Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 4.9 Trang 28 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Những nhận xét sau đây là đúng hay sai:

1. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản thì bao giờ cũng có cùng CTPT

2. Hai hợp chất có cùng CTPT thì bao giờ cũng có cùng CTĐGN

3. Nếu biết bản chất các nguyên tố và phần trăm khối lượng từng nguyên tố trong một hợp chất thì có thể thành lập CTĐGN của hợp chất đó

4. Nếu biết bản chất của các nguyên tố và phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất thi có thể lập được CTPT của hợp chất đó

Hướng dẫn giải

1. sai

2. đúng

3. đúng

4. sai

Các câu hỏi cùng bài học