Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 7.25, 7.26 trang 55 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

7.25. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

A. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thì sản phẩm thu được chỉ là C02 và H20.

B. Nếu sản phẩm của phản ứng đốt cháy hoàn toàn một chất chỉ là C02 và H20 thì chất đem đốt là hiđrocacbon.

C. Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan, thì trong sản phẩm thu được, số mol H20 lớn hơn số mol C02.

D. Nếu trong sản phẩm đốt cháy một hiđrocacbon, số mol H20 lớn hơn số mol C02 thì hiđrocacbon đem đốt phải là ankan.

7.26. Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng : phản ứng cháy trong oxi ; phản ứng cộng với brom ; phản ứng cộng với Họ (chất xúc tác Ni, nhiệt độ) ; phản ứng-với dung dịch AgN03 trong amoniac ?

A. Etan ; 

B. Eten ;          

C. Axetilen ;

D. Xiclopropan.   

Hướng dẫn giải

7.25. B (vì chất mang đốt có thể chứa cả oxi).

7.26. C

Các câu hỏi cùng bài học