Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI THPT QG NĂM 2019 MÔN TOÁN

775f12a553d86a29cd264e7d170ce4c5
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-26 09:13:46 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 259 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng THPT Thanh Ch ng 3ườ ươĐ THI CH NG KỲ IỀ ƯỢ ỌMôn: Toán 12 Năm 2018-2019ọTh gian làm bài: 90 phút; ờ(35 câu tr nghi m, câu lu n)ắ Mã thiề357(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................SBD: .............................ọI. Ph tr nghi (7 đi m):ầ ểCâu 1: Cho ;a theo th thành nhân th mãn ỏ981a c+ Giá tr bi th cị ứ3 33 log logP ab bc ca abc= có ng ạ3logx x+ Giá tr ủx y+ là:A. 327 B. 297 C. 300 D. 330Câu 2: Cho hàm ố()y x= có th nh hình sau :ồ Tìm nghi th phân bi ph ng trình ươ()f 0- =A. B. C. D. 0Câu 3: Cho là ng khác 1, ươb là ng và ươa là th kì. nh nào đâyố ướđúng?A. log log .aab baa= B. log log .a ab baa= C. 1log log .aab baa= D. 1log log .a ab baa=Câu 4: Tính hàm hàm ố()2log 1y x= .A. 22 1yx¢=+ B. ()12 ln 2yx¢=+ C. 12 1yx¢=+ D. ()22 ln 2yx¢=+Câu 5: Cho hàm ố31xyx+=- nh nào sau đây Sai ?A. th hàm có ti ng là ứ1.x=B. th hàm có ti ngang là ậ1y=- .C. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(); 1- và ()1;+¥ .D. Hàm không có tr .ố ịCâu 6: Có bao nhiêu giá tr nguyên ịm 10p sao cho hàm sau có đi tr ()32y 2m 3m 5= -A. B. 11 C. D. 10Câu 7: ọ1x là đi i, ạ2x là đi ti hàm ố3y 3x 2.=- Tính 2x Trang Mã thi 357ềA. B. C. 1- D. 1Câu 8: Tìm nguyên hàm hàm ố()15 2f xx=-A. 1ln 25 5dxx Cx= +-ò B. ln 25 2dxx Cx= +-ò .C. 1ln(5 2)5 2dxx Cx=- +-ò D. ln 25 2dxx Cx= +-ò .Câu 9: Cho kh nón có bán kính đáy ố3r= và chi cao ề4h= Tính th tích kh nón đã cho.ủ ốA. 16 3Vp= B. 16 33Vp= C. 4Vp= D. 12Vp=Câu 10: Tìm nguyên hàm hàm ố()f inx=A. sin xdx cosx C=- +ò B. sin xdx cot C= +òC. sin xdx cos C= +ò D. sin xdx cot C=- +òCâu 11: Tìm nghi th ph ng trình ươx2 7=A. 7x2= B. 2x log 7= C. 7= D. 7x log 2=Câu 12: Tính th tích kh tr có bán kính đáy ụ4r= và chi cao ề2h= .A. 128Vp= B. 64 2Vp= C. 32Vp= D. 16 2Vp=Câu 13: Tìm nghi ệS ph ng trình ươ()()22 2log log 4x x- -A. {}3; .S= B. {}1 .S= C. {}7 .S= D. {}1 .S=Câu 14: Tìm giá tr nh nh hàm ố3 27 11 2y x= trên đo ạ[0; 2]A. 11m= B. 3m= C. 0m= D. 2m=-Câu 15: các giá tr nguyên nh 2018 tham ph ng trìnhố ươ()()6 4log 2018x log 1009x+ có nghi làệA. 2020 B. 2019 C. 2018 D. 2017Câu 16: ng ti ng th hàm ườ ố3 20181xyx+=- là:A. x=3 B. y=3. C. x=1 D. y=1Câu 17: Cho hàm ố2y x= M, là GTLN, GTNN hàm Tính ượ ốM m+A. B. 2- C. D. 0Câu 18: Bi hình đây là th trong hàm sau, đó là th hàm nào?ế ướ ốA. 22y x= B. 22y x= C. 22y x=- D. 22 1y x= +Câu 19: Cho hình lăng tr giác ứ. ' ' ' 'ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh ạa và th tíchểb ng ằ33 .a Tính chi cao ềh hình lăng tr đã cho.ủ ụA. .h a= B. .h a= C. .h a= D. .3ah= Trang Mã thi 357ềCâu 20: th hàm ố3 23 1y x= có hai đi tr và Đi nào đây thu cể ướ ộđ ng th ng ườ ẳAB ?A. (1; 0)P B. 1;10)Q- C. (1; 10)N- D. (0; 1)M-Câu 21: Cho là th ng khác 1. Tính ươlogaI a= .A. 2I= B. 2I=- C. 12I= D. 0I=Câu 22: ng ti ngang th hàm ườ ốx 1y3x 2-=- là?A. 2x3= B. 1x3=- C. 2y3= D. 1y3=-Câu 23: nguyên hàm hàm ố() 3x làA. 23x2x C2+ B. 21 3xC2x+ C. 24 3xx C3 2+ D. 23x4 C2+ +Câu 24: Cho hàm ố3 23y x= nh nào đây đúng ?ệ ướA. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(2; )+¥ B. Hàm ng bi trên kho ng ả(0; 2)C. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(0; 2) D. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả( 0)- ¥Câu 25: Cho hình nón có bán kính đáy 2= và dài ng sinh ườl 3.= Tính di tích xung quanhệxqS hình nón đã cho.ủA. xqS 6= B. xqS 2= C. xqS 2= D. xqS 2= pCâu 26: Th tích kh di nh là:ể ạA. 33a12 B. 32a12 C. 36a12 D. 32a24Câu 27: Kh lăng tr tam giác có các nh ng có th tích ngố ằA. 3.12 B. 3.4 C. 3.3 D. 3.9Câu 28: Tìm xác nh hàm ố13( 1)y x= -A. (1; )D= +¥ B. ;1)D= ¥C. (0; )D= +¥ D. D=¡Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang cân có AB CD BC a, AD 2a.= nh bênạSA vuông góc đáy, ặSA 2a.= Tính th tích kh ngo ti hình chóp S.BCD.ể ếA. 316 a3p B. 332 a3p C. 38 a3p D. 316 a3pCâu 30: Hàm ố4 21y x= có bao nhiêu đi tr ?ể ịA. 0. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 31: Tính ngổ các nghi th ph ng trình ươ()4log 3.2 1.xx- -A. B. 12. C. D. 5Câu 32: Cho kh chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nh a, SA vuông góc ặph ng đáy và ẳSA 2a.= Tính th tích kh chóp S.ABCể ốA. 3a 36 B. 3a 32 C. 3a 33 D. 3a 312Câu 33: Tính bán kính ngo ti hình ph ng có nh ng ươ ằa .A. 3R a= B. 32aR= C. a= D. 3R a= Trang Mã thi 357ềCâu 34: Tìm nghi ph ng trình ươ()()2 2log log 1x x- £A. 4< B. 4£ C. 4³ D. 4< £Câu 35: Trong các lo hình đa di sau, hình nào có nhi nh ?ấ ấA. Lo ạ{}3; B. Lo iạ{}5; C. Lo iạ{}4; D. Lo iạ{}3; 4II. Ph lu n(3 đi m): ểCâu 1: Xét bi thiên và tìm tr hàm ố4 21 332 2y x= Câu 2: Gi các ph ng trình sau: ươ a)1813xæ ö=ç ÷è b) 21 22log log 0x x+ Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh ng a, ằ3SA a=và SA vuông góc ph ng đáy. Tính theo th tích kh chóp S.ABCD và tính cosin góc ủgi ng th ng SB và ph ng (SCD) .ữ ườ ẳ----------- ----------Ế Trang Mã thi 357ề