Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 4.41,4.42, 4.43, trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

4.41. Trong phản ứng : 

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là 

A.314B.47C.17D.37

4.42.    Cho phán ứng :  FeS2+8HNO3Fe(NO3)3+2H2SO4+5NO+2H2O

Hệ số tối giản của HNO3 và H2SO4 trong phản ứng trên lần lượt là

A.12;4.                                          B. 16 ; 4.                         C.10; 6.                                 D. 8 ; 2.

4.43.    Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO,Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhận 13e.                         B. nhận 12e.                        C. nhường 13e.                       D. nhường 12e.

Hướng dẫn giải

4.41

4.42

4.43

D

D

C

Các câu hỏi cùng bài học