Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 4.30, 4.31, 4.32 trang 33 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

4.30. Người ta lần lượt lấy mẫu thử của một trong bốn chất X, Y, Z, T và làm thí nghiệm như sau : Cho mẫu thử qua CuO đốt nóng (để đốt cháy hoàn toàn) rồi dẫn sản phẩm cháy qua CuSO4 khan sau đó qua dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mẫu X chỉ làm cho CuSO4 chuyển qua màu xanh, mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi, mẫu Z tạo hiện tượng như trên ở cả hai bình ; còn mẫu T không tạo hiện tượng gì.

Kết luận nào đúng cho các thí nghiệm này là:

A. X chỉ chứa nguyên tố hiđro.

B. Y chỉ chứa nguyên tố cacbon

C. Z là một hiđrocacbon.                                  

D. T là chất vô cơ.

Hướng dẫn giải

4.30. D

4.31. B

4.32. D

Các câu hỏi cùng bài học