Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài tập trắc nghiệm Luyện thi hóa học 12

fa30606941c7dd2e0f100063e752d195
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-21 16:32:12 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI PEPTIT CÓ LYS, GLU, TYRẬCâu 1: Th phân hoàn toàn 21,8 gam đipeptit ch Glu-Ala trong NaOH (v thu dung ch X.ủ ượ ịCô dung ch thu gam mu khan. Gía tr làạ ượ A. 28,0. B. 24,0. C. 30,2. D. 26,2.Câu 2: Cho là hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Th phân hoàn toànủm gam X, thu amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Gía tr làỗ ượ A. 73,4. B. 77,6. C. 83,2. D. 87,4.Câu 3: Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly và Ala–Gly trong đó oxi chi mồ ế21,3018% kh ng. Cho 0,16 mol ượ tác ng dung ch HCl ho dung ch NaOH thuụ ịđ ượ ượ và gam mu i. Giá tr (a+b) làA. 104,26. B. 164.08. C. 90,48. D. 126,16.Câu 4: ch mol đipeptit và mol tripeptit (đ no các amino axit no, ch có nhómỗ ởNH2 nên, 3). Bi gam tác ng 150 ml dung chạ NaOH 1M, thu mu iượ ốc amino axit R, 2,91 gam mu Gly, 8,88 gam mu Ala. cháy hoàn toàn gam thì thủ ểthích khí CO2 (đktc) thu 8,96 lít. Giá tr làượ ủA. 9,68. B. 10,55. C. 10,37. D. 10,87.Câu 5: Hai peptit ch (đ Ala và Glu; Mạ ượ ởX MY ). là đipeptit Gly-Ala. Th phânủhoàn toàn mol (ồ và trong dung ch NaOH 2M thì dùng 700 ml, sau ph nị ảng thu ượ ch 147,8 gam mu i. khác, cháy hoàn toàn 23,52gam cho nồ ảph cháy (COẩ ồ2 H2 và N2 qua dung ch Ca(OH)ị2 thì thu 91 gam a. Bi trong molư ượ ếh có 0,1 mol mol mol Thành ph theo kh ng ượ trong Eg nh tầ giá tr nào sao đây?ớ A. 75%. B. 70%. C. 65%. D. 60%.Câu 6: chu peptit X, Y, ch các xích Glyxin và Lysin)ỗ ượ ắcó xích không nh 2. Chia làm hai ph không ng nhauố :Ph 1ầ có kh ng 14,88 gam đem th phân hoàn toàn trong dung ch KOH 1M th dùng 180ố ượ ếml, sau ph ng thu mu ch mol mu glyxin và mol mu lysin.ả ượ ốPh 2ầ cháy hoàn toàn thu th tích gi khí cacbonic và thu là 1. a/b nố ượ ướ ượ ầnh iấ A. 2,67. B. 3,20. C. 2,70. D. 3,33.Câu 7: Đun nóng 24,8 gam peptit X, Y, ch 300 ml dd NaOH 1M thu cỗ ượh ch mol mu Gly và mol mu Lys. khác cháy 24,8 gam trên ng Oỗ ằ2 thuđ Nượ2 CO2 H2 trong đó mCO2 mH2 2,444. a:b nh giá tr nào sau đây A. 2,70. B. 2,85. C. 2,90. D. 2,60.Câu 8: là peptit X, Y, Z. Th phân hoàn toàn 18,6 gam dùng 225 ml dung chỗ ịKOH 1M. Cô th dung ch sau ph ng thu gam mu kali Gly,ạ ượ ủAla, Lys mol ng ng là x, y, z. cháy hoàn toàn ng th mol COớ ươ ượ ố2 và thuướđ là nh nhau. khác, cháy hoàn toàn mol mu kali gly và mol mu kaliượ ốc ala (a.y=b.x) 99 gam COủ ượ2 và 49,25 gam H2 O. Ph trăm kh ng mu gly trong nh tầ ượ ấv giá tr nào sau đâyớ ịA. 19. B. 27. C. 26. D. 9.Câu 9: tripeptit và pentapeptit Y, các amino axit no, ch có tỗ ượ ộnhóm –NH2 (MX