Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 4.20 - 4.26 trang 41 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

4.20. Trong 4 phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố ?

A. Sự tương tác của natri clorua và bạc nitrat trong dung dịch.

B. Sự tương tác của sắt với clo.

C. Sự tác dụng của kẽm với dung dịch H2SO4 loãng.

D. Sự phân huỷ kali pemanganat khi đun nóng.

4.21. Trong phản ứng : Zn+CuCl2ZnCl2+Cu, ion \(Cu^{2+} trong đồng (II) clorua

A. bị oxi hoá.                   C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

B. bị khử.                        D. không bị oxi hoá, không bị khử.   

4.22. Trong các phản ứng sau, ở phản ứng nào NH3NH3 đóng vai trò chất oxi hoá ? 

A.2NH3+2Na2NaNH2+H2B.2NH3+3Cl2N2+6HClC.2NH3+H2O2+MnO4MnO2+(NH4)2SO4D.4NH3+5O24NO+6H2O

4.23. Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử ?

A.4Na+O22Na2OB.Na2O+H2O2NaOHC.NaCl+AgNO3AgCl+NaNO3D.NaNO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O

4.24. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?

A.Fe+2HClFeCl2+H2B.FeS+2HClFeCl2+H2SC.2FeCl3+CuFeCl2+CuCl2D.Fe+CuSO4FeSO4+Cu

4.25. Trong phản ứng : Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O, phân tử clo

A. bị oxi hoá.                         C. không bị oxi hoá, không bị khử.

B. bị khử.                               D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

4.26. Số oxi hoá của clo trong axit pecloric HClO4 là

A. +3.                         B.+5.                          

C.+7.                          D.-1.

Hướng dẫn giải

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

A

B

A

A

B

D

C

Các câu hỏi cùng bài học