Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 5.39, 5.40 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

5.39. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ?

A. HCL, HCIO, \(H_2O\)                               B. NaCl, NaClO, \(H_2O\)

C. NaCl, \(NaC1O_3\), \(H_2O\).                  D. NaCl, Na\(ClO_4\), \(H_2O\).

5.40. Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nàc sau đây ?

A. Do chất NaClO phân huỷ ra oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh.

B. Do chất NaClO phân huỷ ra \(Cl_2\) là chất oxi hoá mạnh.

C. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hoá là +1, thể hiện tínl oxi hoá mạnh.

D. Do chất NaCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng.

Hướng dẫn giải

5.39

5.40

B

C

Các câu hỏi cùng bài học