Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5 trang 37 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

4.1. Phản ứng  \(\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \, + 1{\rm{e}} \to \mathop {Fe}\limits^{ + 2} \)biểu thị quá trình nào sau đây ?

A. Quá trình oxi hoá.                           B. Quá trình khử.

C. Quá trình hoà tan.                           D. Quá trình phân huỷ.

4.2. Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình

A. thu electron.                                       B. nhường electron.

C. kết hợp với oxi.                                   D. khử bỏ oxi.

4.3.Số mol electron cần dùng để khử 0,75 mol \( A1_2O_3\) thành Al là

A. 0,5 mol.                                                     B. 1,5 moi.

C. 3,0 mol.                                                     D. 4,5 mol.

4.4. Trong phản ứng :

 \(2Na + C{l_2} \to 2NaCl\), các nguyên tử Na

A. bị oxi hoá.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

4.5. Cho phản ứng :

 \({M_2}{O_x} + HN{O_3} \to M{(N{O_3})_3} + ...\)

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trao đổi khi x có giá trị là

A. X = 1                                    B. X = 2.                           

C. X = 1 hoặc X =2                   D. X = 3.

Hướng dẫn giải

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

B

B

D

A

D

 

Các câu hỏi cùng bài học