Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp về cacbohidrat

d8af70dc91d6533d092a8159f85dd9f8
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-10-12 15:02:09 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TẬP CACBOHIDRAT

Câu 1: Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%. Lượng glucozơ thu

được là A. 261,43 g.

B. 200,8 g.

C. 188,89 g.

D. 192,5 g.

Câu 2: Cho m g tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn

toàn vào dd Ca(OH)2, thu được 550 g kết tủa và dd X. Ðun kỹ dd X thu thêm được 100 g kết tủa. Giá trị của m là A.

650. B. 550.

C. 810.

D. 750.Câu 3: Thể tích dd HNO

3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulo

trinitrat là (biết lượng HNO

3 bị hao hụt là 20 %)

A. 70 lít.B. 49 lít.C. 81 lít.D. 55 lít.Câu 4: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ vào dd Ca(OH) 2 thu được 10 g kết

tủa và khối lượng dd giảm 3,4 g. Giá trị của m là

A. 30.B. 15.C. 17.D. 34.Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 62,5 g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dd X. Cho dd

AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được m g Ag. Giá trị của m là

A. 6,75.B. 13,5.C. 10,8.D. 7,5.Câu 6: Cho 34,2 g hỗn hợp saccarozơ có lẫn mantozơ phản ứng hoàn toàn dd AgNO 3/NH3 dư thu được 0,216 g bạc.

Độ tinh khiết của saccarozơ là

A. 1%.B. 99%.C. 90%.D. 10%.Câu 7: Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí

(ở đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp?

A. 1382716 lít.B. 1382600 lít.C. 1402666,7 lít.D. 1382766 lít.Câu 8: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (Có2SO

H 4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1g hỗn hợp X gồm

xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6g CH

3COOH. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ

triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là

A. 77% và 23%.B. 77,84% và 22,16%.C. 76,84% và 23,16%.D. 70% và 30%.Câu 9: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dd hỗn hợp

gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 25,00.B. 12,96.C. 6,25.D. 13,00.Câu 10: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là

A. 360 g.B. 270 g.C. 250 g.D. 300 g.Câu 11: Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO 2 sinh ra hấp thụ vào dd NaOH dư được

318 g muối. Hiệu suất phản ứng lên men là

A. 50,0%.B. 62,5%.C. 75,0%.D. 80,0%.Câu 12: Cho m g glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO 3/NH3 tạo ra 43,2 g Ag. Cũng m g hỗn hợp này

tác dụng vừa hết với 8 g Br2 trong dd. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là

A. 0,05 mol và 0,15 mol.

C. 0,2 mol và 0,2 mol.B. 0,10 mol và 0,15 mol.

D. 0,05 mol và 0,35 mol.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!1Câu 13: Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của

m là

A. 30.B. 10.C. 21.D. 42.Câu 14: Khi đốt cháy một cacbohđrat X được m H 2O :m CO 2 = 33 : 88. CTPT của X là

A. C6H12O6.B. C12H22O11.C. (C6H10O5)n.D. Cn(H2O)m.Câu 15: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng?

A. Phản ứng CH3OH/HCl.B. Phản ứng với Cu(OH)2.C. Phản ứng với dd AgNO3 / NH3.D. Phản ứng H2/Ni,t0.Câu 16: Phản ứng với chất nào sau đây có thể chuyển hoá glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?

A. Phản ứng H2 /Ni, t0. B. Phản ứng với Cu(OH)2. C. Dd AgNO3.D. Phản ứng với Na.Câu 17: Chọn câu nói đúng

A. Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột.

B. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

C. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

D. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

Câu 18: Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n:

A. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho CO

2 và H2O theo tỉ lệ số mol 6:5.

B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị thuỷ phân đến cùng đều cho glucozơ.

C. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước.

D. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

Câu 19: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

A. tinh bột.B. saccarozơ.C. xenlulozơ.D. protit.Câu 20: Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

A. glucozơ và fructozơ. B. chỉ có glucozơ.C. chỉ có fructozơ.D. chỉ có mantozơ.Câu 21: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. tinh bột.B. xenlulozơ.C. saccarozơ.D. mantozơ.Câu 22: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

A. với axit H2SO4.B. với kiềm.C. với dd iôt.D. thuỷ phân.Câu 23: Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:

Cu(OH) 2 /NaOH

Z 0t

dd xanh lam 

kết tủa đỏ gạchVậy Z không thể là

A. glucozơ.B. saccarozơ.C. fructozơ.D. Tất cả đều sai.Câu 24: Nhóm các chất đều tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O là

A. glucozơ và mantozơ. B. glucozơ và xenlulozơ.

C. glucozơ và saccarozơ. D. saccarozơ và mantozơ.

Câu 25: Cho các dd sau: CH 3COOH, C 2H4(OH)2, C 3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C 2H5OH. Số lượng dd có thể hoà

tan được Cu(OH)2 làTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!2A. 4.B. 5.C. 6.D. 3.Câu 26: Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dd AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ.B. CH3CHO, C2H2, anilin.C. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ.D. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơCâu 27: Cho khối lượng riêng của cồn nguyên chất là D = 0,8 g/ml. Hỏi từ 10 tấn vỏ bào (chứa 80% xenlulozơ) có thể

điều chế được bao nhiêu lít cồn thực phẩm 40˚ (biết hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 64,8%)? A. 294 lít.

B. 920 lít.

C. 368 lít.

D. 147,2 lít.

Câu 28: Xenlulozơ tác dụng với (CH 3CO)2O (xúc tác H 2SO4 đặc) tạo ra 9,84 g este axetat và 4,8 g CH 3COOH. CTPT

của este axetat đó là

A. [C6H7O2(OOCCH3)3]n.B. [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n.C. [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2]n.D. [C6H7O2(OOCCH3)3]n và [C6H7O2(OOCCH3)OH]n.Câu 29: Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol. Tính thể tích ancol 46˚ thu được. Biết ancol

nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt mất 5%.

A. 11,875 lít.B. 2,785 lít.C. 2,185 lít.D. 3,875 lít.Câu 30: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

A. nhóm chức axit.

B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit.

Câu 31: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ.

B. saccarozơ.

C. xenlulozơ.

D. fructozơ.

Câu 32: Hai chất đồng phân của nhau là

A. glucozơ và mantozơ.

B. fructozơ và glucozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 33: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Ở dạng mạch hở glucozơ và fructozơ đều có nhóm cacbonyl, nhưng trong phân tử glucozơ nhóm cacbonyl ở

nguyên tử C số …, còn trong phân tử fructozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số…. Trong môi trường bazơ, fructozơ

có thể chuyển hoá thành … và …

A. 1, 2, glucozơ, ngược lại.

B. 2, 2, glucozơ, ngược lại.

C. 2, 1, glucozơ, ngược lại.

D. 1, 2, glucozơ, mantozơ.

Câu 34: Cacbohiđrat là gì?

A. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

B. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m.

C. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức.

D. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)n.

Câu 35: Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng?

A. 1 loại.

B. 2 loại.

C. 3 loại.

D. 4 loại.

Câu 36: Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

A. phản ứng với Na và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

B. phản ứng với NaOH và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

C. phản ứng với CuO và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

D. phản ứng với Cu(OH)2 và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

Câu 37: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ

dung dịch AgNO 3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO 3 cần

dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!3A. 68,0g; 43,2g.B. 21,6g; 68,0g.C. 43,2g; 68,0g.D. 43,2g; 34,0g.Câu 38: Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột?

A. Cho từng chất tác dụng với dung dịch HNO3/H2SO4.

B. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot.

C. Hoà tan từng chất vào nước, sau đó đun nóng và thử với dung dịch iot.

D. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2.

Câu 39: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất nào trong các chất sau

làm thuốc thử ?

A. Cu(OH)2/OH .B. NaOH.C. HNO3.D. AgNO3/NH3.Câu 40: Có bốn lọ mất nhãn chứa: Glixerol, ancol etylic, glucozơ và axit axetic. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng

để phân biệt các dung dịch trong từng lọ trên ?

A. [Ag(NH3)2]OH.B. Na kim loại.C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.D. Nước brom.Câu 41: Để phân biệt các chất: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và rượu etylic, có thể chỉ dùng một

thuốc thử nào sau đây?

A. dung dịch HNO3.

C. dung dịch AgNO3/NH3.B. Cu(OH)2/OH .

D. dung dịch brom.Câu 42: Chọn cách phân biệt các dung dịch sau đây: Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol.

A. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh, glixerol tác dụng với Cu(OH)

trưng, còn lại lòng trắng trứng.2ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam đặcB. Glixerol tác dụng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam đặc trưng, lòng trắng trứng tác dụng

Cu(OH)2 cho màu xanh tím, còn lại hồ tinh bột.

C. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh, khi đun nóng lòng trắng trứng đông tụ, còn lại glixerol.

D. Cả B, C đều đúng.

Câu 43: Có 4 dung dịch loãng không màu gồm: Lòng trắng trứng, glixerol, KOH và axit axetic. Chỉ dùng một thuốc

thử nào sau đây để phân biệt chúng.

A. dung dịch HCl.B. dung dịch CuSO4.C. dung dịch KMnO4.D. dung dịch HNO3 đặc.Câu 44: Chọn câu phát biểu sai:

A. Saccarozơ là một đisaccarit.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ.

C. Khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

D. Khi thuỷ phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ.

Câu 45: Cùng là chất rắn kết tinh, không màu, không mùi, dễ tan trong nước, có vị ngọt là tính chất vật lí và trạng

thái tự nhiên của nhóm chất nào sau đây?

A. glucozơ và saccarozơ.B. glucozơ và tinh bột.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!4C. glucozơ và xenlulozơ.D. saccarozơ và tinh bột.Câu 46: Cho các chất glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Chất vừa có tính chất của ancol đa chức, vừa

có tính chất của anđehit là

A. chỉ có glucozơ.B. glucozơ và fructozơ.C. glucozơ, fructozơ và saccarozơ.D. tất cả các chất đã cho.Câu 47: Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải dùng 100g saccarozơ. Khối lượng AgNO 3 cần dùng và khối

lượng Ag tạo ra lần lượt là (giả thiết rằng, sự chuyển hoá của fructozơ là không đáng kể và hiệu suất các phản ứng đều

đạt 90%)

A. 88,74g; 50,74g.B. 102,0g; 52,5g.C. 52,5g; 91,8g.D. 91,8g; 64,8g.Câu 48: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1:1. Chất

này có thể lên men rượu (ancol). Chất đó là chất nào trong các chất sau ?

A. axit axetic.B. glucozơ.C. sacacrozơ.D. hex-3-en.Câu 49: Khi thuỷ phân 1kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu ? Giả thiết rằng,

phản ứng xảy ra hoàn toàn.

A. 0,80kg.B. 0,90kg.C. 0,99kg.D. 0,89kg.Câu 50: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ. Giả thiết hiệu suất phản

ứng là 80%.

A. 0,555kg.B. 0,444kg.C. 0,500kg.D. 0,690kg.Câu 51: Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thuỷ phân là

A. Saccarozơ, mantozơ, glucozơ.B. Saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.C. Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.D. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột.Câu 52: Nhóm gluxit đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

A. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ.B. Glucozơ, fructozơ, tinh bột.C. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ.D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ.Câu 53: Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư, thu

được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng ancol thu được là

A. 23,0g.B. 18,4g.C. 27,6g.D. 28,0g.Câu 54: Chọn sơ đồ phản ứng đúng của glucozơ

A. C6H12O6 + Cu(OH)2  kết tủa đỏ gạch CH3–CH(OH)–COOH

B. C6H12O6  men

C. C6H12O6 + CuO  Dung dịch màu xanh

D. C6H12O6  men

 C2H5OH + O2

Câu 55: Nhóm gluxit khi thuỷ phân hoàn toàn đều chỉ tạo thành glucozơ là:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!5A. Saccarozơ, mantozơ, tinh bột.

B. Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ.

C. Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.

D. Saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.

Câu 56: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

B. Metyl  - glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.

C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.

D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

Câu 57: Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp

để tạo 162g tinh bột là

A. 112.103 lít.B. 448.103 lít.C. 336.103 lít.D. 224.103 lítCâu 58: Glucozơ tác dụng được với tất cả chất trong nhóm chất nào sau đây?

A. H2/Ni , nhiệt độ; Cu(OH)2; [Ag(NH3)2]OH; H2O/H+, nhiệt độ.

B. [Ag(NH3)2]OH; Cu(OH)2; H2/Ni, đun nóng; CH3COOH/H2SO4 đặc, đun nóng.

C. H2/Ni , nhiệt độ; [Ag(NH3)2]OH; NaOH; Cu(OH)2.

D. H2/Ni , nhiệt độ; [Ag(NH3)2]OH; Na2CO3; Cu(OH)2.

Câu 59: Chọn câu phát biểu sai:

A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.

B. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.

C. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2.

D. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2.

Câu 60: Chọn câu phát biểu đúng:

A. Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

B. Tinh bột có cấu trúc phân tử mạch không phân nhánh.

C. Dung dịch mantozơ có tính khử và bị thuỷ phân thành glucozơ.

D. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng phản ứng thuỷ phân.

asm t

Câu 61: Phương trình: 6nCO 2 + 5nH 2O 

(C6H10O5)n + 6nO 2, là phản ứng hoá học chính của quá trình

Clor ofinnào sau đây?

A. quá trình hô hấp.B. quá trình quang hợp.C. quá trình khử.D. quá trình oxi hoá.Câu 62: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói  X  Y  sobit. Tên gọi X, Y lần lượt là

A. xenlulozơ, glucozơ.B. tinh bột, etanol.C. mantozơ, etanol.D. saccarozơ, etanol.Câu 63: Để điều chế 45g axit lactic từ tinh bột và qua con đường lên men lactic, hiệu suất thuỷ phân tinh bột và lên

men lactic tương ứng là 90% và 80%. Khối lượng tinh bột cần dùng làTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!6A. 50g.B. 56,25g.C. 56g.D. 60g.Câu 64: Phản ứng chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là

A. phản ứng với Cu(OH)2.B. phản ứng tráng gương.C. phản ứng với H2/Ni. to.D. phản ứng với kim loại Na.Câu 65: Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là

A. [Ag(NH3)2]OH.B. Cu(OH)2.C. dung dịch Br2.D. H2.Câu 66: Cacbohiđrat (gluxit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức và có công thức chung là

A. Cn(H2O)m.B. C.nH2O.C. CxHyOz.D. R(OH)x(CHO)y.Câu 67: Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

A. (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n.B.(C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n.C. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n.D. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n.Câu 68: Một polisaccarit (C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000u, n có giá trị là

A. 900.B. 950.C. 1000.D. 1500.Câu 69: Gluxit không thể thuỷ phân được nữa là

A. Glucozơ, mantozơ.B. Glucozơ, tinh bột.C. Glucozơ, xenlulozơ.D. Glucozơ, fructozơ.Câu 70: Cacbohiđrat khi thuỷ phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit là

A. Saccarozơ, tinh bột.B. saccarozơ, xenlulozơ.C. Mantozơ, saccarozơ.D.Saccarozơ, glucozơ.Câu 71: Saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là

A. đều lấy từ củ cải đường.

B. đều tham gia phản ứng tráng gương.

C. đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh đặc trưng.

D. đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt”.

Tất cả các gluxit đều pứ với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường => dd màu xanh lam => C

Câu 72: Polisaccarit khi thuỷ phân đến cùng tạo ra nhiều monosaccarit là

A. Tinh bột, amilozơ.

C. Xenlulozơ, amilozơ.B. Tinh bột, xenlulozơ.

D. Xenlulozơ, amilopectin.Câu 73: Chất không phản ứng với glucozơ là

A. [Ag(NH3)2]OH.B. Cu(OH)2.C. H2/Ni.D. I2.Câu 74: Trong máu người, nồng độ của glucozơ có giá trị hầu như không đổi là

A. 0,1%.B. 0,2%.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!7C. 0,3%.D. 0,4%.Câu 75: Để xác định trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường có chứa một lượng nhỏ glucozơ, có thể dùng 2

phản ứng hoá học là

A. phản ứng tráng gương, phản ứng cộng hiđro.

B. phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu etylic.

C. phản ứng tráng gương, phản ứng khử Cu(OH)2.

D. phản ứng tráng gương, phản ứng thuỷ phân.

Câu 76: Sobit (sobitol) là sản phẩm của phản ứng

A. khử glucozơ bằng H2/Ni, to.

B. oxi hoá glucozơ bằng [Ag(NH3)2]OH.

C. lên men rượu etylic.

D. glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.

Câu 77: Gluxit chuyển hoá thành glucozơ trong môi trường kiềm là

A. saccarozơ.B. mantozơ.C. fructozơ.D. tinh bột.Câu 78: Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là

A. amilozơ.B. amilopectin.C. glixerol.D. alanin.Câu 79: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có nhiều nhóm OH ở các nguyên tử cacbon liên tiếp nhau là phản ứng với

A. dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3.

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. tác dụng với axit tạo este có 5 gốc axit.

D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.

Câu 80: Phản ứng chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit là

A. tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh đặc trưng.

B. tác dụng với axit tạo sobitol.

C. phản ứng lên men rượu etylic.

D. phản ứng tráng gương.

ĐÁP ÁN1

11

21

31

41

51

61

71C

C

D

B

B

C

B

C2

12

22

32

42

52

62

72D

A

C

B

D

D

A

C3

13

23

33

43

53

63

73A

C

B

A

B

A

A

B4

14

24

34

44

54

64

74B

B

A

B

C

B

B

D5

15

25

35

45

55

65

75A

A

B

C

A

C

C

A6

16

26

36

46

56

66

76B

A

D

D

A

D

C

C7

17

27

37

47

57

67

77A

A

B

C

A

B

A

A8

18

28

38

48

58

68

78B

B

A

C

B

B

B

C9

19

29

39

49

59

69

79A

A

A

A

D

D

C

BTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!10

20

30

40

50

60

70

80B

A

C

C

B

C

D

B8LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Pứ : (C6H10O5)n + nH2O => nC6H12O6;

Ta có m Tinh bổt bị thủy phân = 0,2 kg

=> mC6H12O6 = 188,89 g

=> mTT = mPT.H% / 100%

m = 0,2.180.85%/(162.100%) = 188,89 g => C

Câu 2.

nCO2 = n Kết tủa 1 + 2. n kết tủa 2 = 5,5 + 2. 1 = 7,5 mol

=> n Tinh bột = nCO2 / 2 => m Tinh bột = 750 g

=> m TT = mPT.100% / mPT

m = (5,5 + 2. 1).162 . 100% / (2.81%) = 750 g => D

Câu 3. Pứ : (C6H7O2(OH)3) + 3HNO3 => (C6H7O2(NO2)3) + 3H2O

0,9 mol <=0,3 mol=> V HNO3 = 70 lít

=> lượng HNO3 cần dùng là 80% so với lượng PT

m = 89,1 .63.100%.3.100% / (67,5%.1,5.297.80%) = 70 lít => A

Câu 4.

=> ∆ddm giảm = m kết tủa – mCO2  mCO2 = 6,6 g => nCO2 = 0,15 mol

=> nGlucozo = nCO2 / 2 = 0,075 mol

=> m glucozo = 15 g

m = (10-3,4).100% .180/(44.2.90%) = 15g => B

Câu 5. A

Câu 6. Chỉ có mantozo pứ => 2.nMatozo = nAg

Vì mantozo có 1 gốc CHO => 2x.nX = nAg ( x là số gốc CHO của X)

=> m mantozo = 0,342 g => m Sacarozo => Độ tinh khiết = 99% => đáp án A

Câu 7.264n(gam).........................................162n (gam)

Từ PT: => mCO2= (264n. 500)/ 162n= 814,8148148 (gam)

=> VCO2= (mCO2/44). 22,4= 414,8148148 (lít)

Vì CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí:

=> V(không khí) = (414,8148148. 100)/ 0,03 = 1382716 (lít) => A

mCO2 = (500.100%.6.22,4) / (0,03% . 162) = 1382716 lít

Câu 8. PT :Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!9(C6H7O2(OH)3)n + 3CH3COOH => (C6H7O2(OOCCH3)3) “tri” + 3H2O

(C6H7O2(OH)3)n + 2CH3COOH => (C6H7O2(OOCCH3)2) “đi” + 2H2O

Gọi x , y là số mol tri vàà đi => 288x + 246y = 11,1 ; 3x + 2y = 0,11 => x và y

=> m => % => B

“Mẹo ko cần nhớ PT”

Ta luôn có M vế trái = M vếế phải PT

=> M tri = M xenlulozo + 3.MCH3COOH – 3MH2O = 162 + 3.60 – 3.18 = 288”

Tương tự M di “Cái này quan trọng

ọng chỉ cần nhớ ccơ chế như este : rượu

ợu + axit

=> este + H2O - Tách H2O”

Câu 9.

CT : nCO2 = nOH- - nCO3(2-)) = nNaOH + 2nBa(OH)2 – nBaCO3

= 0,05 + 0, 2 – 0,05 = 0,2 mol

=> n glucozo => m = 25 g “H% pứ

p = mPT . 100% / mTT”

“m = (0,5.0,1 + 0,5.0,2.2 – 0,05).180.100% / (2.72%) = 25 g” => A

Câu 10.

PT : (C6H10O5)n + nH2O =>

= nC6H12O6

m tinh bột

ột => m glucozo => m = 270 g “H% sp = mTT.100% / mPT”

=> mTT = mPT .H% / 100%”

m = (324.180.75%)/(162.100%) = 270g => B

Câu 11.

dd NaOH dư => Tạo

T ạo ra

ra muối

muối Na2CO3

Na2CO3 =>

=> nCO2

nCO2 == nNa2CO3

nNa2CO3 == 33 mol

mol =>

=> nGlu

nGlu ==

1,5 mol “Vì cân bằng PT”

=> mPT glu => H% pứ

ứ = mPT.100% / mTT = 75%”

“ H% = (318.100%.180)/(106.360.2) = 75%

Câu 12.

Glu và Fru đều

ều pứ với AgNO3/NH3 => 2x + 2y = nAg = 0,4 “v

“vì cảả 2 đều có 1 gốc CHO”

Chỉỉ có glu pứ với Br2 => nGlu = x = nBr2 = 0,05 => y = 0,15 => A

Câu 13.

H% pứ

ứ = mPT.100% / mTT => mTT = mPT.10

mPT.100% / H%”

m = (29,7.100%.63.3)/(297.90%) = 21 kg => C

Câu 14.Tự

ự chọn llượng

ợng chất => chọn mH2O = 3 g => mCO2 = 8 g=> số C / số H “Của chất hữu cơ”

ơ” = nC / 2nH2O = 6/11 => B th

thỏa mãn

“Cái này dựa vào PT suy ra”

Câu 15.

Câu 16.A

=> A : cảả 2 pứ đều tạo ra sobitol :

CH2OH[CHOH]4CHO

+ H2

CH2OH[CHOH]3COCH2OH + H2CH2OH[CHOH]4CH2OH

(sobitol)Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!10Câu 17.ACâu 18.PT : (C6H10O5)n + nH2OnC6H12O6 => BA sai vì 2 cái đó thường

ờng lẫn tạp chất => tỉ lệ không thể 6 : 5 đđược

Câu 19.

Câu 20.

Câu 21.=> D sai “A,B,C đều

đ đúng

C12H22O11 + H2O => C6H12O6 “glu” + C6H12O6”fru”

C6H 12O6”fru” => A

Ở trạng thái tinh thể, phân tử mantozơ

mantoz gồm 2 gốc glucozơ liên kết

ết với nhau ở C 1 của gốc α –glucozơ này với C4 của gốc α – glucozơ kia qua một nguyên tử

ử oxi => D

Câu 22.

=> dd Iot => Tinh bột

b màu

àu tím , xenlulozo ko có gì => C

Thêm:- Hồ tinh bột

ột + dung dịch I2hợp chất màu xanh tím- Đun nóng thì thấy

ấy mất m

màu, để nguội thì màu xanh tím lại

ại xuất hiện

Câu 23.BCâu 24.

Câu 25.A

5 chất

ất đầu: => BPT : 2CH3COOH + Cu(OH)2 => (CH3COO)2Cu + 2H2O

2C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 => ..... + 2H2O

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 =>

> .... + 2H2O

2C6H12O6 + Cu(OH)

2C12H22O11 + Cu(OH)2(C6H11O6)2Cu + 2H2O

(C12H21O11)2Cu + 2H2OCâu 26.

Chất có gốc CHO và chất có liên

ên kkết 3 ở đâu => D

Loại A, B vì sacarozo ko có gốc

ốc CHO ; Loại B vvì anilin

Câu 27.

Lượng xen dùng điều

ều chế = 8 tấn “80%” => mC2H5OH => Vdd C2H5OH => V = 920 lít

“Độ rượu = V nguyên chất

ất .100% / V hỗn hợp” => V hỗn hợp = V nguy

nguyên chất

ất .100 / độ rrượu”

H% sp = mTT.100%/ mPT => mTT = mPT .H% / 100%

“V = (0,8.2.46.100.64,8%)/(162.0,8.40.100%) = 920 lít “vì đơn vị là tấn = 1000 kg => đơn vvị V = 103 lít”

Câu 28.

PT : [C6H7O2(OH)3]n + nm(CH3CO)2O[C6H7O2(OH)3-m(OCOCH3)m]n +nmCH3COOH

0,08/nm<=0,08=> M este = 123nm = (162 + 42m)n => m = 2 => B

Câu 29.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!11m glu sử

ử dung = 9 kg => mC2H5OH => Vdd = 11,875 lít ; Độ rượu

ợu==VVnguy

nguyên chất . 100 / V hỗn

hợp

=> V hỗn hợp = V nguyên chất

ất .100 / Độ rrượu ; hao hút mất 5% => m dùng

ùng = 95% m PT

V = m / d = (9.2.46.100.95%)/(180.0,8.46.100%) = 11,875 lít

Câu 30.=> C “Cacbohidrat đều

đ có nhóm OH “ hay nhóm chức ancolCâu 31.

Câu 32.=> B “mono là glu và fru , đi là sac và man”

=> B “đều

ều có CT : C6H12O6”Câu 33.=> A .

;654321- Trong môi trường

ờng trung tính hoặc axit, fructoz

fructozơ không thểể hiện tính khử của anđehit, nh

nhưng trong môi

trường kiềm, fructozơ lại

ại có tính chất nnày do có sự chuyển hóa giữa glucozơơ và fructozơ qua trung gian

là một enđiol.

Câu 34.BCâu 35.

Câu 36.monosacarit , đisacarit , polisacarit => 3 loại

lo => C

D “Pứ

ứ với Cu(OH)2 llà tính chất nhóm OH , với AgNO3 / NH3 làà tính ch

chất nhóm CHO”Câu 37.

Câu 38.Ta có 2n Glu = nAg => nAg = 0,4 mol => nAgNO3 = 0,4 “BT NT Ag”=> C

Mẹo những bài

ài có tinh bbột thường có đáp án là Iot => Loại A vàà DLoại B vì nếu chỉ dùng

ùng Iot thì ch

chỉ phân biệt được tinh bột.

=> C đúng : giải thích:

Câu 39.

Nhận thấy : Khi cho Cu(OH)2/OH- ta thấy.

Vào Glu tạo ra dd màu xanh lam.

Vào Sacca ko phản ứng.

Vào Andehit axetic tạo

ạo ra kết tủa đỏ gạch.

Câu 40.

C

Câu 41.

B

Tạo ra dd xanh lam là Glixerol.

Tạo ra dd màu tím là Lòng trắng

ắng trứng.

Tạo ra kết tủa đỏ gạch là Glucozo.

Câu 42.DCâu 43.

Câu 44.B

CSaccarozo tạo ra glu vàà fru , tính bbột và xenlu tạo ra glu

=> Không thểể tạo ra 1 loại mono đđược => C

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!12Câu 45.

Dễ dàng loại đáp án có xenlulozo và tinh bột “vì cả 2 cái khó tan trong nước hoặc ko tan”

=> A

Câu 46.A.Tất cả cacbohidrat đều có tính chất ancol ; nhưng có tính chất andehit “Tức là có gốc CHO” chỉ có

glucozo và mantozo

Câu 47.

Câu 48.A

BCâu 49.

D

PT : (C6H10O5)n + nH2O => nC6H12O6

162n

0,8 kg

Câu 50.

162n

0,5 kg180n

=>0,89 kg => DPT : (C6H10O5)n + nH2O => nC6H12O6

180n

=>0,555 kgH% sp = mTT.100%/mPT  mTT = mPT.H%/100% = 0,555.80%/100% = 0,444 => B

Câu 51.

Disacarit và polisacarit đều có pứ thủy phân. “Vì nó chứa ≥ 2 nhóm monosacarit”

=> C “Hoặc loại A,B,D vì chứa glu và fruc”

Câu 52.

D

Câu 53.

n kết tủa (CaCO3) = nCO2 = 0,5 mol = nC2H5OH => mC2H5OH (PT) = 23 g

H% sp = mTT.100% / mPT => mTT C2H5OH = 23 . 0,8 = 18,4 g => B

Câu 54.

A sai => dd màu xanh lam

B đúng glu lên men => Axit lactic (CH3-CH(OH) – COOH)

C sai “Ko có pứ”

D sai : Glu => 2C2H5OH + 2CO2

Câu 55.

Chú ý đề bài “Chỉ tạo ra glucozo” => A,B,D loại vì chứa saca “Do saca thủy phân ra fruc và glu”

=> C “Có thể dựa vào man chỉ chứa 2 nhóm glu => thủy phân tạo ra glu”

Tinh bột và xenlulozo dễ thấy => glu

Câu 56.

Lý thuyết cơ bản => D :Vì fruc và glu đều pứ tráng bạc.

Câu 57.264n

162n

264g

<=

162g

=> nCO2 = 6 mol => VCO2 = 6.22,4 = 134,4 lít

=> V kk = VCO2 . 100% / 0,03 = 448 .10 3 lít => B

Câu 58.

B

“Hoặc loại A vì chứa H2O/H+ “mono ko bị thủy phân””

Loại C “Vì NaOH” Loại D “Vì Na2CO3”

Câu 59.

Tất cả cabohidrat đều pứ với Cu(OH)2 => dd màu xanh lam

Glixerol pứ với Cu(OH)2 => dd xanh lam => D

“Tính chất 2 nhóm OH kề nhau => Pứ được với Cu(OH)2 => dd xanh lam”Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!13Câu 60.

Mantozo có cấu trúc là 2 gốc

ốc glu => có tính chất của glu “hay tính khử” – “Thể hiện ở pứ với

AgNO3/NH3”

Mantozo thủy phân chỉ tạo ra glucozo.

A sai vì cả 2 cái đều pứ , B sai vìì Tinh bbột có cấu trúc phân nhánh

D sai vì thủy phân không nhận ra đư

ược gì.

Câu 61.

B “Quang hợp”

Câu 62.

X => Thuộc

ộc súng không khói => X llà xenlulozo => A

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (đặc)

ặc)[C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

Xenlulozơ trinitrat- Hỗn

ỗn hợp chứa chủ yếu xenlulozơ

xenluloz trinitrat được gọi là piroxilin (làm chất

ất nổ), ddùng để chế tạo thuốc

súng không khói. Phản

ản ứng nổ xảy ra nh

như sau:

2[C6H7O2(ONO2)3]n6nCO2 + 6nCO + 4nH2O + 3nN2 + 3nH2Hoặc Y tạo ra sobit => Y làà glu . CH2OH[CHOH]4CHO + H2CH2OH[CHOH]4CH2OH

(sobitol hay sobit)Câu 63.

Tinh bột

ột => Glu =>

2CH3 – CH(OH) – COOH “Axit lactic”

nAxit

Axit = 0,5 mol => nTinh bot = 0,25 mol => m tinh bot = 40,5 g

H% pứ = mPT.100% / mTT  mTT = mPT.100% / H% = 40,5 . 100%.100% / (90%.80%) = 56,25 g => B

Câu 64.C đều tạo ra : CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol)Câu 65.

C “Glu làm mất màu

àu dd Br2 vì có ggốc CHO => tính chất

ất andehit” ;

Fruc ko làm mất màu “Gốc

ốc C=O tính chất của xeton ko pứ”

Câu 66.

Câu 67.A

BCâu 68.

Câu 69.Ta có M polisaccarit = 162n = 162000  n = 1000 => C

Mono không bịị thủy phân => D . (A,B,C chứa man , tinh bột, xenlu => đều thủy phân đc”Câu 70.

=> Tạo

ạo ra 2 monosaccarit =>

= Đisaccarit => B ( man tạo raα –α glucozơ; sac tạo ra α –

glucozơ và gốc β – fructozơ

fructozơ=>

=>ggộp cả 2 trường hợp => tạo ra α – glucozơ

glucozơ

vàvà

g gốc β – fructozơ “2

mono”

Câu 71.

Tất

ất cả các gluxit đều pứ với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

th

=> dd màu

àu xanh lam => C

Câu 72.

Câu 73.B

Lý thuyết cơ bản

ản => DCâu 74.

Câu 75.A

Dùng pứ đặc trưng

ưng => PPứ tráng gương “Thấy được

ợc kết

kết tủa

tủa Ag”

Ag” ;; Pứ

Pứ Cu(OH)2

Cu(OH)2 “Thấy

“Thấy đđược ddmàu xanh” => C

Nếu dùng A => Cộng H2 ko đượợ ggì

Nếu dùng B => Lên men rượu

ợu ko có ggì.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!14Nếu dùng D thì càng ko được gì glu ko bị thủy phân.

Câu 76.

Câu 77.

Câu 78.A

C

BCâu 79.

Câu 80.B

DTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!15