Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 4.35,4.36, 4.37, trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

4.35. Theo quan niệm mới, sự khử là

A. sự thu electron.                                                        C.sự kết hợp với oxi 

B. sự nhường electron,                                                   D.  sự khử bỏ oxi.

4.36. Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử kim loại

A. chỉ thể hiện tính khử.

B. chỉ thể hiện tính oxi hoá.

C. có thể thể hiện tính oxi hoá hoặc thể hiện tính khử

D.không thể hiện tính khử hoặc tính oxi hoá.

4.37. Cho các phản ứng sau :

Dãy nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử ?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (3), (4), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6), (8).

D. (4), (5), (6), (7), (8).

Hướng dẫn giải

4.35

4.36

4.37

A

A

C

Các câu hỏi cùng bài học