Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm trang 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 SBT Sinh học 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-04 09:39:59

Mục lục
* * * * *

Bài 1 trang 126 SBT Sinh học 8

Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là

A. Tuyến tuỵ.     B. Tuyến giáp,

C. Tuyến yên.     D. Tuyến trên thận.

Lời giải

Đáp án C

Bài 2 trang 126 SBT Sinh học 8

Hoocmôn đóng vai trò điều hoà hàm lượng đường trong máu sau khi ăn là

A. Insulin.     B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.     D. Glucagôn.

Lời giải

Đáp án A

Bài 3 trang 126 SBT Sinh học 8

Hoocmôn đóng vai trò kích thích sự phát triển cùa niêm mạc tử cung là

A. Insulin.     B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.     D. Glucagôn.

Lời giải

Đáp án B

Bài 4 trang 126 SBT Sinh học 8

Hoocmôn đóng vai trò chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ là

A. Insulin.     B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.     D. Glucagôn.

Lời giải

Đáp án D

Bài 5 trang 126 SBT Sinh học 8

Hệ nội tiết có vai trò

A. Tác động đến các cơ quan đích thông qua đường máu (chậm nhưng kéo đài)

B. Điều hoà các quá trình sinh lí.

C. Điều hoà tim mạch.

D. Cả A và B.

Lời giải

Đáp án D

Bài 6 trang 126 SBT Sinh học 8

Hoocmôn có tính chất

A. Chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định.

B. Có hoạt tính sinh học cao.

C. Không mang tính đặc trưng cho loài.

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Đáp án D

Bài 7 trang 127 SBT Sinh học 8

Hoocmôn có vai trò gì

A. Duy trì tính ổn định của môi trường trong, điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

B. Điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

C. Chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể.

D. Tiết hoocmôn.

Lời giải

Đáp án A

Bài 8 trang 127 SBT Sinh học 8

Insulin có tác dụng

A. Làm tăng đường huyết.

B. Làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng.

C. Làm tăng lượng canxi.

D. Làm giảm lượng canxi.

Lời giải

Đáp án B

Bài 9 trang 127 SBT Sinh học 8

Tuyến nội tiết lớn nhất là

A. Tuyến giáp.     B. Tuyến tụy.

C. Tuyến cận giáp.     D. Tuyến sinh dục.

Lời giải

Đáp án A

Bài 10 trang 127 SBT Sinh học 8

Tirôxin là

A. Hoocmôn tuyến tuỵ     B. Hoocmôn tuyến giáp.

B. Hoocmôn tuyến cận giáp.     D. Hoocmôn tuyến yên.

Lời giải

Đáp án B

Bài 11 trang 127 SBT Sinh học 8

Tuyến cận giáp có chức năng

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Lời giải

Đáp án A

Bài 12 trang 127 SBT Sinh học 8

Tuyến sinh dục có chức năng

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Lời giải

Đáp án D

Bài 13 trang 127 SBT Sinh học 8

Tuyến trên thận có chức năng

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Lời giải

Đáp án C

Bài 14 trang 128 SBT Sinh học 8

Tuyến tuỵ có chức năng

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Lời giải

Đáp án B

Bài 15 trang 128 SBT Sinh học 8

Hoocmôn GH có chức năng

A. Phát triển cơ thể (tiết nhiều : cao quá cờ, tiết ít : lùn).

B. Kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh.

C. Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ).

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Đáp án A

Bài 16 trang 128 SBT Sinh học 8

Hoocmôn FSH có chức năng

A. Phát triển cơ thể (tiết nhiều : cao quá cỡ, tiết ít : lùn).

B. Kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh.

C. Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ).

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Đáp án B

Bài 17 trang 128 SBT Sinh học 8

Hoocmôn LH có chức năng

A. Phát triển cơ thể (tiết nhiều : cao quá cỡ, tiết ít : lùn).

B. Kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh.

C. Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ), tế bào kẽ tiết hoocmôn sinh dục nam.

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Đáp án C

Bài 18 trang 128 SBT Sinh học 8

Hoocmôn tirôxin có chức năng

A. Tăng cường chuyển hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Tăng cường chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Tăng cường chuyển hoá glucôzơ thành glicôgen.

D. Tăng cường nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não.

Lời giải

Đáp án A

Bài 19 trang 129 SBT Sinh học 8

Hoocmôn glucagôn có chức năng tăng cường

A. Chuyển hoá nội bào (đặc biệt là tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Chuyển glucôzơ hoá thành glicôgen.

D. Nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưne phấn của vỏ não.

Lời giải

Đáp án B

Bài 20 trang 129 SBT Sinh học 8

Hoocmôn ađrênalin có chức năng tăng cường

A. Chuyến hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Chuyển hoá glucôzơ thành glicôgen.

D. Nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não.

Lời giải

Đáp án D

Bài 21 trang 129 SBT Sinh học 8

Hoocmôn norađrênalin có chức năng tăng cường

A. Chuyển hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Chuyển hoá glucôzơ thành glicôgen .

D. Nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não.

Lời giải

Đáp án D

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Bài 22 trang 129 SBT Sinh học 8

Tuyến trên thận gồm ... (1) ... Phần vỏ tiết ra hoocmôn có tác dụng ... (2)... Phần tuỷ tiết... (3)... có tác dụng ... (4)...

A. Điều hoà tim mạch và hô hấp, cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu

B. Điều hoà đường huyết, điều hoà chất khoáng (Na+ và K+), làm thay đổi đặc tính sinh dục nam

C. Phần vỏ và phần tuỷ

D. Ađrênalin và norađrênalin

Lời giải

Bài 23 trang 129 SBT Sinh học 8

Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất ... (1) ... kích thích hoạt động của các ... (2)... khác. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình ...(3) ... Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò trong quá trình ... (4)...

A. Điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu

B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể

C. Tiết hoocmôn

D. Tuyến nội tiết

Lời giải

Bài 24 trang 130 SBT Sinh học 8

Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn ... (1) ... do tuyên yên tiết ra làm cho các ... (2) ... nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn ... (3)... đó là ... (4)...

A. Tế bào kề     B. FSH và LH

C. Sinh dục nam     D. Testôstêrôn

Lời giải

Bài 25 trang 130 SBT Sinh học 8

Tuyến sinh dục bao gồm ... (1) ... (ở nam) và ... (2) ... (ở nữ). Ngoài vai trò sản sinh ... (3)... còn tiết... (4) ...

A. Hoocmôn sinh dục     B. Tế bào sinh dục

C. Tinh hoàn     D. Buồng trứng

Lời giải

Ghép nội dung ở cột I với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 26 trang 130 SBT Sinh học 8

Lời giải

Bài 27 trang 130 SBT Sinh học 8

Lời giải

Bài 28 trang 131 SBT Sinh học 8

Lời giải

Bài 29 trang 131 SBT Sinh học 8

Lời giải

Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống :

Bài 30 trang 131 SBT Sinh học 8

Lời giải

Bài 31 trang 131 SBT Sinh học 8

Lời giải

Bài 32 trang 132 SBT Sinh học 8

Lời giải

Bài 33 trang 132 SBT Sinh học 8

Lời giải

Bài 34 trang 132 SBT Sinh học 8

Điền dâu X vào ô phù hợp trong bảng sau.

Lời giải

Lượt xem: 204