Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

bd75ebc3e2de697716c84320e66cd74c
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-05-11 11:12:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễBài tr nghi Giáo công dân 11: Chính sách giáo và đào o,ụ ạkhoa và công ngh văn hóaọ ệCâu 1: Vì sao nghi giáo đào ta ta đc coi là qu sách hàng đu?ự ướ ượ ầa. Có vai trò quan tr ng trong vi gi gìn, truy bá văn minhọ ềb. Là đi ki phát huy ngu cề ực. Là trong nh ng đng quan tr ng thúc đy CNH HĐHộ ẩd. Là đi ki quan tronhj phát tri đt cề ướCâu 2: Nhi giáo đào ta hi nay là gì?ệ ướ ệa. Xây ng và qu cự ốb. Nâng cao dân trí, đào nhân c, ng nhân tàiạ ưỡc. Ph nghi CNH HĐH đt cụ ướd. a, b, đúngảCâu 3: phát tri giáo đào o, nhà ph có chính sách nh th nào?ể ướ ếa. Nh th đúng đn trí ”qu sách hàng đu” giáp và đào oậ ạb. đm quy nhân dân, huy đng ngu cho giáo cả ục. Phát tri nhi hình th giáo c, ti dung, ph ng pháp cể ươ ọd. a, b, đúngảCâu 4: Mu nâng cao hi qu và ch ng giáo đào chúng ta ph làmố ượ ảnh th nào?ư ếa. Th hi giáo toàn di n, đi dung, ph ng pháp hocự ươ ạb. Đi ch c, ch qu líổ ảc. Có chính sách đúng đn trong vi c, phát hi n, đào o, ng, ng nhân tàiắ ưỡ ụd. a, b, đúngảCâu 5: ta mu thoát kh tình tr ng kém phát tri n, nh có hi qu thìướ ảgiáo đào ph th hi nhi nh th nào?ụ ếa. Đào đc nhi nhân tài, chuyên gia trên các lĩnh cạ ượ ựb. Đào nhi nhân tài trong lĩnh giáo cạ ụDoc24.vn VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễc. có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh khoa cầ ọd. có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh khoa công nghầ ệCâu 6: Làm th nào ng quy mô giáo đào ta?ế ướa. trên ch ng, hi quự ượ ảb. yêu phát tri kinh xã iắ ộc. a, b, đúngảd. a, b, đúngảCâu 7: Th nào là ng quy mô giáo c?ế ụa. ng giáo non đn đi ọb. ng các tr ng ngh và trung chuyên nghi pở ườ c. a, b, đúngảd. a, b, đúngảCâu 8: Vì sao công ng xã trong giáo là mang nghĩa nhân văn sâuằ ềs nghi giáo ta?ắ ướa. Đm quy công dânả ủb. Đm nghĩa công dânả ủc. đi ki ng có và phát huy tài năngạ ườ ậd. công dân nâng cao nh th cể ứCâu 9: Ph ng ng tăng ng tác qu giáo c, đào đòi chúngươ ướ ườ ổta ph làm gì?ảa. Ti chu giáo tiên ti trên th gi iế ớb. Ti trình khoa công ngh trên th gi iế ớc. Tham gia đào nhân trong khu và trên th gi iạ ớd. Ti chu giáo tiên ti trên th gi phù yêu uế ầphát tri ta.ể ướCâu 10: Đng và nhà ta có quan ni và nh đnh nh th nào giáo vàả ướ ụđào o?ạDoc24.vn VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễa. Qu sách hàng đuố ầb. Qu sáchốc. then ch phát tri đt cế ướd. Nhân quan tr ng trong chính sách qu giaố Câu 11: Trong nh kinh tri th có vai trò ngày càng t, Đng và nhàố ản ta xác đnh quan tr ng khoa công ngh là gì?ướ ệa. Đng thúc đy nghi phát tri đt cộ ướb. Đi ki phát tri đt cề ước. Ti xây ng đt cề ướd. tiêu phát tri đt ướCâu 12: trong ng nhi khoa công ngh là gì?ộ ệa. qu cả ốb. Phát tri ngu nhân cể ực. Gi đáp th lí lu và th ti do cu ng đăt raả ốd. Phát tri khoa cể ọCâu 13: Ph ng án nào sau đây đúng khi nói nhi khoa và công ngh ?ươ ệa. Cung lu khoa cho vi ho ch đnh ch tr ng, đng i, chínhấ ươ ườ ốsách Đng và nhà củ ướb. Xây ng ng thu ph cho nghi CNH HĐHự ệc. ra phát tri nh ng xu tạ ượ ấd. Ti phát tri đt cề ướCâu 14: Nh dâu mà các phát tri nhanh, kinh có nh tranh nhờ ướ ạm ?ẽa. Tài nguyên thiên nhiên phong phúb. Ngu nhân dàoồ ồc. Nh th đúng đn quan tr ng và ng có hi qu nh ng thànhậ ữt KHCNự ủDoc24.vn VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễd. Không có chi tranhếCâu 15: trong nh ng ph ng ng khoa công ngh là gì?ộ ươ ướ ệa. Đi ch qu lí khoa và công nghổ ệb. Cung lu khoa cấ ọc. Gi đáp th đè lí lu và th ti nả ễd. a, b, đúngảCâu 16: trong nh ng ph ng ng khoa công ngh là gì?ộ ươ ướ ệa. Cung lu khoa cấ ọb. th tr ng cho khoa và công nghạ ườ ệc. Gi đáp th đè lí lu và th ti nả ễd. a, b, đúngảCâu 17: trong nh ng ph ng ng khoa công ngh là gì?ộ ươ ướ ệa. Cung lu khoa cấ ọb. Gi đáp th đè lí lu và th ti nả ễc. Xây ng ti khoa và công nghự ệd. a, b, đúngảCâu 18: trong nh ng ph ng ng khoa công ngh là gì?ộ ươ ướ ệa. Cung lu khoa cấ ọb. Gi đáp th đè lí lu và th ti nả ễc. trung vào các nhi tr ng tâmậ ọd. a, b, đúngảCâu 19: Nhà đi ch qu lí khoa và công ngh nh đích gì?ướ ụa. Khai thác ti năng sáng trong nghiên khoa và công nghọ ệb. ra th tr ng nh tranh bình đngạ ườ ẳc.Nâng cao ng đi ngũ nghiên khoa cố ượ ọd. Nâng cao ch ng đi ngũ nghiên khoa cấ ượ ọCâu 20: Nhà đi ch qu lí khoa và công ngh nh th nào?ướ ếDoc24.vn VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễa. ra th tr ng nh tranh bình đngạ ườ ẳb. Nhà đu ngân sách vào các ch ng trình nghiên qu gia đt trìnhướ ươ ạđ khu và th gi iộ ớc.Nâng cao ng đi ngũ nghiên khoa cố ượ ọd. Nâng cao ch ng đi ngũ nghiên khoa cấ ượ ọCâu 21: Nhà đi ch qu lí khoa và công ngh nh th nào?ướ ếa. ra th tr ng nh tranh bình đngạ ườ ẳb Nâng cao ng đi ngũ nghiên khoa cố ượ ọc. Huy đng các ngu đi nhanh vào lĩnh ng công nghộ ệcao và công ngh tiên ti nệ ếd. Nâng cao ch ng đi ngũ nghiên khoa cấ ượ ọCâu 22: có th tr ng khoa công ngh ta ph có chính sách nh thể ườ ướ ếnào?a. th tr ng nh tranh lành nh, thúc đy vi áp ng ti khoa cạ ườ ọcông ngh .ệb. Khai thác ti năng sáng trong nghiên khoa và công nghọ ệc. Nhà đu ngân sách vào các ch ng trình nghiên qu gia đt trình đướ ươ ộkhu và th gi iự ớd. Huy đng các ngu đi nhanh vào lĩnh ng công ngh cao vàộ ệcông ngh tiên ti nệ ếCâu 23: có th tr ng khoa công ngh ta ph có chính sách nh thể ườ ướ ếnào?a. Khai thác ti năng sáng trong nghiên khoa và công nghọ ệb. Đi công nghổ ệc. Nhà đu ngân sách vào các ch ng trình nghiên qu gia đt trình đướ ươ ộkhu và th gi iự ớd. Huy đng các ngu đi nhanh vào lĩnh ng công ngh cao vàộ ệDoc24.vn VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễcông ngh tiên ti nệ ếCâu 24: có th tr ng khoa công ngh ta ph có chính sách nh thể ườ ướ ếnào?a. Khai thác ti năng sáng trong nghiên khoa và công nghọ ệb. Nhà đu ngân sách vào các ch ng trình nghiên qu gia đt trình đướ ươ ộkhu và th gi iự ớc. Hoàn thi pháp lí và nâng cao hi thi hành pháp lu tríệ ữtu tr ng ng nhân tàiệ ụd. Huy đng các ngu đi nhanh vào lĩnh ng công ngh cao vàộ ệcông ngh tiên ti nệ ếCâu 25: nâng cao ti khoa công ngh ta ph có bi pháp nhể ướ ưth nào?ếa. Nâng cao ch ng, tăng thêm ng đi ngũ cán khoa cấ ượ ượ ọb. Khai thác ti năng sáng trong nghiên khoa và công nghọ ệc. Nhà đu ngân sách vào các ch ng trình nghiên qu gia đt trình đướ ươ ộkhu và th gi iự ớd. Huy đng các ngu đi nhanh vào lĩnh ng công ngh cao vàộ ệcông ngh tiên ti nệ ếCâu 26: nâng cao ti khoa công ngh ta ph có bi pháp nhể ướ ưth nào?ếa. Khai thác ti năng sáng trong nghiên khoa và công nghọ ệb. Tăng ng ch thu tườ ậc. ra th tr ng nh tranh bình đngạ ườ ẳd.Nâng cao ng đi ngũ nghiên khoa cố ượ ọCâu 27: nâng cao ti khoa công ngh ta ph có bi pháp nhể ướ ưth nào?ếa. Khai thác ti năng sáng trong nghiên khoa và công nghọ ệDoc24.vn VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễb. ra th tr ng nh tranh bình đngạ ườ ẳc. Đy nh tác qu tẩ ếd.Nâng cao ng đi ngũ nghiên khoa cố ượ ọCâu 28: Nh ng lĩnh nào khoa công ngh đc xác đnh là tr ng tâm?ữ ượ ọa. Các lĩnh khoa xã i, ng ngự ụb. Chuy giao công ngh ph phát tri nông nghi p, nông thônể ệc. Phát tri công ngh thông tin, công ngh sinh c, công ngh li iể ớd. a, b, đúngảCâu 29: văn hóa tiên ti là văn hóa nh th nào?ề ếa. Th hi tinh th yêu cể ướb. Ti bế ộc. Th hi tinh th đi đoàn ếd. Th hi tinh th yêu và đi đoàn tể ướ ếCâu 30: trong nh ng ph ng ng xây ng văn hóa tiên ti nộ ươ ướ ếđm đà dân là gì?ậ ộa. Làm cho ch nghĩa Mác­ Lênin và ng Chí Minh Gi vai trò ch đoủ ưở ạtrong đi ng tinh th nhân dânờ ủb. Đi ch qu lí văn hóaổ ảc. trung vào nhi xxaay ng văn hóaậ ựd. môi tr ng cho văn hóa phát tri nạ ườ ểCâu 31: trong nh ng ph ng ng xây ng văn hóa tiên ti nộ ươ ướ ếđm đà dân là gì?ậ ộa. Đi ch qu lí văn hóaổ ảb. th a, phát huy nh ng di và truy th ng văn hóa dân cế ộc. trung vào nhi xxaay ng văn hóaậ ựd. môi tr ng cho văn hóa phát tri nạ ườ ểCâu 32: trong nh ng ph ng ng xây ng văn hóa tiên ti nộ ươ ướ ếDoc24.vn VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễđm đà dân là gì?ậ ộa. Đi ch qu lí văn hóaổ ảb. trung vào nhi xxaay ng văn hóaậ ực. Ti thu tinh hoa văn hóa nhân lo iế ạd. môi tr ng cho văn hóa phát tri nạ ườ ểCâu 33: trong nh ng ph ng ng xây ng văn hóa tiên ti nộ ươ ướ ếđm đà dân là gì?ậ ộa. Đi ch qu lí văn hóaổ ảb. trung vào nhi xậ ây ng văn hóaực. môi tr ng cho văn hóa phát tri nạ ườ ểd. Nâng cao hi bi và ng th văn hóa, phát huy ti năng sáng oể ưở ạvăn hóa trong nhân dânCâu 34: văn hóa đm đà dân là văn hóa nh th nào?ề ếa. văn hóa ra ng dân cề ộb. văn hóa th hi lĩnh dân cề ộc. văn hóa ch đng nh ng ra ng, lĩnh dân c.ề ộd. văn hóa th truy th ngề .Câu 35: xây ng văn hóa tiên ti đm đà dân chúng ta ph iể ảlàm gì?a. Xóa nh ng gì thu quà khỏ ứb. Gi nguyên truy th ng dân cữ ộc. Ti thu tinh hoa văn hóa nhân lo iế ạd. th a, phát huy nh ng di và truy th ng văn hóa dân c; ti thuế ếnh ng tinh hoa văn hóa nhân lo iữ ạCâu 36: Làm th nào th và phát huy nh ng di n, truy th ng văn hóa aế ủdân c?ộa. các giá tr chungcuar các dân trong ng đng dân Vi Namả ệDoc24.vn VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễb. nh ng nét đp riêng dân trên đt Vi Namả ướ ệc. n, phát huy nh ng giá tr chung và nét đp riêng các dân trên đtả ấn Vi Namướ ệd. n, phát huy nh ng nét đp riêng dân trên đt Vi Namả ướ ệCâu 37: Làm th nào th và phát huy nh ng di n, truy th ng văn hóa aế ủdân c?ộa. th a, phát huy nh ng giá tr tinh th n, đo đc, th văn hóa, thu phongế ầm dân cỹ ộb. n, tôn các di tích ch di văn hóa và danh lam th ng nh đtả ấn c.ước. th a, phát huy nh ng giá tr tinh th n, đo đc, th văn hóa, thu nế ầphong dân c, n, tôn các di tích ch di văn hóa vàỹ ảdanh lam th ng nh đt c.ắ ướd. th a, phát huy nh ng giá tr tinh th n, đo đc, n, tôn các di tích chế ịs di văn hóa và danh lam th ng nh đt c.ử ướCâu 38: Vì sao ph làm cho th gi quan Mác Lênin và ng Chí Minh giả ưở ữvai trò ch đo trong đi ng tinh th nhân dân?ủ ủa. CN Mác Lênin cho chúng ta nh th đúng đn nhiên, xã và duy xâyậ ểd ng xã i,ự ng Chí Minh là ng sáng CN Mác Lênin vàoư ưở ạđi ki th taề ướb. ng Chí Minh tr thành giá tr tinh th n, tài quý báu dân ta ưở ộc. a, đúngảd. a, saiảDoc24.vn
dethithu@gmail.com
2020-09-24 18:44:35