Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ

ddda723209df76467c5405362a19a309
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-11 11:12:59 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TR NGHI CÔNG DÂN CÁC QUY DÂN CHẬ ỦCâu 1: “Hình th dân ch nh ng qui ch thi ch nhân dân th lu n, bi uứ ểquy tham gia tr ti quy nh công vi ng ng, Nhà c.” làế ướa/ Hình th dân ch tr ti pứ ếb/ Hình th dân ch gián ti pứ ếc/ Hình th dân ch trungứ ậd/ Hình th dân ch xã ch nghĩaứ ủCâu 2: “Hình th dân ch nh ng qui ch thi ch nhân dân ra nh ngứ ững di mình quy nh các công vi chung ng ng, Nhàườ ủn c.” là ướa/ Hình th dân ch tr ti pứ ếb/ Hình th dân ch gián ti pứ ếc/ Hình th dân ch trungứ ậd/ Hình th dân ch xã ch nghĩaứ ủĐI VÀO CH TR NGỀ Ố“ Quy và quy ng là các quy dân ch công dân trong lĩnhề ủv ……(3)……, thông qua đó, nhân dân th thi hình th ……(4)…… ng aự ịph ng và trong ph vi c.”ươ ướCâu 3:a/ Xã ộb/ Chính trịc/ Kinh tếd/ Văn hoáCâu 4:a/ Hình th dân ch tr ti pứ ếb/ Hình th dân ch gián ti pứ ếc/ Hình th dân ch trungứ ậd/ Hình th dân ch xã ch nghĩaứ ủCâu 5: Hi pháp 1992 qui nh công dânế ọa/ 18 tu tr lên có quy và ng củ ửb/ 21 tu tr lên có quy và ng củ ửc/ 18 21 tu có quy và ng cừ ửd/ 18 tu có quy 21 tu có quy ng củ ửCâu 6: Nh nh nào sai: Dân ng quy và ng cách bìnhậ ượ ưở ộđ ng, không phân bi tẳ ệa/ Gi tính, dân c, tôn giáoớ ộb/ Tình tr ng pháp lýạc/ Trình văn hoá, ngh nghi pộ ệd/ Th trú th hi quy ng cờ ưCâu 7: Nh nh nào sai: Khi xác nh ng không th hi quy ng cậ ườ ượ ửa/ Ng kh dân sườ ựb/ Ng đang ch hành quy nh hình Toà ánườ ủc/ Ng òi đang lý hành chính giáo ph ngư ươd/ Ng đã ch hành xong án hình nh ng ch xoá ánườ ượCâu 8: Nh nh nào sai: Khi xác nh ng không th hi quy cậ ườ ượ ửa/ Ng đang ch hành hình ph tùườ ạb/ Ng đang giamườ ạc/ Ng quy theo án Toà ánườ ướ ủd/ Ng năng hành vi dân sườ ựCâu 9: Nguyên nào không ph là nguyên ửa/ Ph thôngổb/ Bình ngẳc/ Công khaid/ Tr ti pự ếCâu 10: Quy ng công dân có th th hi ng ằa/ con ng duy nh tườ ấb/ con ngườc/ con ngườd/ con ngườCâu 11: “Nhà cho công dân th hi quy và quy ngướ ức cũng chính là th hi quy công dân, quy con ng trên th .” làử ườ ếm dung thu ộa/ nghĩa quy ng cề ửb/ Nô dung quy ng cị ửc/ Khái ni quy ng cệ ửd/ Bình ng trong th hi quy ng cẳ ửCâu 12: “Cách th nhân dân th hi quy nhà thông qua các bi vàứ ướ ểc quan quy nhà c– quan bi nhân dân.” là dung thu ướ ộa/ nghĩa quy ng cề ửb/ dung quy ng cộ ửc/ Khái ni quy ng cệ ửd/ Bình ng trong th hi quy ng cẳ ửCâu 13: “Quy và quy ng th hi cách khái quát là: Nhânề ượ ộdân ng quy nhà thông qua Qu và ng nhân dân là nh ngử ướ ữc quan di cho chí và nguy ng nhân dân, do nhân dân ra và ch uơ ịtrách nhi tr nhân dân.” là dung thu ướ ộa/ nghĩa quy ng cề ửb/ Nô dung quy ng cị ửc/ Khái ni quy ng cệ ửd/ Bình ng trong th hi quy ng cẳ ửCâu 14: Qui nh ng có quy và ng vào quan bi aị ườ ủnhân dân” là dung thu ộa/ nghĩa quy ng cề ửb/ Nô dung quy ng cị ửc/ Khái ni quy ng cệ ửd/ Bình ng trong th hi quy ng cẳ ửCâu 15: “Quy và ng là pháp lí chính tr quan tr ng nhân dânề ểth hi chí và nguy ng mình” là dungthu cể ộa/ nghĩa quy ng cề ửb/ Nô dung quy ng cị ửc/ Khái ni quy ng cệ ửd/ Bình ng trong th hi quy ng cẳ ửCâu 16: nào sau đây nêu khái ni quy tham gia qu lý nhà và xã ướ ộI) Quy tham gia th lu công vi chung cề ướII) Quy tham gia th hi công vi qu lý nhà cề ướIII) Quy ki ngh xây ng máy nhà và xây ng phát tri kinh tề ướ ếa/ I, II, IIIb/ I, IIc/ I, IIId/ II, IIICâu 17: Quy tham gia qu lý nhà và xã là quy li vi th cề ướ ựhi a/ Hình th dân ch tr ti pệ ếb/ Hình th dân ch gián ti pứ ếc/ Hình th dân ch trungứ ậd/ Hình th dân ch xã ch nghĩaứ ủCâu 18: Tham gia th lu n, góp ki xây ng các văn pháp lu quan tr ng,ả ọliên quan các quy và ích công dân là vi th hi quy thamế ềgia qu lý nhà ướ ởa/ Ph vi cạ ướb/ Ph vi sạ ởc/ Ph vi ph ngạ ươd/ Ph vi và ph ngạ ươCâu 19: Th lu và bi quy các các tr ng khi Nhà ch cả ướ ứtr ng dân là vi th hi quy tham gia qu lý nhà ướ ởa/ Ph vi cạ ướb/ Ph vi sạ ởc/ Ph vi ph ngạ ươd/ Ph vi và ph ngạ ươCâu 20: Trên chính sách và pháp lu Nhà c, nhân dân tr ti quy tơ ướ ếđ nh nh ng công vi thi th c, th li quy và nghĩa sinhị ọs ng là vi th hi quy tham gia qu lý nhà ướ ởa/ Ph vi cạ ướb/ Ph vi sạ ởc/ Ph vi ph ngạ ươd/ Ph vi và ph ngạ ươCâu 21 ph vi ch tr ng, chính sách pháp lu làỞ ươ ậa/ Nh ng vi ph thông báo dân bi và th hi nữ ượ ệb/ Nh ng vi dân bàn và quy nh tr ti pữ ếc/ Nh ng vi dân đu th lu n, tham gia ki tr khi chính quy xã, ph ngữ ướ ườquy nhế ịd/ Nh ng vi nhân dân xã, ph ng giám sát, ki traữ ườ ểCâu 22: ph vi ki sát vi khi i, cáo công dân làỞ ủa/ Nh ng vi ph thông báo dân bi và th hi nữ ượ ệb/ Nh ng vi dân bàn và quy nh tr ti pữ ếc/ Nh ng vi dân đu th lu n, tham gia ki tr khi chính quy xã, ph ngữ ướ ườquy nhế ịd/ Nh ng vi nhân dân xã, ph ng giám sát, ki traữ ườ ểCâu 23: ph vi các án nh canh, nh gi phóng ng, tái nhỞ ịc …. làưa/ Nh ng vi ph thông báo dân bi và th hi nữ ượ ệb/ Nh ng vi dân bàn và quy nh tr ti pữ ếc/ Nh ng vi dân đu th lu n, tham gia ki tr khi chính quy xã, ph ngữ ướ ườquy nhế ịd/ Nh ng vi nhân dân xã, ph ng giám sát, ki traữ ườ ểCâu 24: ph vi ch tr ng và đóng góp xây ng các công trình phúcỞ ươ ựl công ng làợ ộa/ Nh ng vi ph thông báo dân bi và th hi nữ ượ ệb/ Nh ng vi dân bàn và quy nh tr ti pữ ếc/ Nh ng vi dân đu th lu n, tham gia ki tr khi chính quy xã, ph ngữ ướ ườquy nhế ịd/ Nh ng vi nhân dân xã, ph ng giám sát, ki traữ ườ ểCâu 25: ph vi xây ng ng c, qui là ươ ướ ướa/ Nh ng vi ph thông báo dân bi và th hi nữ ượ ệb/ Nh ng vi dân bàn và quy nh tr ti pữ ếc/ Nh ng vi dân đu th lu n, tham gia ki tr khi chính quy xã, ph ngữ ướ ườquy nhế ịd/ Nh ng vi nhân dân xã, ph ng giám sát, ki traữ ườ ểCâu 26: ph vi ki sát toán và quy toán ngân sách xã, ph ng làỞ ườa/ Nh ng vi ph thông báo dân bi và th hi nữ ượ ệb/ Nh ng vi dân bàn và quy nh tr ti pữ ếc/ Nh ng vi dân đu th lu n, tham gia ki tr khi chính quy xã, ph ngữ ướ ườquy nhế ịd/ Nh ng vi nhân dân xã, ph ng giám sát, ki traữ ườ ểCâu 27: ph vi th qui ho ch, ho ch phát tri kinh xã aỞ ủxã, ph ng làườa/ Nh ng vi ph thông báo dân bi và th hi nữ ượ ệb/ Nh ng vi dân bàn và quy nh tr ti pữ ếc/ Nh ng vi dân đu th lu n, tham gia ki tr khi chính quy xã, ph ngữ ướ ườquy nhế ịd/ Nh ng vi nhân dân xã, ph ng giám sát, ki traữ ườ ểCâu 28: Trong quá trình th hi pháp lu nhân dân có quy và trách nhi đóngự ệgóp ki n, ph ánh th Nhà nh ng ng c, p…. là iế ướ ướ ộdung thu cộa/ nghĩa quy tham gia qu lý nhà và xã iề ướ ộb/ Nô dung quy tham gia qu lý nhà và xã iị ướ ộc/ Khái ni quy tham gia qu lý nhà và xã iệ ướ ộd/ Bình ng trong th hi quy tham gia qu lý nhà và xã iẳ ướ ộCâu 29: Quy tham gia qu lý nhà và xã là pháp lý quan tr ng đề ướ ểnhân dân tham gia vào ho ng máy nhà là dung thu cạ ướ ộa/ nghĩa quy tham gia qu lý nhà và xã iề ướ ộb/ Nô dung quy tham gia qu lý nhà và xã iị ướ ộc/ Khái ni quy tham gia qu lý nhà và xã iệ ướ ộd/ Bình ng trong th hi quy tham gia qu lý nhà và xã iẳ ướ ộCâu 30: Quy công dân tham gia th lu vào công vi chung là tề ướ ộn dung thu ộa/ nghĩa quy tham gia qu lý nhà và xã iề ướ ộb/ Nô dung quy tham gia qu lý nhà và xã iị ướ ộc/ Khái ni quy tham gia qu lý nhà và xã iệ ướ ộd/ Bình ng trong th hi quy tham gia qu lý nhà và xã iẳ ướ ộCâu 31: Quy ki ngh công dân là dung thu cề ộa/ nghĩa quy tham gia qu lý nhà và xã iề ướ ộb/ Nô dung quy tham gia qu lý nhà và xã iị ướ ộc/ Khái ni quy tham gia qu lý nhà và xã iệ ướ ộd/ Bình ng trong th hi quy tham gia qu lý nhà và xã iẳ ướ ộCâu 32: Công dân có th tham gia tích vào lĩnh qu lý nhà vàể ướxã là dung thu cộ ộa/ nghĩa quy tham gia qu lý nhà và xã iề ướ ộb/ Nô dung quy tham gia qu lý nhà và xã iị ướ ộc/ Khái ni quy tham gia qu lý nhà và xã iệ ướ ộd/ Bình ng trong th hi quy tham gia qu lý nhà và xã iẳ ướ ộCâu 33: Nhân dân thông tin chính sách, pháp lu Nhà làượ ướm dung thu ộa/ nghĩa quy tham gia qu lý nhà và xã iề ướ ộb/ Nô dung quy tham gia qu lý nhà và xã iị ướ ộc/ Khái ni quy tham gia qu lý nhà và xã iệ ướ ộd/ Bình ng trong th hi quy tham gia qu lý nhà và xã iẳ ướ ộCâu 34: Qui nh ng có quy khi i, cáo là dung thu ườ ộa/ nghĩa quy khi i, cáoề ốb/ Nô dung quy khi i, cáoị ốc/ Khái ni quy khi i, cáoệ ốd/ Bình ng trong th hi quy khi i, cáoẳ ốCâu 35: Quy khi i, cáo là quy dân ch công dân là iề ộdung thu cộa/ nghĩa quy khi i, cáoề ốb/ Nô dung quy khi i, cáoị ốc/ Khái ni quy khi i, cáoệ ốd/ Bình ng trong th hi quy khi i, cáoẳ ốCâu 36: Qui nh pháp lu khi i, cáo là pháp lý công dân th hi nị ệhi qu quy công dân mình là dung thu cệ ộa/ nghĩa quy khi i, cáoề ốb/ Nô dung quy khi i, cáoị ốc/ Khái ni quy khi i, cáoệ ốd/ Bình ng trong th hi quy khi i, cáoẳ ốCâu 37: Thông qua gi quy khi i, cáo, quy công dân o, bả ượ ộmáy nhà càng ng là dung thu cướ ượ ộa/ nghĩa quy khi i, cáoề ốb/ Nô dung quy khi i, cáoị ốc/ Khái ni quy khi i, cáoệ ốd/ Bình ng trong th hi quy khi i, cáoẳ ốCâu 38: Qui nh ng có th quy gi quy khi i, cáo là dungị ườ ộthu cộa/ nghĩa quy khi i, cáoề ốb/ Nô dung quy khi i, cáoị ốc/ Khái ni quy khi i, cáoệ ốd/ Bình ng trong th hi quy khi i, cáoẳ ốCâu 39: Quy khi i, cáo là công nhân dân th hi dân ch là iề ộdung thu cộ