Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 6.51, 6.52, 6.53 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

6.51.  PTHH của phản ứng lưu huỳnh tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng :

\(S+ 2H_2SO_4 → 3SO_2 + 2H_2O\)

Trong phản ứng này, tỉ lệ giữa số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là

A. 1 : 2                   B. 1 : 3                    C.3 : 1                   D. 2 : 1.

6.52*. Cho sơ đồ phản ứng : H2SO4(đặc nóng)+Fe →  Fe2(SO4)3+ H2O+SO2

Số phân tử \(H_2SO_4\) bị khử và số phân tử \(H_2SO_4\) tạo muối trong PTHH của phản ứng trên là

A. 6 và 3.                      B. 3 và 6.                    C. 6 và 6.                   D. 3 và 3.

6.53.  Số mol \(H_2SO_4\) cần dùng để pha chế 5 lít dung dịch \(H_2SO_4\) 2M là

A. 2,5 mol.                 B. 5,0 mol.                     C. 10 mol.                     D. 20 mol.

Hướng dẫn giải

6.51. D

6.52.

Sau khi cân bằng, ta có PTHH :

\(6H_2SO_4\) (đặc nóng) + 2Fe → \(Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O + 3SO_2\)

Trong số 6 phân tử \(H_2SO_4\) tham gia phản ứng có 3 phân tử bị khử tạo thành 3 phân tử \(SO_2\) và 3 phân tử \(H_2SO_4\) tạo ra một phân tử \(Fe_2(SO_4)_3\).

Trả lời: Đáp án D

6.53. C

Các câu hỏi cùng bài học