Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 2

f0f085756c51793d3433b44978616648
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-04 19:22:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 275 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 10ậ tvtCH NG I. NH -T ƯƠ ỢBài 1.M NH ĐỆ Ề1. nh đệ ề nh là câu kh ng nh đúng ho câu kh ng nh sai.ệ ị nh không th đúng, sai.ộ ừ2. nh ph nhệ ịCho nh P.ệ ề nh "ệ Không ph Pả " đgl nh ph nhệ và kí hi là ệP . đúng thì ếP sai, sai thì ếP đúng.3. nh kéo theoệ ềCho hai nh và Q.ệ ề nh "ệ thì Qế " đgl nh kéo theoệ và kí hi là Q. nh ch sai khi đúng và sai.ỉChú ý: Các nh lí toán th ng có ng ườ Q. Khi đó: là gi thi t, là lu n;ả ậ– là đi ki đề có Q;ể– là đi ki nề có P.ể4. nh oệ ảCho nh kéo theo Q. nh đgl nh nh Q.5. nh ng ngệ ươ ươCho hai nh và Q.ệ ề nh "ệ và ch Qế " đgl nh ng ngệ ươ ươ và kí hi là Q. nh đúng khi và ch khi hai nh và đúng.ềChú ý: nh là nh lí thì ta nói là đi ki và đề có Q.ể6. nh ch bi nệ ếM nh ch bi là câu kh ng nh ch bi nh giá tr trong nào đó mà iệ ớm giá tr bi thu ta nh .ỗ ượ ề7. Kí hi và  " X, P(x)" " X, P(x)" nh ph nh nh "ệ X, P(x)" là " X, P(x) ". nh ph nh nh "ệ X, P(x)" là " X, P(x) ".D ng 1. NH BI NH Đạ ỀCâu 1. Trong các câu sau, câu nào là nh ?ệ ềA. Đi ng đi!ủB. Trung Qu là đông dân nh th gi i. ướ ớC. tr ng nào? ườD. Không làm vi riêng trong gi c.ượ ọCâu 2. Cho các câu sau:a) Hà là th đô Vi Nam.ộ b) Hình vuông là hình ch nh t.ộ ậc) 0- d) 2,34 là vô .ố ỉe) Tr đang ph không?ờ ảTrong các câu trên có ng câu là nh là:ổ ềA. 4. B. 5. C. 3. D. 2.Câu Trong các phát bi sau, phát bi nào là nh đúng: ềA là ỉ1Bài 10ậ tvtB .T ng hai nh tam giác nh th ba ứC .B có chăm không? ọD .Con thì th cha. ơCâu 4. Câu nào sau đây không là nh ?ệ ềA. tr luôn ng Tây.ặ ướ Tr nh quá!ờ ạC. Pari là th đô Pháp.ủ ướ D. ng trên Trái là .ọ ườ ữCaâu 5. Trong caùc caâu sau, coù bao nhieâu caâu laø meänh ñeà? (1) Haõy coá gaéng hoïc thaät toát! (2) Soá 20 chia heát cho 6. (3) Soá laø soá nguyeân toá. 4) Soá laø moät soá chaün. A. B. C. D. 4--------------------------------------------------------------------------------------------------------D ng 2. XÉT TÍNH ĐÚNG SAI VÀ PH NH NH Đạ ỀCâu nh nào sau đây là ph nh nh “M ng di chuy n”?ệ ểA. ng không di chuy n.ọ ểB ng ng yên.ọ ứC Có ít nh ng không di chuy n.ấ ểD Có ít nh ng di chuy n. ểCâu Ph nh nh Có ít nh vô là th phân vô tu hoàn là nh ệđ nào sau đây:ềA vô là th phân vô tu hoànọ ầB .Có ít nh vô là th phân vô không tu hoànấ ầC vô là th phân vô không tu hoànọ ầD vô là th phân tu hoàn ầ-------------------------------------------------------------------------------------------------------D ng 3.S NG ĐI KI ĐI KI Đạ ỦCâu Phát bi nào sau đây là nh đúng:ể ềA 2.5 10 Luân Đôn là th đô Hà Lanủ ủB là ẻÞ chia cho 2ếC. 81 là chính ph ng ươÞ 81 là nguyênốD 141 chia cho ếÞ 141 chia cho 9ếCâu nh nào sau đây sai ?A ABCD là hình ch nh ậÞ giác ABCD có ba góc vuôngứB ABC là tam giác ềÛ 60 0C Tam giác ABC cân ạÞ AB ACD giác ABCD ti ng tròn tâm ườÞ OA OB OC ODCâu 3: Trong các nh sau, nh nào có nh oệ là sai ?A .Tam giác ABC cân thì tam giác có hai góc ng 60ằ oB chia cho thì chia cho và 3ố ếC ABCD là hình bình hành thì AB song song CDớ Tam giác ABC vuông thì 2BC AB AC= Câu 4: Trong các nh sau đây, nh nào có nh oệ là đúng? và cùng chia cho thì a+b chia cho cế ếB tam giác ng nhau thì di tích ng nhauế ằC .N giác ABCD là hình ch nh thì nó có ba góc vuôngế ậD cùng ng thì đó chia cho 5ế ếCâu Trong các nh sau đây, nh nào có nh oệ là đúng? và cùng chia cho thì a+b chia cho cế ế2Bài 10ậ tvtB tam giác ng nhau thì di tích ng nhauế ằC chia cho thì chia cho 9ế ếD cùng ng thì đó chia cho 5ế ếCâu Trong các nh sau, nh nào có nh oệ là sai ?A. Tam giác ABC cân thì tam giác có hai nh ng nhauạ ằB chia cho thì chia cho và 3ế ếC ABCD là hình bình hành thì AB song song CDớD ABCD là hình ch nh thì A= B= 90ữ Câu Trong các nh sau đây, nh nào sai là khi và ch khi nố là lố ẻB chia cho khi và ch khi ng các ch chia cho 3ế ếC ABCD là hình ch nh khi và ch khi AC BDữ ỉD ABC là tam giác khi và ch khi AB AC và có góc ng 60ề ng 4. KÍ HI Ệ" VÀ $Câu 1. Cho nh P: “ệ 2 1=0”a) nh ph nhậ ịP nh P.ủ ềb) Cho bi tính đúng sai nh và ềP .Câu 2. nh ph nh các nh sau :ậ ềa) " ", 0n n" >¥ b) " '', 0x x$ £¡ .Câu 3.1) nh ph nh nh sau. Xét tính đúng sai nh đó.ậ ềA “: 3x x" ”2) Cho “45 chia cho 9” và “45 chia cho 6” Phát bi nh Pế ề và xéttính đúng sai. Câu 4. 1) Vi nh sau ng: "đi ki " ướ ầA:" có ng các ch chia cho thì nó chia cho 4"ế ế2) Vi nh sau ng:"đi ki "ế ướ ủB:" tam giác có hai góc ng 60ế thì tam giác đó là tam giác u"ềCâu 5.1) Ph nh nh A: “ủ ề132:,yxRyRx ”2) Ph nh nh sau:ủ ề2A " (x 3)(x 2) "" <¡ " n(n 1)$ +¥ khoâng chia heát cho 2"BÀI TR NGHI MẬ ỆCâu Cho nh P:ệ 2" N; "" >, nh ph nh là:ệ ủA. 2" N; "" B. 2" N; "$ £C. 2" N; "$ D. 2" N; "$ ³Câu Trong các nh sau nh nào đúng?ệ ềA. 2" R; "" B. 2" R; "$ x B.2, 0" >x ;C. mà +7<0 D. R, 2– +7 .3Bài 10ậ tvtCâu nh ph nh nh P: xệ 2+3x+1>0” là :ớ ọA sao cho ạ23 0+ >x sao cho ạ23 0+ £x xC .T sao cho ạ23 0+ =x .T sao cho ạ23 0+ x nh ph nh nh P(x) là:ệ ềA 2" 0"" x xCâu nh nào sau là nh sai ?A " În 2£n 2:$ =n nC 2: 0" >x 2:$ >x xCâu 10 Trong các nh sau tìm nh đúng?ệ .2: 0" >x .: 3" NMx .2: 0$ x xCâu 11 Cho nh đệ 2" "x x" >¡. nh ph nh là:ệ ẽA 2" "x x$ £¡ B. 2" "x x" <¡C. 2" "x x" £¡ D. 2" "x x$ <¡---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 2.T PẬ Ợ1. pậ ợ pậ là khái ni toán c, không nh nghĩa.ộ ị Cách xác nh p:ị ợ+ Li kê các ph vi các ph trong hai móc }.ệ ấ+ Ch ra tính ch đăc tr ng cho các ph p.ỉ ợ ng:ậ là không ch ph nào, kí hi .2. con ng nhauậ ằ ()A BÌ " Î+ A,Ì " A,Æ " C,Ì Ì ()A vaøB A= ÌD ng 1. PH Pạ ỢCâu 1: Cho pậ ợ{ 21 và 3}.A x= <¥ Hãy ch kh ng nh đúng.ọ ịA. có ph .ầ B. có ph .ầ ửC. có ph .ầ D. có ph .ầ ửCâu 2: Cho ợ{}2| 0x xÎ nào sau đây là đúng 4Bài 10ậ tvtA có ph tậ B. có ph tậ ửC. ợÆ D. có vô ph ửCâu 3. Cho ợ{}2/ 0x xÎ nào sau đây là đúng? ợA có ph tậ có ph tậ ửC ÆD có vô ph ửCaâu 4. Soá phaàn töû cuûa taäp hôïp {k vaø |k| 2} laø A. B. C. D. 5Caâu 5. Soá phaàn töû cuûa taäp hôïp {x (x x)( 4x 0} laø: A. 5Caâu 6. Taäp hôïp {x (x 1)(x 2)(x 4x) 0} coù bao nhieâu phaàn töû? A. B. D. 5D ng 2. XÁC NH Pạ ỢBài :Vi sau ng cách li kê các ph nó:ế ủA {}x x2 2(2 3)( 3) 0Î {}x x2 3( 10 21)( 0Î =C {}x x2 2(6 1)( 6) 0Î {}x x22 0Î =E {}x vaø x3 1Î {}x x2 1Î £G {}x x5Î {}x x23 0Î =Bài 2: Trong các sau đây, nào là ng:ậ ỗA {}x x1Î {}x x21 0Î {}x x24 0Î =D {}x x22 0Î {}x x27 12 0Î {}x x24 0Î =Bài tr nghi mậ ệCâu 1: Hãy li kê các ph p:ệ {}2/ 0Î =¡x A.X {}0B. {}1C.X 32ì üí ýî þD. 31;2ì üí ýî þCâu 2: Li kê các ph pệ {}2/ 0X x= =A.0X= B.{}0X= C.X=Æ D.{}X= ÆCâu :S ph ợ{}21/ 2+ £k kZ là :A. B. C. D. 5Câu 4:Trong các sau, nào là ng:ậ ỗA.{}x 1Î