Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm và đáp án - Đồ thị trong dao động điều hòa

Gửi bởi: Hai Yen vào ngày 2019-06-11 06:01:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 205 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

DẠNG ĐỒ THỊ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.
Câu 1: Cho đồ thị của một dao động điều hòa.
a) Tính: Biên độ, tần số góc, chu kỳ, tần số.
b) Tính pha ban đầu của dao động.
c) Viết phương trình dao động

Câu 2: Cho đồ thị của một dao động điều hòa
a) Tính biên độ, tần số góc, chu kỳ, tần số ?
b) Tính pha ban đầu của dao động ?
c) Viết phương trình dao động ?

Câu 3: Cho đồ thị ly độ của một dao động điều hòa.
Hãy viết phương trình li độ:
A. x = 4cos(2πt + π/4) cm
B. x = 4cos(2πt – π/4) cm
C. x = 4cos(2πt + π/3) cm
D. x = 4cos(2πt – π/3) cm
Câu 4: Đồ thị hình dưới biểu diễn sự biến thiên của li độ u theo th ời gian t c ủa 1 v ật dao đ ộng
điều hòa. Tại điểm nào, trong các điểm M, N, K và H gia t ốc và v ận t ốc c ủa v ật có h ướng
ngược nhau.
A.Điểm H
B. Điểm K
C. Điểm M
D. Điểm N
Câu 5: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực
đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối liên h ệ đ ược cho b ởi
đồ thị sau. Độ cứng của lò xo bằng:
A.50N/m
B. 100N/m
C. 150N/m
D. 200N/m
W
1

W0 = /2 KA2

Câu 6: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa v ới phương trình x = Acos t. Sau đây là đồ thị
biểu diễn động năng Wđ và thế Wnăng
Wt của con lắc theo thời gian:
0
/
2

Wt
t(s)

0

0,25

0,75

Tần số góc con lắc sẽ là:
A (rad/s)

B. 2(rad/s)

C.

p
(rad/s)
2

D. 4(rad/s)

Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g và lò xo nh ẹ có độ c ứng k=100N/m. Tác d ụng
một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F 0 và tần số f1=6Hz thì biên độ dao động
A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f 2=7Hz thì biên độ dao động ổn
định là A2. So sánh A1 và A2 :
A. A1=A2
B. A1>A2
C. A2>A1
D. Chưa đủ điều kiện để kết luận
1
2p

k
=5Hz
m

Biên độ

HD : Tần số riêng f0 =

f2 > f1 > f0 Từ đồ thị cộng hưởng → A1>A2

A.

f0

f

Biên độ
Biên độ

f0

Biên độ

Biên độ

Biên độ

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ treo vào đ ầu d ưới
một lò xo nhẹ. Đầu trên của lò xo được gắn cố định vào đi ểm
treo. Con lắc được kích thích để dao động v ới nh ững tần số f
khác nhau trong không khí. Đồ thị hình bên bi ểu di ễn s ự ph ụ
thuộc của biên độ vào tần số. Đồ thị nào sau đây biểu di ễn
đúng nhất kết quả nếu thí nghiệm được lặp lại trong chân
không ?

fB.
0

f 0C.

f

f0

f

f0

f

Câu 9: Con lắc lò xo dao động điều hoà. Đồ thị biểu di ễn W
sự biến đổi động năng và thế năng theo thời gian cho ở
hình vẽ. . Chu kì dao động của con lắc là

Wt

0,1

0,3

0,5

O

A. 0,2s.

B. 0,6s.

C. 0,8s.

Câu 10: Đồ thị biểu diễn dao động điều hoà ở hình v ẽ bên
ứng với phương trình dao động nào sau đây:

f

D. 0,4s.

f

D.0,7

t

x
3
1,5

o

-3

1
6

t(s)

p
)
2
2p p
C. x =3cos( t - )
3
3

2p p
t- )
3
2
p
D. x =3cos(2pt - )
3

A. x =3sin(2pt -

B. x =3sin(

Câu 11: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số đ ược v ẽ nh ư sau. Ph ương trình nào sau
x(cm)

đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng:
æp p ö
A. x =5cos ç t - ÷(cm)

è2
æp p ö
C. x =5cos ç t + ÷(cm)

è2B. x cos 2 t  2  (cm)0



D. x cos 2 t    (cm)


x1

3
2

x2
2

4

1

–2
–3Câu 12: Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như

v(cm / s)
25p

hình vẽ. Lấy p 2 » 10 . Phương trình li độ dao động của vật nặng là:
p
2

A.x = 25πcos( 5pt + ) (cm, s).
C.x = 25πcos( 5pt ) (cm, s).

t(s)

3

p
) (cm, s).
2
p
D. x = 5cos( 5pt + ) (cm,s).
2

O

B. x = 5cos( 5pt -

Câu 13: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox. Sau th ời

t(s)

0,1

- 25p

8 (cm)

gian t = 0,5s kể từ lúc vật bắt đầu dao động, quãng đ ường v ật đã

1

1,5

2

s

đi là:
A. 8cm

B. 12cm

C. 16cm

D. 20cm

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng v ới v ị trí cân b ằng c ủa
chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ chất điểm
theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc c ủa ch ất
điểm là
π
A. v=60π.cos(10πt - 3 )(cm).

π
B. v = 60π.cos(10πt - 6 )(cm).

π
C. v = 60.cos(10πt - 3 )(cm).

π
D. v = 60.cos(10πt - 6 )(cm).

Câu 15: Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động c ơ đi ều

v

hoà được cho như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tại thời điểm t3, li độ của vật có giá trị âm.
B. Tại thời điểm t4, li độ của vật có giá trị dương.

0 t1

t2

t3 t4

t

C. Tại thời điểm t1, gia tốc của vật có giá trị dương.
D. Tại thời điểm t2, gia tốc của vật có giá trị âm.
Câu 16: Có hai dao động được mô tả trong đồ thị sau.
Dựa vào đồ thị, có thể kết luận
A. Hai dao động cùng pha
B. Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2
C. Dao động 1 trễ pha hơn dao động 2
D. Hai dao động vuông pha
Câu 17: Đồ thị biểu diễn gia tốc a của một dao động điều hòa theo th ời gian nh ư sau :

Đồ thị của li độ x tương ứng là :

A

C

B

D

Câu 18: Đồ thị biểu diễn gia tốc a của một dao động điều hòa theo th ời gian nh ư sau :

Đồ thị của vận tốc tương ứng là :

A

B

C

D

Câu 19: Nếu trục hoành diễn tả thời gian t(s) và tr ục tung di ễn t ả
gia tốc a của vật m dao động điều hoà có biểu th ức li đ ộ theo th ời
gian
x = Asint. Chọn đường cong đúng mô tả gia tốc a(t.)
A.1
B. 5
C. 4
D. 3

Sưu tầm biên soạn chúc các em thành công