Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 - Ôn tập chương 2

cea7a30910449dec1984410f96714163
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-06-15 11:51:47 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 259 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài tr nghi Sinh 10 Ôn ch ng 2ậ ươCâu Cho các sau:(1) Vùng nhân không có màng bao bọ(2) Có ADN ng vòngạ(3) Có màng nhân(4) Có th ng màngệ ộTrong các trên có nh ng nào là đi ch có bào nhân ?ữ ơA. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (4) D. (1), (3), (4)Câu Khung ng bào không có đi nào sau đây?ươ ểA. các thành ph n: vi ng, vi i, trung gianồ ợB. hình ng xác nh cho bào ng tạ ậC. Giúp bào di chuy nế ểD. bào và các quanả ơCâu Đi ki ra ch chuy th ng có tính ch là:ề ọA. Có ATP, kênh protein chuy hi uậ ệB. Kích th ch chuy nh ng kính màng, có chênh ch ướ ườ ện ng .ồ ộC. Kích th ch chuy nh ng kính màng, có phân protein cướ ườ ặhi uệD. Có th th ho khu ch tánự ếCâu Trình di chuy protein ra khi ti ra ngoài bào là:ự ượ ếA. ch máy Gôngi màng sinh ch tướ ấB. ch tr ch màng sinh ch tướ ướ ấC. máy Gôngi ch tr màng sinh ch tộ ướ ấD. ch riboxom màng sinh ch tướ ấCâu đi ch có ti th mà không có làặ ạA. Làm nhi chuy hóa năng ngệ ượB. Có ADN ng vòng và riboxomạC. Màng trong khúc nên các màoấ ạD. sinh ra ng hình th phân đôiượ ứCâu và ti th là lo bào quan có kh năng ng protein cho riêng ợmình. Vì lí do nào sau đây mà chúng có kh năng này?ảA. có màng kép và riboxomềB. có ADN ng vòng và riboxomề ạC. ng ATPề ượD. có enzim chuy hóa năng ngề ượCâu Khi hàm ng colesteron trong máu quá cho phép, ng ta các ượ ượ ườ ịb nh tim ch. Colesteron ng ượ ởA. LizoxomB. máy GôngiộC. ch tướ ạD. ch tr nướ ơCâu đi ch có ch mà không có wor ch tr làặ ướ ướ ơA. Có đính các riboxomạB. màng bàoằ ếC. Có kh năng phân gi ch cả ộD. Có ch enzim ng lipitứ ợCâu Đi nào đây không ph là ch năng máy Gôngi?ề ướ ộA. thêm ng vào phân proteinắ ườ ửDOC24.VN 1B. ng lipitổ ợC. ng hoocmon và bao gói các ph ti tổ ếD. ng nên các phân pôlisaccaritổ ửCâu 10 màng lizoxom thì qu làế ẽA. bào kh năng phân gi các ch iế ạB. bào ch do tích lũy nhi ch cế ộC. enzim lizoxom ho tínhệ ạD. bào enzim lizoxom phân yế ủCâu 11 bào cánh hoa, nhi chính không bào làỞ ủA. Ch tứ ốB. Ch và ch dinh ngứ ướ ưỡC. Ch giao tứ ửD. Ch mu khoángứ ốCâu 12 mi ch th ch công tiêu di các bào mà không công ấcác bào th mình. nh bi nhau, các bào trong th vàoế ựA. Màu bàoắ ếB. Hình ng và kích th bàoạ ướ ếC. Các chu “glicoprotein” có trên màng bàoấ ếD. Tr ng thái ho ng bàoạ ếCâu 13 Có các nh nh sau và ti th Nh nh nào là không đúng?ậ ịA. cung nguyên li (glucozo) cho quá trình hô bàoụ ếB. Ti th bào th là chuy hóa năng ng trong glucozo thành ATPể ượC. là chuy hóa năng ng ánh sáng tr thành năng ng trong ATPụ ượ ượD. Chu trình Crep và chu truy electron hô th hi trong ti thỗ ượ ểCâu 14 Nh bào là ph ng th chuy nậ ươ ểA. Nh bi ng màng bàoờ ếB. Nh bi ng màng bào và tiêu ATPờ ốC. Nh kênh protein bi xuyên màngờ ệD. Nh hình thành các không bào tiêu hóaờCâu 15 Mô nào sau đây riboxom là đúng?ả ềA. Là th hình rARN và protein hi uể ượ ệB. hai ti ph hình và bé i, ti ph hình thành ượ ừs gi rARN và các protein hi uự ệC. hai ti ph hình iồ ạD. Riboxom là túi hình u, bên trong ch các enzim th phânộ ủCâu 16 ng th n, ng glucozo trong ti th trong máu nh ng ướ ưglucozo trong ti thu tr máu. Ph ng th chuy ướ ượ ươ ượs ng đây làử ởA. Khu ch tánếB. Th th uẩ ấC. Xu bàoấD. chuy ch ngậ ộCâu 17 ru non, các axit amin đi ch ru vào bào lông ru ch theo con ếđ ngườA. khu ch tán tr ti B. khu ch tán gián ti pế ếC. ho D. nh bàoậCâu 18 Khi xào rau, cho mu lúc rau ch chín thì th ng làm cho các ng rau ườ ịteo tóp và dai. Nguyên nhân là vìấA. trong bào thoát ra ngoài do có chênh ch ng mu trong và ngoài ướ ếbàoDOC24.VN 2B. Đã làm tăng nhi sôi rau tao iệ ạC. Mu đã phá các bào rau nên ng rau ch còn các xenlulozoố ợD. Cho mu làm gi nhi sôi nên rau không chín mà teo tóp iố ạCâu 19 Rau đang héo, chúng ta vào rau thì có th làm cho rau ướ ướ ươtr i. nguyên nhân là vìở ạA. nên các bào rau đã ng tr iượ ướ ướ ạB. th th vào bào làm cho bào tr ng lênướ ươC. đã làm mát các bào rau nên các ng rau xanh tr iướ ươ ạD. Có làm cho rau ti hành quang nên đã nh tr iướ ươ ạCâu 20 10 ngô (các có kh năng m) trong hai ngày, sau đó tách yỦ ấphôi. Cho phôi vào ng nghi m, đun sôi cách th trong phút. Ti hành ngâm 10 ảphôi lên kính hi vi quan sat, thí nghi có màu xanh làể ệA. 10 phôi màu xanhả ắB. Các phôi không đun cách th màu xanhượ ắC. Có phôi hai lo trên màu xanhộ ắD. Các phôi đun cách th màu xanhượ ắDOC24.VN 3Đáp án Tr nghi Sinh 10 ôn ch ng 2ắ ươCâu 1: A. (1), (2)(1) Vùng nhân không có màng bao cọ(2) Có ADN ng vòngạCâu 2: D. bào và các quanả ơCâu 3: C. Kích th ch chuy nh ng kính màng, có phân ướ ườ ửprotein hi uặ ệCâu 4: A. ch máy Gôngi màng sinh ch tướ ấCâu 5: C. Màng trong khúc nên các màoấ ạCâu 6: B. có ADN ng vòng và riboxomề ạCâu 7: D. ch tr nướ ơCâu 8: A. Có đính các riboxomạCâu 9: B. ng lipitổ ợCâu 10: D. bào enzim lizoxom phân yế ủCâu 11: A. Ch tứ ốCâu 12: C. Các chu “glicoprotein” có trên màng bàoấ ếCâu 13: C. là chuy hóa năng ng ánh sáng tr thành năng ng ượ ượtrong ATPCâu 14: B. Nh bi ng màng bào và tiêu ATPờ ốCâu 15: B. hai ti ph hình và bé i, ti ph hình ượthành gi rARN và các protein hi uừ ệCâu 16: D. chuy ch ngậ ộCâu 17: A. khu ch tán tr ti pế ếCâu 18: A. trong bào thoát ra ngoài do có chênh ch ng mu trong và ướ ốngoài bàoếCâu 19: B. th th vào bào làm cho bào tr ng lênướ ươCâu 20: B. Các phôi không đun cách th màu xanhượ ắDOC24.VN