Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm ôn tập HK II toán lớp 10 (1)

7d686dc9ecaf8953e6769f6c286afd7c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:08 PM ngày 14-07-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI MÔN: TOÁNCâu (1,5 đi m).ể1. Rút bi th cọ .2. Gi ph ng trìnhả ươ .Câu (2,0 đi m). Cho bi th c:ể 1. Rút A.ọ2. Tìm giá tr nh A.ị ủCâu (2,0 đi m). Cho ph ng trình xể ươ 2(m 1)x 2m (1) (v là n, là tham ).ớ ố1. Gi ph ng trình (1) 0.ả ươ ớ2. Tìm ph ng trình (1) có hai nghi là dài hai nh góc vuông tam giác vuông có nh huy ng √2.ể ươ ằCâu (3,0 đi m).ểCho ng tròn tâm ng kính AB. đi nh thu đo th ng AO (C khác và khác O). ng th ng đi qua Cử ườ ườ ườ ẳvà vuông góc AO ng tròn đã cho D. Trên cung BD đi (M khác và khác D). Ti tuy ngớ ườ ườtròn đã cho ng th ng CD E. là giao đi AM và CD.ạ ườ ủ1. Ch ng minh giác BCFM là giác ti p.ứ ế2. Ch ng minh EM EF.ứ3. là tâm ng tròn ngo ti tam giác FDM. Ch ng minh ba đi D, I, th ng hàng, đó suy ra góc ABI có đo không iọ ườ ổkhi di chuy trên cung BD.ểCâu (1,5 đi m).ể1. Ch ng minh ng ph ng trình (n 1)xứ ươ 2x n(n 2)(n 3) (x là n, là tham luôn có nghi nguyên n.ẩ ố2. Gi ph ng trình:ả ươ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOQUẢNG NINHĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONGNĂM HỌC: 2013 2014Đ THI MÔN: TOÁNỀ(Dành cho học sinh chuyên Toán, chuyên Tin)Ngày thi: 29/6/2013Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu I. 2,0 đi m)ể1) Cho bi th cể a. Rút bi th A.ọ ứb. Tìm giá tr nh giá tr nguyên.ị ị2) Tìm nguyên ng đố ươ là nguyên .ố ốCâu II. (1,5 đi m)ểTrên ph ng Oxy cho parabol (P) =ặ và ng th ng (d): mx 2.ườ ẳa) Ch ng minh ng giá tr thì ng th ng (d) luôn parabol (P) iứ ườ đi hai phía tr tung.ể ụb) Gi ng th ng (d) parabol (P) iả ườ A(x1 y1 và B(x2 y2 ). Tìm giá tr aị để .Câu III. (2,0 đi m)ể1) Gi ph ng trình:ả ươ 2) Gi ph ng trình:ả ươ Câu IV. (3,5 đi m)ểCho ng tròn (O; R), ng kính AB nh, ng kính CD thay (CD ≠ườ ườ ườ AB). Các tia BC, BD ti tuy ng tròn (O)ắ ườt E, F.ạ ượ ởa) Ch ng minh giác CDFE ti p.ứ ếb) Khi ng kính CD thay i, tìm giá tr nh nh EF theo R.ườ ủc) ng tròn đi qua ba đi O, D, và ng tròn đi qua ba đi O, C, nhauườ ườ (G ≠ở O). Ch ng minh ba đi B, A, th ngứ ẳhàng.Câu V. (1,0 đi m)ểCho th th mãn 1. Ch ng minh ngố Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóaHà Nội Amsterdam ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊNMôn: TOÁNThi thử vào lớp 10 đợt ngày 5/4/2015 (Dành cho học sinh Chuyên Toán Tin)Thời gian làm bài: 150 phútCâu (1,5 điểm)Đ gi bi th c:ơ ứCâu II (2,5 điểm).1) Cho x, y, là các ng thay và th mãn: xyz 1. Tìm giá tr nh tố ươ bi th c.ủ ứCâu III 2,5 điểm).1) Cho và là các nguyên ng khác nhau th mãn: ab(a b) chia tố ươ cho (a ab 2). Ch ng minh ng:ứ ằ2) Tìm các nguyên (x; y) th mãn ph ng trình:ấ ươ 3x xy .Câu IV (2,5 điểm).Cho tam giác nh ABC và AB AC a. ng ng tròn (O, r) ti xúc iọ ườ ng th ng AB đi và ti xúc ng th ngườ ườ ẳAC đi C. làạ đi tùy trên cung nh BC (O) và khác B, khác C. D, E, tể ượ là hình chi vuông gócếc lên các ng th ng AB, AC và BC.ủ ườ ẳ1) Ch ng minh tam giác MDF ng ng tam giác MFE.ứ ớ2) Xác nh trí trên cung nh BC bi th 1/MDị 1/ME giá trạ nh nh t. Tìm giá tr nh nh đó theo và r.ỏ ấCâu (1 điểm).Cho đa th P(x) xứ ax b, trong đó và là hai nguyên ng cho tr vàố ươ ướ th mãn aỏ 4b. Ch ng minh ng hai sứ ốnguyên m, sao cho: 2015, 2017 và P(m)/P(n) P(2015)/P(2017).ĐÁP ÁN HÀ AMSTERDAMỘCâu (1,5 điểm)Câu II (2,5 điểm)1. 1,5 đi mể2. đi mểSuy ra ho =0ặ Thay vào PT(2) có 1, -1. Nghiệm của hệ ±1.SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH NINH BÌNHĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊNNĂM HỌC 2013 2014Ngày thi: 20/6/2013ĐỀ THI MÔN: TOÁNCâu (1,5 đi m).ể1. Rút bi th cọ .2. Gi ph ng trìnhả ươ .Câu (2,0 đi m). Cho bi th c:ể 1. Rút A.ọ2. Tìm giá tr nh A.ị ủCâu (2,0 đi m). Cho ph ng trình xể ươ 2(m 1)x 2m (1) (v là n, là tham ).ớ ố1. Gi ph ng trình (1) 0.ả ươ ớ2. Tìm ph ng trình (1) có hai nghi là dài hai nh góc vuông tam giác vuông có nh huy ng √2.ể ươ ằCâu (3,0 đi m).ểCho ng tròn tâm ng kính AB. đi nh thu đo th ng AO (C khác và khác O). ng th ng đi qua Cử ườ ườ ườ ẳvà vuông góc AO ng tròn đã cho D. Trên cung BD đi (M khác và khác D). Ti tuy ngớ ườ ườtròn đã cho ng th ng CD E. là giao đi AM và CD.ạ ườ ủ1. Ch ng minh giác BCFM là giác ti p.ứ ế2. Ch ng minh EM EF.ứ3. là tâm ng tròn ngo ti tam giác FDM. Ch ng minh ba đi D, I, th ng hàng, đó suy ra góc ABI có đo không iọ ườ ổkhi di chuy trên cung BD.ểCâu (1,5 đi m).ể1. Ch ng minh ng ph ng trình (n 1)xứ ươ 2x n(n 2)(n 3) (x là n, là tham luôn có nghi nguyên n.ẩ ố2. Gi ph ng trình:ả ươ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘINĂM HỌC 2013 2014ĐỀ THI MÔN: TOÁN (VÒNG 1)Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian giao đề.Câu 1: (2,5 đi m)ể1. Cho bi th c:ể ứv 0, 0, b. Ch ng minh giá tr bi th không ph thu vào và b.ớ ộ2. Các th a, b, th mãn 0.ố ỏCh ng minh ng th c: (aứ 2) 2(a 4).Câu 2: (2,0 đi m)ểCho parabol (P): và ng th ngườ (tham 0)ố1. Ch ng minh ng 0, ng th ng (d) parabol (P) hai đi phân bi t.ứ ườ ệ2. A(xọ1 y1 ), B(x2 y2 là các giao đi (d) và (P).ể Tìm giá tr nh nh bi th c: yị ứ1 y2 2.Câu 3: (1,5 đi m)ểGi a, b, là các th c, sao cho hai ph ng trình: xả ươ ax 0, bx có nghi chung và hai ph ng trình xệ ươ +x 0, cx có nghi chung.ệ Tính: c.Câu 4: (3,0 đi m)ểCho tam giác ABC không cân, có ba góc nh n, ti ng tròn (O). Các ng cao AAọ ườ ườ1 BB1 CC1 tam giác ABC nhau iủ ạH, các ng th ng Aườ ẳ1 C1 và AC nhau đi D.ắ là giao đi th hai ng th ng BD ng tròn (O).ọ ườ ườ1. Ch ng minh: DX.DB DCứ1 .DA1 .2. là trung đi nh AC. Ch ng minh: DH vuông góc BM.ọ ứCâu 5: (1,0 đi m)ểCác th x, y, th mãn:ố ỏCh ng minh: z.ứ*Chúc các em đi cao #ACạ
63343865636363613633313137323238386165663139666465626662393838396664336666356462326161616562316630373064326661346164336664623365