Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài tập trắc nghiệm sinh học Mã đề 211

3cf8c9a8bc30dd348f7eddd74f7d57ed
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-08-15 14:17:27 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 240 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! DẠNG BÀI TẬP LẬP CTPT CHẤT HỮU CƠ THEO PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Phạm vi áp dụng: Phương pháp này được dùng để lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ thể khí hoặc hơi. I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI Bước 1: Xác định thể tích các chất trước và sau phản ứng đốt cháy. Bước 2: Viết phương trình phản ứng cháy dưới dạng tổng quát. CxHy (x 4y) O2 to xCO2 2yH2O CxHyOz (x 4y 2Z)O2 toxCO2 2yH2O CxHyNt (x 4y 2Z)O2 toxCO2 2yH2O 2tN2 Đưa thể tích các khí đã xác định được bước vào phương trình phản ứng cháy. Bước 3: Lập tỉ lệ mol và tỉ lệ thể tích tương ứng với các chất. Sau đó giải hệ các phương trình đã lập được để tìm ra kết quả. Lưu ý: Các nghiệm số tìm được là các số nguyên dương. II. BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Đốt cháy hoàn toàn 15cm3 hiđrocacbon trong 98 cm3 O2 (lấy dư). Sau đó làm lạnh hỗn hợp thì thu được 68cm3 khí, cho qua dung dịch KOH thì còn lại 8cm3 khí. Thể tích các khí đo trong cùng một điều kiện về nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon. Đối với phương pháp thể tích giáo viên nên cho học sinh lập sơ đồ để dễ dàng tìm thể tích của các chất. CxHy 15cm3 đốt CO2 làm lạnh CO2 dd KOH O2 98cm3 H2O H2O O2 dư CO2 O2 còn dư 68cm3 8cm3 Bước 1: Từ sơ đồ trên giáo viên hướng dẫn học sinh rút ra thể tích các chất. VCxHy 15 cm3 V2O ban đầu 98cm3 -> V2O cháy 98 90 cm3 V2O dư 8cm3 V2CO 68 60 (cm3) Bước 2: Viết phương trình cháy: O2 còn dưTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! CxHy (x 4y) O2 to xCO2 2yH2O 15 90 60 Bước 3: Lập tỉ lệ Trong cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất ta có tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. yxHCCOVV2 1x 1560 -> yxHCOVV2 14yx 1590 -> 4(6 4) -> Công thức phân tử cần lập là C4H8. 2. Đốt cháy hoàn toàn 10cm3 hợp chất hữu cơ chứa nguyên tố C, và O, trong 40 cm3 khí O2 (lấy dư), sau khi phản ứng kết thúc thu được 60cm3 hỗn hợp khí. Làm lạnh hỗn hợp sản phẩm thu được 30cm3 hỗn hợp khí, dẫn tiếp qua bình đựng dung dịch NaOH thấy có 10cm3 thoát ra khỏi bình. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ biết thể tích các khí đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Trong phương pháp này giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh trường hợp biến dạng có thể gặp. 1. Trường hợp 1: Đốt cháy hỗn hợp trong đó có chất cần xác định công thức phân tử và một chất khác cháy được. Trong trường hợp này giáo viên cần lưu với học sinh thể tích O2 dùng để đốt cháy là đốt hai chất vừa để đốt cháy chất hữu cơ cần xác định công thức phân tử, vừa để đốt cháy chất có trong hỗn hợp. Bài tập vận dụng: Cho lượng oxi dư vào 300cm3 hỗn hợp gồm hidrocacbon và NH3 rồi đốt cháy. Sau khi đốt cháy hoàn toàn thể tích hỗn hợp khí thu được là 1250cm3. Cho hơi nước ngưng tụ, thể tích còn lại là 550cm3. Sau khi cho qua dung dịch KOH thể tích còn lại 250cm3, trong đó có 100cm3 thể tích N2. Thể tích các khí đo trong cùng một điều kiện như nhau. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon. Giáo viên hướng dẫn học sinh cách giải bài toán biến dạng để đưa về dạng cơ bản. 2NH3 23O2 to N2 3H2O (cm3) 200 100 300 V3NH 200cm3 -> VCxHy 300 200 100cm3 VOH2 (NH3) 300cm3. VOH2 thu được 1250 550 700cm3. -> VOH2(CxHy) 700 300 400cm3 V2CO= 550 250 300cm3 Lập phương trình cháy:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! CxHy (x 4y) O2 to xCO2 2yH2O (cm3) 100 300 400 Lập tỉ lệ: yxHCCOVV2 1x 100300 -> yxHCOHVV2 12y 100400 -> -> Công thức phân tử cần lập C3H8 2. Trường hợp 2: Đốt cháy một hỗn hợp trong đó có một chất cần xác định công thức phân tử và một chất khác không cháy được. Bài tập: Cho 0,5l hỗn hợp CxHy và khí CO2 và 2,5l O2 lấy dư rồi đốt cháy. Kết thúc phản ứng được một hỗn hợp mới có thể tích bằng 3,4l. Sau khi cho nước ngưng tụ còn 1,8l và sau khi cho qua dung dịch KOH chỉ còn 0,5l. Thể tích các khí đo trong cùng một điều kiện. Xác định công thức phân tử của CxHy. Hướng giải: Xác định thể tích của các chất. V2Ocháy 2,5 0,5 (l) V2CO= 1,3 (l) VOH2 3,4 1,8 1,6 (l) Trong bài tập này giáo viên cần lưu cho học sinh lượng CO2 thu được vừa do CxHy cháy sinh ra vừa là lượng CO2 ban đầu. Bài tập này giáo viên cho học sinh phân tích quá trình cháy của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. 4H O2 to 2H2O 0,8l 1,6l O2 to CO2 (2-0,8) (l) 1,2 (l) -> V2CO(CxHy) 1,2 (l) -> V2COban đầu 1,3 1,2 0,1 (l) VCxHy 0,5 0,1 0,4 (l) Lập phương trình phản ứng cháy: CxHy (x 4y) O2 to xCO2 2yH2O 0,4l 1,2l 1,6l Lập tỉ lệ:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! yxHCCOVV2 1x 4,02,1 -> yxHCOHVV2 12y 4,06,1 -> Vậy công thức phân tử hợp chất hữu cơ cần lập là C3H8.