Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm 1.12 ,1.13 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

1.12. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số nơtron như sau :
X : 20 proton và 20 nơtron,
Y: 18 proton và 22 nơtron, 
Z : 20 proton và 22 nơtron.
a) Những nguyên tử là các đồng vị của cùng một nguyên tố là
A. X, Y.                       B. X, Z.                  

C. Y, Z.                        D. X, Y, Z.
b) Những nguyên tử có cùng số khối là
A. X, Y.                       B. X, Z                  

C. Y, Z.                       D. X, Y, Z.

1.13. Cacbon tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị 12C và 13C, trong đó đồng vị 12C chiếm 98,9%.

Biết rằng đồng vị 12C có nguyên tử khối bằng 13,0034, đồng vị 12C có nguyên tử khối bằng 12, nguyên tử khối trung bình của cacbon là

A. 12,150.                      B. 12,011.                

C. 12,512.                      D. 12,250.

Hướng dẫn giải

1.12

a) B

b) A

1.13: Đáp án đúng: B

Các câu hỏi cùng bài học