Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 9.28, 9.29 trang 69 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

9.28. Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit và b liên kết  ở gốc hiđrocacbon. Công thức phân tử của chất X có dạng là ?

A. \({C_n}{H_{2n - 2{\rm{a}} - 2b}}{O_a}\)

B. \({C_n}{H_{2n - {\rm{a}} - b}}{O_a}\)

C. \({C_n}{H_{2n + 2 - {\rm{a}} - b}}{O_a}\)

D. \({C_n}{H_{2n + 2 - 2{\rm{a}} - 2b}}{O_a}\)

9.29.  Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, HCOOH và CH3COOH tăng dần theo trật tự :

A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH

B. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH.

 C. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.

D. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH.

Hướng dẫn giải

9.28. D

9.29. C

Các câu hỏi cùng bài học