Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bài tập toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-11 16:40:09
Nội dung
Doc24.vnCÁCH GI HI VÀ BÀI TRONG VIOLYMPICẢ ẬTOÁN 4Ớ1. Cách gi chung:ảCác gi i:ướ ả­ 1: Tìm hi hai (n hi u)ướ ệ­ 2: Tìm (n )ướ ỉ­ 3: đướ ồ­ 4: Tìm hi ph ng nhauướ ằ­ 5: bé Hi Hi ph ph béướ ố­ 6: ng bé Hi uướ ệ2. Tr ng đc bi tườ ệĐ bài nhi bài toán không cho ki đy hi và mà có th cho ểd ki nh sau:ữ ư­ Thi hi (cho bi không có bi hi )ế ố­ Thi (cho bi hi không cho bi )ế ố­ Cho ki thêm, hi (t tìm ban đuữ ầV nh ng bài toán cho ki nh y, ti hành thêm chuy ướ ểv bài toán nề ảB BÀI LUY NẬ Ệ1. Nhà Lan có anh em. Lan kém anh trai cô tu i. Tu ốLan tu anh Lan và tu Lan 45 tu i. tu Lan hi ệnay?Doc24.vnDoc24.vnH ng nướ ẫ2. Hình ch nh có chi dài ng 3/2 chi ng. tăng chi ng ộ20m thì hình ch nh tr thành hình vuông. Tính di tích hình ch ữnh t?ậH ng nướ ẫChi dài chi ng 20mề ộTa có đ:ơ Chi ng: |­­­­­­­|­­­­­­­|ề Chi dài: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­| Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ Chi ng hình ch nh là: 20 40 (m)ề Chi dài hình ch nh là: 40 20 60 (m)ề Di tích hình ch nh là: 40 60 2400 (mệ 2)Doc24.vnDoc24.vn3. Có hai thùng u, thùng th nh đng ít thùng th hai 24 lít u. ầthùng th nh ng thùng th hai. thùng đng bao nhiêu lítứ ựd u?ầH ng nướ Hi hai thùng là: 24 lítệ Thùng th nh thùng th hai 3ứ Thùng th nh thùng th hai 5ứ ứHay thùng th nh 3/5 thùng th haiứ đ:ẽ Thùng 1: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­| Thùng 2: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­| Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ Thùng th nh đng lít là: 24 36 (lít)ứ Thùng th hai đng lít là: 36 24 60 (lít)ứ ầ4. Hi nay, An tu và ch Mai 28 tu i. Sau bao nhiêu năm thì 1/3 ữtu An ng 1/7 tu ch Mai?ổ ịH ng nướ 1: Tìm hi uướ Ch Mai An tu là: 28 20 (tu i)ị 2: Tìm :ướ 1/3 tu An ng 1/7 tu ch Mai thì tu An ng 3/7 tu ch Maiổ ịDoc24.vnDoc24.vn (Ghi nh cùng thì là ph n; bài không cùng ửs thì quy đng cùng Còn là tích nh bài thì ph ng i)ố ượ ạGi thích sinh hi thì có th áp ng cách sau:ả Tu An Tu ch Mai suy ra Tu An Tu ch Mai 3/7 ịtu ch Mai)ổ 3: đ:ướ An: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­| Mai: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­| 4: Tìm hi ph ng nhau.ướ Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ 5: Tìm hai sướ ốS bé hi hi ph ng nhau ph béố Tu An khi đó là: 20 15 (tu i)ổ năm 1/3 tu An ng 1/7 tu Mai là: 15 (năm)ố ổ5. có sinh đôi sinh nam. chuy đi ể3 sinh thì sinh sinh nam là em. đó ọcó sinh là: …… sinh.ố ọH ng nướ hs hs nam ban đu là: 7ố 10 (b n)ạTa có đ:ơ Hs |­­­­­­­|­­­­­­­| Hs nam: |­­­­­­­| Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ ầDoc24.vnDoc24.vn hs đó là: 10 20 (b n)ố hs nam là: 20 10 (b n)ố ng hs đó là: 20 10 30 (b n)ổ ạ6. Năm nay tu tu con. Hai năm tr tu ướ ơtu con là 27 tu i. Tu hi nay là …… tu i; tu con hi nay là ệ…… tu i.ổH ng nướ đ:ẽ Tu con: |­­­­­­­­­­|ổ Tu :ổ |­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­| con 27 tu iẹ Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ Tu con hn là: 27 (tu i)ổ Tu hn là: 36 (tu i)ổ ổ7. Năm nay con kém 24 tu và tu con ng 1/4ẹ tu Tu con nămổ ổnay là …tu i.ổH ng nướ đ:ẽ Tu con: |­­­­­­­­­­|ổ Tu :ổ |­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­| Hi ph ng nhau là: (tu i)ệ Tu con hi nay là: 24 (tu i)ổ ổDoc24.vnDoc24.vn8. tr nuôi gà có gà mái gà tr ng là 345 con. Sau khi mua ốthêm 25 con gà tr ng thì gà tr ng ng 3/7ố gà mái. ng gà lúc ốđu là:... con.ầ ng nướ Sau khi mua thêm 25 con gà tr ng thì gà mái nhi gà tr ng con là:ố 345 25 320 (con) Ta có đ:ơ Gà tr ng: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|ố Gà mái: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­| Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ gà tr ng ban đu là: 320 25 215 (con)ố gà mái ban đu là: 215 345 560 (con)ố ng gà ban đu là: 215 560 775 (con)ổ ầ14. tr ng nhi là 22 cây. tr ng thêm cây và ổb đi cây thì cây tr ng đc là 7/4.T tr ng đc ượ ượ….cây; tr ng đc :….câyổ ượH ng nướ Hi cây tr ng đc hai là: 22 27 (cây)ệ ượ Ta có cây tr ng đc hai lúc sau là:ơ ượ 2: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|ổ 1: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|ổ Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ ầDoc24.vnDoc24.vn cây lúc sau là: 27 3ố 63 (cây) cây th tr ng đc là: 63 61 (cây)ố ượ cây th tr ng đc là: 61 22 39 (cây)ố ượ9. th nh th hai là 51. thêm 18 đn vào th nh ấthì th nh th hai.ố th nh là :…….. th hai là ứ…….. ng nướ thêm 18 đn vào th nh thì th nh th hai đn vế ịlà: 51 18 69 Coi th nh là ph th hai là ph nố Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ th hai là: 69 23ố th nh là: 23 51 74ố ấ10. Hi hai là 54, th ng hai là 7. ng hai là: …..ệ ươ ng nướ Th ng hai là suy ra bé =1/7 nươ ớV đ:ẽ bé: |­­­­­­­| n: |­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­| Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ bé là: 54 9ố là: 54 63ố ng hai là: 63 72ổ ốDoc24.vnDoc24.vn11. Có o, bi 1/5ộ trong th nh ng 1/3ố trongố ẹh th hai. Bi th nh th hai 46 cái hai có …. ộc ái o.ẹ ng nướ đ:ẽ th 1: |­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|ộ th 2: |­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|ộ Hi ph ng nhau là: (ph n)ệ ng ph ng nhau là: (ph n)ổ hai có là: 46 184 (cái)ả ẹDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.