Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tổng hợp di truyền

37bd63efe0e259ed72dff28987968bc6
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-24 14:12:31 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 265 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀITẬPVỀSỐHỮUTỈBài1:Thựchiệncácphéptínhsau:1 10 25 12 18 2A= B=-3- 12 12 35 14 554 81 193 11 11 1931 9D :64 27 128 17 193 386 34 1931 3862 25 253 6524 27 6F             1 11 3230 46 325 11 13 4G24 10 14 22 23 12 14 27 21 27 11 39 3        Bài2:Tìmsốhữutỷxbiếtrằng:3 -2 10 2a 2x b) x2 5x 3x 13 2x 3x 1c) .x d)2 10 32 5e) *)3x 12 2x2 1g*) *)2x 6x 2                21x 127 13 6i*) k)6 2x 3x 33 3m) n) 2x 22 11 13 22 26      Bài3:Tìmtậpcácgiátrịcủaxbiết:a b) 2x c) 2x 3x 02x 17 15d) e) 2x .3 61 51 2x 6     Bài4:Chứngminhrằngkhôngcósốhữutỉnàothoảmãn:a)x2=7b)x2–3x=1c)x+x1vớixkhác1và-1.Bài5:Tínhgiátrịcácbiểuthứcsau:2 3A 15 10 213 17 13 17 35 7C 12 :15 21 62 32 23 4D2 32 23 4               Bài6:Thugọncácbiểuthứcsau:2 2A 3x 2x 2x 3x 2x vói x>5C= 3x-6 3x 10 vói -2