệ ấx ng nhau cosỉ 1.BÀI NGẬ ỤCâu 1: Cho ch đi AB, trong đo ệ44.10C F-=p 1L H2=p 25 iắ ốti p. Bi th đi ap gi hai ch uê ạAB 502 cos100 V. Tính côngsu toàn ch ?ấ ạTrang 150IrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφA.502 W. B.25W. C.100W. D. 50W. ng gi i:ướ ảD dàng tính ượ()()C4L2 22 2L C1 1Z 254.10C100 .1 50Z 100 50 2A2 Z25 2Z 25 50 25 25 2-ü= Wïwïppïï=w =ýpïï= WïïþCông su tiêu th ch đi n: Iấ 2r 2.25 50 W. Ch đáp án DọCâu 2: tặ hi đi th xoay chi vào hai đo ch là:ệ ạABu 120 cos 100 V4pæ ö= -ç ÷è øvà ng dòng đi qua chườ ại cos 100 A12pæ ö= +ç ÷è ø. Tính công su tiêu th đo ch?ấ ạA. 180W B. 120W C. 100W D. 50WCâu 3: Cho ch đi xoay chi nh hình :ạ ẽR ti cu dây co r, L. 50ố ộ đi nệap hi ng là Uệ ầR 100V; 20 .Công su tiêu th đo ch làấ ạA. 180W B. 240W C. 280W D. 50WCâu 4: Cho ch R, L, ti p, cu dây thu m. vào hai uặ ầđo ch hi đi th êu 100 cos100 (V)= Bi ng dòng đi nê ườ ệtrong ch co gia tr hi ng là ụ2 A, và ch pha so đi ap hai uệ ầm ch goc 36,8ạ 0. Tính công su tiêu th ch ?ấ ạA. 80W B. 200W C. 240W D. 50W..................................................................................4. thay có công su (P Pổ ấmax ): hai giá tr Rị1 R2 cho côngềsu Pấmax a. Tìm ch có công su Pmax :Công su tiêu th ch:ấ ()()2 222 2L C22L CU UP 0PR Z= =+ Trang 151IrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφ BR r, LV là nghi ph ng trình hai, dàng gi ph ng trình câ ươ ươ ượk qu co nghi m: Rê ệ1 và R2 Theo nh lý Viet ta co:i ()21 221 CUR RPR Zì+ =ïíï= -î Câu 1: Cho đo ch xoay chi nh hình Bi cu dây thu mộ ả1L H=p và ụ310C F4-=p vào hai uặ ầđo ch hi đi thạ êABu 75 cos100 V= p. Công su trên toàn ch là 45W. Tính gia tr R?ấ iA. 45= B. 60= C. 80= D. Câu ho CặCâu 2: Cho ch đi RLC nh hình Bi tê1L H=p, 310C F6-=p ABu 200 cos100 t= p(V). ph co gia tr ng bao nhiêu công su to nhi trên là 240W?ả ệCâu 3: Cho ch đi RLC ti bi ê2L H=p 6125.10C F-=p bi nêthiên. Đi ap hai ch ạABu 150 cos100 t= (V). a. Khi 90W. Tính R. b. Tìm công su tiêu th co gia tr i, tính gia tr đo.ể ạCâu 4: Cho đo ch xoay chi R, ti p. là bi tr đi nạ ệco đi dung ệ410C F-=p vào hai đo ch đi ap xoay chi nặ ôđ nh U. Thay ta th hai gia tr là Ri ủ1 và R2 thì công su tấc ch đi ng nhau. Tính tích ằ1 2R R?A. 01 2R 10= B. 11 2R 10= C. 21 2R 10= D. 41 2R 10=b. Bi hai giá tr đi tr la Rê ở1 va R2 ch có cùng công su P,ạ ấtìm công su P.ấb1. Bi hai giá tr đi tr la Rê ở1 va R2 ch có cùng công su Pạ ấCông su tiêu th ch:ấ ạ()()2 222 2L C22L CU UP 0PR Z= =+ -Trang 152 CABR LIrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφCABR LNM BR Cv R1 và R2 là hai nghi ph ng trình trên. Theo nh lí Viet iệ ươ ớph ng trình hai, ta co: ươ â21 2UR RP+ và ()21 CR Z= .………………………………………………………………..Câu 1: vào hai đi tr thu hi đi th xoay chi co giaặ ềtr Ui ạ0 công su tiêu th trên là P. Khi vào hai đi tr đo tấ ộhi đi th không co gia tr Uệ i0 thì công su tiêu th trên làấ 2P 4PCâu 2: đi ap ệ()u cos t= +j (V) vào hai ch cu nầ ộdây ti thay c. Khi Cố ượ1 thì ch pha gi dòng đi nộ ệvà đi ap hai ch là 60ệ và khi đo ch tiêu th công su 50W. Đi uạ ềch nh công su tiêu th ch làỉ ạA. 100W. B. 200W. C. 50W. D. 250W. Câu 3: Cho đo ch RLC ti p, cu dây thu n, đi tr thayạ ơđ c. hai đo ch đi ap xoay chi co đi ap hi ngô ượ ụlà 200V. Khi R1 và R2 thì ch co cùng công su t. Bi ê1 2R 100+ .Khi R1 công su ch là: A. 400 W. B. 220 W. C. 440W D. 880 W. ng gi i:ướ ảCách gi 1:ả Ta co: C41 1Z 10010C100 .-= Wwpp Khi R1 thì công su tiêu th ch:ấ ạ()2 221 12221 CU UP RZR Z= =+ (1)Khi R2 thì công su tiêu th ch:ấ ạ()2 222 22222 CU UP RZR Z= =+ (2)T (1) và (2) suy ra:ư ()()()21 21 C2 22 21 CR RR ZR Z= -+ -. Suy ra: 22 21121 2U RU 200P 400W.R 100= =+ +Ch đáp án AọCách gi 2:ả Công su tiêu th ch:ấ ạ()()2 222 2L C22L CU UP 0PR Z= =+ -Trang 153IrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφv R1 và R2 là hai nghi ph ng trình trên. Theo nh lí Viet iệ ươ ớph ng trình hai, ta co: ươ 21 2UR RP+ (1) ()21 CR Z= ng ph ng trình (1): ươ2 21 21 2U 200R 400W.P 100+ =+ Ch đáp án AọCâu 4: Cho đo ch RLC ti p: cu dây thu khang co tạ ực L, đi co đi dung C, thay c. đi ap xoay chi nả ượ ôđ nh hai đo ch co gia tr hi ng U, f. Đi ch nh thì th yi ấco hai gia tr 40i và 90 ch tiêu th cùng công su t. Xac nh Rạ i0 chể ạtiêu th công su i?ụ ạA. 60 B. 65 C. 130 D. 98,5 Câu 5: ch đi xoay chi đi tr thu và cu dây thu mạ ảkhang L. Khi R0 ch co công su trong ch gia tr Pạ ạmax uêch tăng gia tr đi tr lên R’ 2Rỉ ơ0 thì công su ch là: (cac ngấ ượkhac (U, f, L) không i)ô A. 2Pmax B. maxP2 C. 0,4Pmax D. 0,8Pmax 5. Công su tiêu th khi ch RLC có ng ng.ấ ưởN gi không đi ap hi ngê ụU gi hai đo ch và thay iữ ôt goc (ho thay f, L, C) saoặ ôcho 1ωL =ωC (hay ZL ZC thì cohi ng ng ng đi n. Đi ki ra hi ng ng ng trongệ ượ ươ ượ ươm ch RLC ti p:ạ êL CZ Z1 1LCLC=ìïíw =ïwîLuc ch co ng ng thì:ạ ươT ng tr ơminR maxZ RU U= =ìí= =î ng dòng đi n: ườ ệmaxUI IR= Trang 154IrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφ CABR LNMCông su ch khi co ng ng gia tr i: ươ ạ2maxUP PR= ch co ng ng thì đi ap cùng pha ng dòng đi n, nghia là:ạ ươ ườ ệu i0cos 1j =ìïj =jíïj =î Đi ap gi hai đi M, ch và ti u: Uệ ểLC min 0. a. Bai toán tinh công su khi ch có ng ngấ ưởCâu 1: Trong đo ch xoay chi đi tr R, đi co đi dung Cạ ệbiên và cu dây ch co ti nhau. Đi apô ượ ệt th trong ch là Uứ ạ0 cos100 (V). Ban ch pha gi và là 60ầ 0thì công su tiêu th ch là 50W. Thay uấ ểAB cùng pha thìớm ch tiêu th công su t:ạ ấA 200W 50W 100W 120WCâu 2: Cho đo ch RLC ti p: 200 cu dây thu khangộ ảco L, đi co đi dung thay c. đi ap xoayộ ượ ệchi nh hai đo ch AB co bi th ứABu 200 cos100 t= (V).Đi ch nh ch tiêu th công su i. Tính công su trong ch lucề ạnày?A 100W 50W 200W 150WCâu 3: Cho đo ch RLC ti p:ạ êcu dây thu khang co Lộ ảthay c, đi co đi dung C, =ô ượ ệ50 hai ch đi ap xoayặ ệchi nh 50ề i2 cos100 (V). Đi uềch nh đi ap gi hai đi và nh nh t. ấTính công su tiêu th ch luc này? ạA 50W 100W 200W 150W b. Bai toán xác nh công su khi ch có ng ngị ưởCâu 1: Đo ch đi xoay chi không phân nhanh cu dây co tạ ực L, đi tr thu và đi co đi dung C. Khi dòng đi co gocả ố1LC ch qua đo ch thì công su đo ch nàyạ ạA. ph thu đi tr thu đo ch.ụ ạTrang 155 CABR LIrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφCABR2 LMR1 B. ng 0.ằC. ph thu ng tr đo ch.ụ D. ng 1.ằH ng gi i:ướ ảD th Pễ ấmax khi ch co ng ng, khi đo đi ap cùng pha ng ươ ườ ộdòng đi n, nghia là: ệu i0cos 1j =ìïj =jíïj =î Ch đáp án DọCâu 2: Cho ch đi RLC ti p, trong đoạ cu thu m, là bi tr .ộ ơĐi ap hi ngệ 200V, 50Hz, bi ZêL 2ZC đi ch nh công su tấc gia tr nh thì dòng đi nệ trong ch co gia tr là =ạ i2 A. Gia tric aủ C, là:A 1mF10p và 2Hp B. 3mF10p và 4Hp C. 1F10 và 2mHp D. 1mF10p và 4Hp Câu 3: đo ch AB hai đo nộ ạm ch AM và BM ti p. Đo chạ ạAM đi tr thu Rồ ầ1 ti iắ ớt đi co đi dung C, đo ch MB mụ ồđi tr thu Rệ ầ2 ti cu mắ ảthu co L. đi ap xoay chi ề0u cos t= (U0 và khôngđ i) vào hai đo ch AB thì công su tiêu th đo ch AB là 85ô ạW. Khi đo 21LCw và ch pha gi uộ ữAM và uMB là 90 0. đi ap trênê ệvào hai đo ch MB thì đo ch này tiêu th công su ngầ ằA. 85 B. 135 W. C. 110 W. D. 170 W.Câu 4: Cho ch đi bi tr Rộ ơx ti đi coắ ệC 63, F= và cu dây co đi tr thu 70ộ ả1L H=p .Đ vào hai đi ap 200V co 50Hz. Gia tr Rặ ủx đểcông su ch và gia tr đo làấ ượA. 378,4WW B. 20 378,4WW C. 10 78,4WW D. 30 100WWTrang 156IrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφCác th công su dòng đi xoay chi uồ ềL, C, const, thay i.ổ R, C, const, thay i.ổ2 2maxL CU UP2R Z= =-KhiL CR Z= -D ng th nhạ sau:2maxUPR= Khi C21Z LC= =w ng th nhạ sau:R, L, const, thay i.ổ R, L, const, thay i.ổ2maxUPR=Khi C21Z LC= =wD ng th nhạ sau:2maxUPR= Khi C1Z f2 LC= =pD ng th nhạ sau:Câu 4: đi ap ệft2cos2Uu (U không i, thay c) vàoô ượhai đo ch ti đi tr thu R, cu thu co đầ ột và đi co đi dung C. Khi là fự ố1 thì khang và dung khangảc đo ch co gia tr là 6ủ ượ và 8 Khi là fầ ố2 thì côngệ ốsu đo ch ng 1. th liên gi fấ ữ1 và f2 làA. .f34f12 B. .f23f12 C. .f32f12 D. .f43f12Trang 157IrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφCfOf0PPmaxOC0PPmax ROR1 R0 R2PPmaxP PmaxLOL0PPmaxCâu 5: Cho mach R, L, ti p, co th thay i, không thay i.ắ ôĐ vào hai đo ch đi ap ệu 100 cos100 t= (V). 1003 khiC tăng thêm thi công su tiêu th không i, nh ng ng dòng đi coầ ườ ệpha thay goc ô3p. Công suât tiêu th ch: ạA. 25 2W B. 25W C. 40W D. 25 3WCâu 6: Cho ch đi xoay chi RLC ti p, là bi tr vào haiạ ặđ đo ch đi ap xoay chi uầ ều cos t= (V). Khi thay gia trô ic bi tr ta th co hai gia tr Rủ i1 25Ω ho Rặ2 75Ω thì chạtiêu th cùng công su P. công su ch ng hai gia tr aụ ủbi tr Rê ơ1 và R2 là:ầ ượA. 2cos 0, 50; cos 0, 87j B. 2cos 0, 50; cos 0, 80j =C. 2cos 0, 87; cos 0, 50j D. 2cos 0, 80; cos 0, 50j =Câu đi ap xoay chi co gia tr hi ng Uặ 100V vào do nầ ạm ch AB. Đo ch AB đo ch AM và MB ti p. Đo nạ ạm ch AM co đi tr thu và cu thu L; đo ch MB coạ ạđi tr thu và đi C. Bi đi ap hi ng đo AM và MBệ ạl là 60V và 80V. Tìm công su đo ch AB?ầ ượ ạA. 1,00 B. 0,96 C. 0,71 D. 0,50II. ch không phân nhánh RLrC (Cu dây không thu có r).ạ ả1 Công su tiêu th trong ch RrLC không phân nhánh (cu dây có L, r)ôCông su tiêu th an ch xoay chi u: ề()()()()222 2L CU rP UI cos rR Z+= =+ -.H công su an ch: ạ()()()()2 2L CR rcosZR Z+ +j =+ .Công su tiêu th trên tr R: ơ()()22R2 2L CU RP RR Z= =+ -, ớ()()2 2L CZ Z= -Công su tiêu th cu dây: ộ()()22r2 2L CU rP rR Z= =+ công su an ch ch cu dây: ộd2 2dLr rcosZr Zj =+ .Trang 158 CABR L,rNMIrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφ(Hay ch co RLC cu dây co đi tr trong (R, L, r, C) ơCông su tiêu th an ch xoay chi u: ề()()()()()2222 2L CU rUP rR ZR rR r+= =+ -+ ++.Tìm công su toàn ch Pể ạmax ()2L Cmax CminZ ZP rR ré ù-Û -ê ú+ê úë ûKhi đo: ()2 2maxL CU UP2 Z= =+ Tìm công su trên Pể ạR max ()22 2L CR Z= -Câu đo ch đi xoay chi cu dây co đi tr thu =ộ ầ20 và =ộ 0, 8p H, đi ệ410C F2-=p và đi tr thu thay iệ ôđ ti p. Đi ap hai đo ch nh. ch tiêu th côngượ ụsu thì ph co gia tr nào sau đây?ấ iA. 100 B. 120 C. 60 D. 80 .H ng gi i:ướ ảTa co: LC40, 8Z 100 801 1Z 20010C100 .2-ì=w Wïpïí= Wïwïppî Công su tiêu th an ch xoay chi u: ề()()()()()2222 2L CU rUP rR ZR rR r+= =+ -+ ++.Đ công su toàn ch ạ()2L CmaxminZ ZP rR ré ù-Û +ê ú+ê úë .L CR 80 200 20 100Û W.Ch đáp án AọCâu đo ch đi xoay chi cu dây co đi tr thu =ộ ầ30 và L=ộ 0, 8p H, đi ệ310C F4-=p và đi tr thu thay iệ ôTrang 159IrrUurdUurLUurdφIurRUurUurL CU U+ur urφIrRurZurφ