Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 4.27, 4.28 trang 32 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

4.27. Phản ứng \( \to \) \(C{H_3} - CH = CH - C{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.28. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng).

1.  + 2H2 \( \to \) CH3 - CH3

2. C2H5-Cl + NaOH \( \to \) C2H5OH + NaCl

3. C2H5-Cl + NaOH \( \to \) CH2=CH2 + NaCl + H20

4.  +  \( \to \) 

Hướng dẫn giải

4.27. C

4.28.

1 - Phản ứng cộng ;                      

2 - Phản ứng thế ;

3 - Phản ứng tách ;                       

4 - Phản ứng cộng.

Các câu hỏi cùng bài học