Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm hàm số mũ và logarit hay

c8697696694558add19fc34d789cef50
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-01 22:47:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ớp 12 A2C©u 1: Hµm sè 321 x cã tËp x¸c ®Þnh lµ:A. [-1; 1] B. (- -1] [1; C. R\\{-1; 1} D. RC©u 2: Hµm sè 424x 1 cã tËp x¸c ®Þnh lµ:A. B. (0; )) C. R\\1 1;2 2   D. 1;2 2   C©u 3: Hàm x.lnx có đo hàm là:ố ạA. x1 B. ln x1 C. ln B. 1C©u 4: Đo hàm hàm (lnx 1)ạ ốA. lnx B. lnx C. D. x11Câu 5: Hàm eố sinx. y’ là đo hàm hàm Kh ng đnh nào sau đây đúng:ọ ịA. y’= cosx.e sinx B. y’ cosx.e sinx C. y’ cosx D. y’ sinxCâu 6: Đo hàm y’ hàm x.eạ ng:ằA. x.e B. (x 1).e x.(e +1) D. xCâu 7: Đo hàm y’ hàm (xạ 1).e ng:ằA. (x 1) 2.e B. (x 1).e (x+1) 2.e D.x 2.e xCâu 8: Đo hàm hàm 2ạ 2x là:A. 2. 2x 3.ln2 B. 2x 3.ln2 C. ln2 D. 2. 2x 3C©u 9: 243alog (a 0, 1)b»ng: A. 12 B. 38 C. 54 D. 2C©u 10: 371alog (a 0, 1) b»ng: A. 73 B. 23 C. 53 D. 4C©u 11: 3451alog (a 0, 1) b»ng: A. 54 B. 45 C. 512D. 3C©u 12: 52 4a157a aloga    (a 0, 1) b»ng: A. B. 125 C. 95D. 2C©u 13: alog 22a (a 0, 1) b»ng: A. B. C. D. 5C©u 14: a1log 1028a (a 0, 1) b»ng: A. 200 B. 400 C.100 D. 1200C©u 15: 2 2ln2e b»ng: A. 4.e B. 4+4.e 2C. D. 4C©u 16: a 3a1log 3log 522a (a 0, 1) b»ng: A. 25 B. 45 C. 50 D.75C©u 17: NÕu xlog 243 5 th× b»ng: A. C. D. 5C©u 18: NÕu 2 2log log th× b»ng: A. B. C. 5C©u 19: NÕu 3 3log log log th× b»ng: A. B. 20 C. D.5C©u 20: NÕu 7 17log log log th× b»ng: A. B. 20 C. 54 D. 45C©u 21: NÕu 5 5log 2log 3log th× b»ng: A. 98 B. C. D. 72C©u 22: NÕu 2log 5log 4log b (a, 0) th× b»ng:A. 4a B. 5a C. 5a 4b D. 4a 5bC©u 23: NÕu 37 7log 8log ab 2log b (a, 0) th× b»ng:A. 6a B. 14a C. 12a D. 14a bC©u 24: Cho log2 a. TÝnh log25 theo a?A. B. 2(2 3a) C. 2(1 a) D. 3(5 2a)C©u 25: Cho log5 a. TÝnh 1l og64 theo a?A. 5a B. 6a C. 3a D. 6(a 1)C©u 26: Cho log2 a. TÝnh log 1254 theo a?A. 5a B. 2(a 5) C. 4(1 a) D. 7aC©u 27: Cho 2log a Khi ®ã 4log 500 tÝnh theo lµ:A. 3a B. 13a 22 C. 2(5a 4) D. 6a 2C©u 28: Cho 2log a Khi ®ã log3 18 tÝnh theo lµ:A. 2a 1a 1 B. aa C. 2a D. 3aC©u 29: Cho log2 35 a; log b Khi ®ã 6log tÝnh theo vµ lµ:A. 1a B. aba C. D. 2a bC©u 30: Gi¶ sö ta cã hÖ thøc 7ab (a, 0). HÖ thøc nµo sau ®©y lµ®óng?A. 2 22log log log b B. 2a b2log log log b3 C. 2 2a blog log log b3 D. 42 2a blog log log b6 C©u 31: a log303 và b log305 thì:A. log b301350 B. log b301350 1C. log b301350 D. log b301350 2C©u 32: a3 log ba (a 0, 1, 0) b»ng:A. 3a B. 3a C. 3a D. 2abC©u 33: Víi gi¸ trÞ nµo cña th× biÓu thøc 26log 2x x cã nghÜa?A. B. C. -1 D. 3C©u 34: TËp hîp c¸c gi¸ trÞ cña ®Ó biÓu thøc 3 25log 2x cã nghÜa lµ:A. (0; 1) B. (1; C. (-1; 0) (2; D. (0; 2) (4; )Câu 35: xác đnh hàm ln(xậ 4) là:A.  ; ;2 B. ;2 C. ;2 D.  ;2Câu 36. Ch kh ng đnh đúng trong các kh ng đnh sau:ọ ịA. logarit là ng khác B. logarit là nguyênơ ươ ốC. logarit là kì D. logarit là nguyên ốd ngươCâu 37. Cho và 1, và là hai ng. Tìm nh đúng trong các nh sau:ố ươ ềA. logloglogaaaxxy y B. 1loglogaax x C. log log loga ax y D. log log logb ax x