Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 1) có đáp án

8526302f2f43858da4a58d2de08af2a6
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-12 14:38:42 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 757 | Lượt Download: 15 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài 1: Tìm trái nghĩa vi HOA.ừ ế1. SMALL a. long b. big c. blue d. old2. TALL a. short b. orange c. quite d. full3. FAT a. oval b. white c. thin d. noisy4. LIGHT a. yellow b. round c. careful d. heavy5. WEAK a. beautiful b. strong c. dangerous d. brownĐáp án1b 2a 3c 4d 5bBài 2: Ch đáp án đúng hoàn thành câu sau.ọ ể6. He lifts weights as sport. He's .... .a. gymnst b. engineer c. farmer d. weight lifter7. It's beautiful day. The sky is .... .a. black b. blue c. gray d. green.8. .... her lips full or thin?a. Are b. Is c. Do d. Does9. .... color are her eyes?a. Who b. What c. How d. Where10. He is .... between his sister and his brother.a. sit b. sits c. siting d. sittingĐáp án6d 7b 8a 9b 10dBài 3: Tìm sai.ỗ11. She washes her long hair now. D12. He is brushing his teeth every morning D13. He works on Monday to Friday. D14. How many books do he have D15. She goes to London by plane DĐáp án11b 12a 13c 14c 15dBài 4: Ch đáp án đúng hoàn thành đo tho sau.ọ ạDoc24.vnNam: (16).... is that?Lien: That's Chi. She is my (17).... .Nam: What does she do?Lien: She is gymnast.Nam: She is (18).... Is she (19).... ?Lien: No, she ....(20). She's strong.16. a. Who b. What c. Which d. How17. a. brother b. sister c. engineer d. Farmer18. a. tall, thin b. tall and thin c. tall or thin d. tall but thin19. a. beautiful b. good c. old d. Weak20. a. isn't b. doesn't c. is d. notĐáp án16a 17b 18b 19c 20a