Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm và đáp án bài Nội năng - Vật Lý 10

Gửi bởi: Hai Yen vào ngày 2019-06-03 16:02:25 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

NỘI NĂNG
Câu 1.
Một ấm nước bằng nhôm có khối lượng 250g, chứa 2 kg nước được đun trên bếp. Khi nhận
được nhiệt lượng là 516600J thì ấm đạt đến nhiệt độ 800C. Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm là
bao nhiêu? biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là cAl = 920J/kgK và cnuoc =
4190J/kgK .
*A. 200C
B. 400C
C. 350C
D. 300C
Câu 2.
Một ấm bằng nhôm có khối lượng 250g đựng 1,5kg nước ở nhiệt độ 25 0C. Tìm nhiệt lượng
cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm (100 0C ). Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước
lần lượt là cAl = 920J/kgK và cnuoc = 4190J/kgK .
*A. 488,625 kJ
B. 488,625 J
C. 381,813 kJ
D. 381,813 J
Câu 3
Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
*B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. Tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá truyền nhiệt và thực hiện công.
D. Nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 4.
Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng ?
A. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.
*B. Nội năng là nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
C. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
D. Nội năng của khí lí tưởng không phụ thuộc vào thể tích, mà phụ thuộc vào nhiệt độ
Câu 5.
Đơn vị của nhiệt dung riêng của 1 chất là:
*A. J/kg.độ
B. J.kg/độ
C. kg/J.độ
D. J.kg.độ
Câu 6.
Nội năng của khí lí tưởng bằng:
A. thế năng tương tác giữa các phân tử
*B. động năng của chuyển động hỗn độn của các phân tử
C. nhiệt lượng mà khối khí nhận được
D. năng lượng khối khí trao đổi với bên ngoài
Câu 7.
Một vật khối lượng m, có nhiệt dung riêng C, nhiệt độ lúc đầu và lúc sau cuối là t 1 và t2. Công
thức Q = Cm(t2 – t1) dùng để xác định:
A. nội năng

B. cơ năng
*C. nhiệt lượng
D. công
Câu 12.
Đặc điểm nào sau đây không phải của chất khí :
A. các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi hướng
B. lực tương tác giữa các phân tử rất yếu
*C. các phân tử ở rất gần nhau
D. Các phân tử bay tự do về mọi phía
Câu 13.
Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng ?
A. Nội năng là một dạng năng lượng.
B. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
*C. Nội năng là nhiệt lượng.
D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
Câu 14.
Chất khí dễ nén vì
A. các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng
B. lực hút giữa các phân tử rất yếu
*C. các phân tử ở cách xa nhau
D. Các phân tử bay tự do về mọi phía