Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 2.29 - 2.38 trang 19- 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

2.29. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử ?
A. Be, F, O, C, Mg.                                  B. Mg, Be, C, O, F.
C. F, O, C, Be, Mg.                                  D. F, Be, C, Mg, O.

2.30. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là
A. Al.                      B. P                     C. S .                    D. K.

2.31Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử?
A. Li, F, N, Na, C.                                   B. F, Li, Na, C, N.
C. Na, Li, C, N, F.                                   D. N, F, Li, C, Na.

2.32. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. B.                   B. N.                      C. O.                    D. Mg.

2.33. Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?
A. Tăng dần.                             B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.                     D. Không biến đổi một chiều.

2.34. Độ âm điện của các nguyên tố trong dãy : \({}_{11}Na - {}_{12}Mg - {}_{13}Al - {}_{15}P - {}_{17}Cl\) biến đổi theo chiều nào cho sau đây ?
A. Tăng dần.                             B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.                     D. Không biến đổi một chiều.

2.35.Tính bazơ trong dãy hiđroxit NaOH, \(Mg(OH)_2\), \(Al(OH)_3\) biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?

A. Tăng dần.                              B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.                     D. Không biến đổi một chiều.

2.36. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố
A. tăng dần.                               B. giảm dần.
C. không thay đổi.                      D. không biến đổi một chiều.

2.37. Trong bảng tuần hoàn, nhóm A bao gồm các nguyên tố 
A. khối s và khối p                                        B. khối s.
C. khối p.                                                     D. khối d.

2.38. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự
A. M < X < Y < R.                                        B. R < M < X < Y.
C. Y < M < X < R.                                        D. M < X < R < Y.

Hướng dẫn giải

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

C

D

C

C

A

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

A

B

B

A

B

Các câu hỏi cùng bài học