Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 3.1, 3.2 trang 21 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

3.1. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, không dẫn điộn.

B. Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.

C. Than gỗ, than xương có khả năng hấp phụ các chất khí và chất tan trong dung dịch.

D. Khi đốt cháy cacbon, phản ứng toả nhiều nhiệt, sản phẩm thu được chỉ là khí cacbonic.

3.2. Loại than nào sau đây không có trong thiên nhiên ?

A. Than chì   

B. Than antraxit

C. Than nâu    

D. Than cốc

Hướng dẫn giải

3.1. D

3.2. D

Các câu hỏi cùng bài học