Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 6.14, 6.15, 6.16 trang 43 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

6.14. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H8Br2 tối đa có thể thu được là

A. 1                                                   

B. 2

C. 3                                                   

D. 4

6.15. Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ?

A. CH2 = C = CH - CH3   

B. CH2 = CH - CH = CH2

C. CH2 = CH - CH2 - CH = CH2

D. CH2 = CH - CH = CH - CH3

6.16. Các nhận xét sau đây đúng hay sai ?

1. Các chất có công thức CnH2n-2 đều là ankađien.

2. Các ankađien đều có công thức CnH2n-2

3. Các ankađien đều có 2 liên kết đôi.

4. Các chất có 2 liên kết đôi đều là ankađien.

Hướng dẫn giải

6.14. C

6.15. B

6.16.

1 - Sai;

2 - Đúng;

3 - Đúng;

4 - Sai.

Các câu hỏi cùng bài học