Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm ôn tập HK II toán lớp 10

4e630f045fc5ed85987b4c09ccece86d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-14 20:19:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 215 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NH TI GIANGỞ ỀTR NG THPT LÊ THANH HI NƯỜ ỀĐ CHÍNH TH CỀ KỲ KI TRA IỂ NĂM C: 2017 2018Ọ MÔN: TOÁN 10 Ngày ki tra: /6/2018ể Th gian: 90 phút không th gian giao để (Đ ki tra có 04 trang, 40 câu tr nghi và 04 câu ựlu n)ậH và tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốI. PH TR NGHI M: (8.0 đi m)Ầ ểCâu 1: Cho là hai ng. ng th nào sau đây ươ đúng ?A. 2a bab+< B. 2a bab+> C. 2a bab+³ D. 2a bab+£Câu 2: ố()0; thu mi nghi ph ng trìnhộ ươ :A. 0x y- B. 0x y- C. 0x y+ D. 0x y+ î Đi nào sau đây thu mi nghi aể ủh ph ng trình đã cho?ệ ươA. ()2; 3M B. ()2; 2N C. ()1; 5Q- D. ()3; 1P- .Câu 20: Giá tr ể()22 0x m+ là:A. ();1mÎ B. ()();1 6;mÎ +¥C. ()6;mÎ +¥ D. ()1; 6mÎCâu 21: ng xét sau là bi th nào?ả ứx +¥ ()f A. ()=- +24 3f B. ()= +24 3f xC. ()=- -24 3x xf D. ()= +24 3f Toán 10 Trang Mã thi 108ềCâu 22: Đi kh ng nh nào sau đây là đúng ?A. ()cos cos 180 .oa a= B. ()sin sin 180 .a a= -oC. ()180a a= -tan tan .o D. ()180a a= -cot cot .oCâu 23: nghi nguyên ph ng trình ươ27 0x x- là:A. B. C. D. 5Câu 24: Tính ()()3 3cos sin cos sin2 2p pp pæ ö= +ç ÷è øA aA. B. C. D. 1-Câu 25: nghi ph ng trình ươ2 0x- là :A. 1;2æ ö÷ç÷- ¥ç÷ç÷çè B. 1;2æ ö÷ç÷- -ç÷ç÷çè C. 1;2æ ö÷ç÷+¥ç÷ç÷çè D. 1;2æ ö÷ç÷- +¥ç÷ç÷çè øCâu 26: Cho 02pa< và 1cos5a= Tính sina :A. 6sin5a=- B. 6sin5a= C. 5sin5a=- D. 5sin5a= .Câu 27: Bi ế1sin5a= ậcos 2a ng bao nhiêu ?ằA. 2325 B. 23 C. 2225- D. 49Câu 28: Rút bi th ứ2 28 sin cos cot 2C x= ta c:ượA. sin 2C x= B. cos 4C x= C. sin 4C x= D. sin 4C x=Câu 29: Tìm tâm và bán kính ầ()()()2 2: 2018S y- =A. Tâm ()1; 2I và bán kính 2018R= B. Tâm ()1; 2I- và bán kính 2018R=C. Tâm ()1; 2I và bán kính 2018R= D. Tâm ()1; 2I và bán kính 2018R=±Câu 30: Tìm xác nh ịD ph ng trình ươ210 20182 6x xxx-- >+A. (]3;10 .D= B. ()3;10 .D= C. []3;10 .D= D. [)3;10 .D= -Câu 31: Cho tam giác ABC tho mãn ả2 2b bc+ Khi đó góc ng:ằA. 30 0B. 60 0C. 75 0D. 45 0Câu 32: ng xét sau là bi th nào?ả ứx +¥ ()f -A. ()= -2f B. ()=- -2f C. ()= -4 2f D. ()= -2 4f xCâu 33: Cho tan 2a= ớ32app< .Tính cosaA. 5cos5a= B. 5cos5a= C. cos 5a= D. cos 5a= -Câu 34: Tìm nh đúng Toán 10 Trang Mã thi 108ềA. b< và ac bd< B. () 0a ac bc c< .C. 1.a ba b< D. ac bc< .Câu 35: ph ng trình ươ22 533xxx x-> +- xác nh khi:ịA. 22 03 0xx x- >ìí- ¹î B. 22 03 0xx x- <ìí- >î C. 22 03 0xx x- ³ìí- ¹îD. 22 03 0xx x- £ìí- <îCâu 36: Ph ng trình ti tuy đi ươ ể()3; 4M ng trònớ ườ()2 2: 0C y+ =là:A. 0x y+ =B. 0x y+ C. 0x y- D. 0x y+ =Câu 37: Cho hàm số()2018f x=- Giá tr ể()0f x< là:A. 1x=- B. 0x= C. 2019x= D. 2018x=Câu 38: Tìm ph ng trình ươ()2 21 0x m- có hai nghi trái u:ệ ấA. 51;2æ ö-ç ÷è B. 51;2æ ù-çúè C. 51;2é ù-ê úë D. 51;2é ö-÷êë øCâu 39: Cho tam giác ABC có 4, 6, 8a c= Khi đó, diện tích của tam giác là:A. 315.2 B. 105 C. 15. D. 15.Câu 40: nghi ph ng trình ươ-£+2 103 6xx là:A. ù-çúè û12;2 B. ö÷êë ø1;22 C. ö-÷êë ø12;2 D. ö-ç ÷è ø1;22II. PH LU N: (2.0 đi m)Ầ ểCâu 1: Cho ph ng trình ươ()2 23 0x m+ Tìm ph ng trình có hai nghi ươ ệtrái u.ấCâu 2: Ch ng minh ng: ằ2 21 sin tan cos tanx x+ .Câu 3: Cho ng tròn ườ()2 2: 5C y+ Vi ph ng trình ti tuy ươ () bi ti ếtuy song song ng th ng ườ ẳ: 10 0d y- .Câu 4: Trong ph ng Oxy cho ng tròn ườ()2 2: 0C y+ và ng th ng ườ ẳ: 0x my mD là tham th c. là tâm ng tròn ườ() C. Tìm ắ() hai đi phân bi và sao cho di tích tam giác IAB nh t.ớ ấ----------- ----------Ế Toán 10 Trang Mã thi 108ề