Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

39336139396638393164323030636464336666333964393834343565356265393163393634623834666238333761643530653538613337316536383933623935
Gửi bởi: Nguyễn Khánh Linh vào 02:04 PM ngày 3-10-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2030 | Lượt Download: 39 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRẮC NGHIỆM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐCâu 1: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàmsố A. Có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhấtB. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhấtC. Có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhấtD. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhấtCâu 2: Trên khoảng thì hàm số A. Có giá trị nhỏ nhất là -1B. Có giá trị lớn nhất là 3C. Có giá trị nhỏ nhất là 3D. Có giá trị lớn nhất là 1Câu 3: Gọi và là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàmsố Hỏi giá trị của tích M.m là:A. B. 825C. 425D. 2Câu 4: Cho hàm số Giá trị lớn nhất của hàm số trênkhoảng A. B. C. D. 7Câu 5: Cho hàm số Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằngA. B. C. D. Câu 6: Cho hàm số Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:A. B. C. D. Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số trên là:A. B. C. D. 10Câu 8: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trênDoc24.vnA. B. C. D. Câu 9: Gọi A, là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Khiđó 3B có giá trị:A. B. C. D. 4Câu 10: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-4; 4] lần lượt là:A. 40; 41 B. 40; 31 C. 10; 11 D. 20; 2Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số là:A. B. C. D. 5Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số A. B. C. D. 1Câu 13: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sinx cosx lần lượt là:A. 1; B. C. 2; D. -3; 3Câu 14: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số lnx 3A. B. C. D. 3Câu 15: Giá trị lớn nhất của hàm số trên [-1; 1]A. B. C. D. Câu 16: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số là:A. 1; -1 B. 2; C. D. 2; -2Câu 17: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-1; 1]là:A. B. C. D. Câu 18: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số A. 17 B. 15 C. 16 D. 14Câu 19: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sinx( cosx) trên là:Doc24.vnA. B. C. D. Câu 20: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [-1; 2] là:A. B. C. D. Một kết quả khácCâu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số trên [-2; 3] là:A. B. C. 47 D. 45Câu 22: Với giá trị nào của thì trên [0; 2] hàm số có giátrị nhỏ nhất bằng 4A. B. C. D. Câu 23: Giá trị lớn nhất của hàm số đạt được khi là giá trị nào dướiđây?A. B. C. D. 3Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [e; 1] là:A. B. C. D. Câu 25: Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại bằng:A. B. C. D. Một đáp số khácCâu 26: Gọi là giá trị lớn nhất, là giá trị nhỏ nhất của hàm số Thế thì bằng:A. B. C. D. 8Câu 27: Giá trị lớn nhất của hàm số trên [-1; 4] đạt được tại:A. B. C. D. Câu 28: Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại hai giá trị xmà tích của chúng là:A. B. C. D. 1Câu 29: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đạt được khi xthuộc khoảng nào dưới đây?Doc24.vnA. B. C. D. Câu 30: Hàm số có giá trị lớn nhất trên [0; 2] là:A. B. C. D. 0Câu 31: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn A. B. C. D. Câu 32: Giá trị lớn nhất của hàm số trên [-1; 1] là:A. B. C. D. 2Câu 33: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:A. B. C. D. Câu 34: Trong các số dưới đây, số nào là giá trị lớn nhất của hàm số trênđoạn [-2; 1]A. B. C. D. Câu 35: Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị nhỏ nhất của hàmsố trên [-5; 3]A. B. C. D. Câu 36: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 0]A. B. C. D. Câu 37: Giá trị lớn nhất của hàm số trên [1; 4] là:A. B. C. 25 D. 21Câu 38: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:A. B. C. D. 3Doc24.vnCâu 39: Giá trị lớn nhất của hàm số trên là:A. B. C. D. Câu 40: Giá trị lớn nhất của hàm số trên A. B. C. D. Câu 41: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-3; -1] là:A. B. C. D. Câu 42: Giá trị lớn nhất của hàm số là:A. B. C. D. 0Câu 43: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 3sinx 4cosx là:A. B. C. D. 3Câu 44: Giá trị lớn nhất của hàm số là:A. B. C. D. 3Câu 45: Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng:A. 23 B. C.21 D. 2Câu 46: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:A. B. C. D. 3Câu 47: Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên[0; 3] bằng:A. 12 B. 17 C. D. 13Câu 48: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên khoảng xácđịnh:A. B.Doc24.vnC. D. Câu 49: Cho hàm số Trên khoảng hàm số có:A. Giá trị lớn nhấtB. Giá trị nhỏ nhấtC. Không có giá trị lớn nhất, nhỏ nhấtD. Có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhấtCâu 50: Cho hàm số Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng:A. B. C. D. Câu 51: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng:A. B. C. D. Câu 52: Giá trị nhỏ nhất của hàm số với bằng:A. B. C. D. 2Câu 53: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:A. B. C. 21 D. 6ĐÁP ÁN1 11 21 31 41 51 B2 12 22 32 42 52 B3 13 23 33 43 53 A4 14 24 34 44 A5 15 25 35 45 C6 16 26 36 46 B7 17 27 37 47 A8 18 28 38 48 D9 19 29 39 49 C10 20 30 40 50 ATrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.