Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 bài 1

Gửi bởi: Linhpham vào ngày 2018-08-10 09:04:13
Nội dung
Bài tr nghi Sinh bài 1ậ ọCâu 1: Con ng là trong nh ng di aườ ủ1. Chim.ớ2. ng .ớ ưỡ ư3. Bò sát.ớ4. Thú.ớCâu 2: Con ng khác ng có vú đi nào sau đây?ườ ể1. các ph ng án còn iấ ươ ạ2. Bi ch công lao ng vào nh ng đích nh nhế ị3. Bi duyế ư4. Có ngôn ng (ti ng nói và ch vi t)ữ ếCâu 3: Sinh có nhi là gì?ọ ụ1. Cung nh ng ki th đi o, ch năng th ng iấ ườtrong quan môi tr ngố ườ2. Cung nh ng hi bi phòng ch ng nh và rèn luy thân thấ ể3. Làm sáng hi ng th ra trên th con ng iỏ ượ ườ4. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 4: tìm hi th ng i, chúng ta có th ng ph ng pháp nào sau đây?ể ườ ươ1. Quan sát tranh nh, mô hình… hi rõ đi hình thái, các ơquan trong thơ ể2. Ti hành làm thí nghi tìm ra nh ng lu khoa ch năng ủcác quan trong thơ ể3. ng nh ng hi bi khoa gi thích các hi ng th ng ượ ồth áp ng các bi pháp sinh và rèn luy thân th .ờ ể1. 1, 2, 32. 1, 23. 1, 34. 2, 3Câu 5: nào đây đóng vai trò lõi, giúp con ng thu vào thiên ướ ườ ộnhiên?1. não phát tri nộ ể2. Lao ngộ3. ng trên tố ấ4. Di chuy ng hai chânể ằCâu 6: đi nào đây ch có ng mà không có ng khác?ặ ướ ườ ậ1. Bi dùng chín th ănế ứ2. Đi ng hai chânằ3. Có ngôn ng và duy tr ngữ ượ4. Răng phân hóa5. Ph thân có hai khoang: khoang ng và khoang ng ngăn cách nhau ơhoành1. 1, 32. 1, 2, 33. 2, 4, 54. 1, 3, 4Câu 7: đi nào đây xu hi ng và ng có vú khác?ặ ướ ườ ậ1. Có chu kì kinh nguy 28 32 ngàyệ ừ2. Đi ng hai chânằ3. Nuôi con ng mằ ẹ4. ng ng sươ ươ ọDOC24.VN 1Câu 8: Ki th th ng và sinh có liên quan thi ngành nào ườ ướđây?1. các ph ng án còn iấ ươ ạ2. Tâm lý giáo cụ ọ3. Th thaoể4. cọCâu 9: Trong gi ng t, loài sinh nào hi ng ti hóa?ớ ếA. Con ng iườ B. GôrilaC. iườ ươ D. nượCâu 10: Loài ng nào đây có nhi đi ng ng con ng ướ ươ ườnh t?ấA. Cu li B. Kh tỉ ộC, Tinh tinh D. iườ ươĐáp án1- 2- 3- 4- 5- B6- 7- 8- 9- 10- CDOC24.VN