Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

07670350ca44ec43367c848f443e10b3
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-10-03 14:33:59 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2543 | Lượt Download: 46 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày soạn 25/11/2012 Ngày giảng 28/11(8A1,2); 29/11(8A3); 30/11(8A4)BÀI 19 CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT(Tiết 1)I MỤC TIÊU Học xong bài này, học sinh phải:1. Kiến thức biết được- Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n) và khối lượng (m).2. Kỹ năng :- Tính được của chất khi biết và ngược lại.3. Thái độ HS hứng thú học tập bộ môn.4 Trọng :- Biết cách chuyển đổi giữa mol và khối lượng của chất.II CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học Gi vi bảng phụ bài tập.- Học sinh đọc trước bài mới.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu :- III TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :1. Ổn định (1’) trật tự, sĩ số.2. Bài cũ (8’): Mol là gì? khối lượng mol? thể tích mol của chất khí? HS lên bảng làm các bài tập: 1, 2, 3, /65. 3.Gi ới hiệu bài mới (1’): Trong tính toán hoá học, chúng ta cần biết nếu có 32g khí oxi thì sẽ tương ứng với bao nhiêu mol oxi hoặc 5,6 lít khí oxi thì sẽ tương ứng với bao nhiêu mol bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về sự chuyển đổi này .4 Hoạt động dạy học 31 ’):Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Nội dung ghi bảngHoạt động CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT (15’)- Gv yêu cầu hs tính MCO2 .- Gv Khối lượng mol CO2 là 44g, là khối lượng của bao nhiêu mol ?- Gv:Vậy 0.25 mol C02 sẽ có khốilượng là bao nhiêu?- Gv: để tính khối lượng chất ta lấy số mol nhân với khối lượng mol.- GV: nếu đặt số mol; m: khối lượng chất; khối lượng mol Hãy cho biết công thức tính (khối lượng).- Gv: Từ công thức trên, suy ra công thức tính và M? HS trả lời MCO2 44 đây là khối lượng của mol .- Hs thảo luận theo nhóm tính: Khối lượng của 0.25 mol CO2 0.25 44 11 (g)- HS thảo luận rút ra công thức g) HS: Mm nm Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất:* Công thức chuyển đổi giữa lượng chất n) và khối lượng chất m) g) mol) nm (g) trong đó số mol chất khối lượng chất, khối lượng mol chất .Hoạt động 2: Vận dụng (16’)T uần :14Tiết: 27Naêm hoïc 2012 2013Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng Vy-Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm làm các ví dụ: -Ví dụ Tính số mol của: a.32 Cu và 4,9 H2 SO4- Gv gọi hs lên bảng giải, nhận xét và cho điểm.-Ví dụ Hãy cho biết khối lượng mol của hợp chất A. Biết rằng 0.125 mol chất này có khối lượng là 12.25 .- Gv nhận xét và cho điểm.-Ví dụ3 Khối lượng của 0.5 molnguyên tử ?- Ví dụ :Tính số phân tử nước có trong 0.5 mol nước ?*Ví dụ Tính số phân tử có trong 1,6 khí oxi HS thảo luận nhóm, làm vào bảng con .-Các nhóm nhận xét kết quả của nhau .a) nCu )(5.06432molMm Hs lần lượt lên bảng làm các ví dụ Ví dụ MA =)(98125.025.12gnm Ví dụ :mN 0.5 14 (g)-HS mol H2 có 6x1023 phân tử nước 0.5 mol ----có 0.5 6.10 23 phân tử nước. HS lên bảng làm bài. Vận dụng:Ví dụ1: Tính số mol của a) 32 Cu: nCu )(5.06432molMm b) 4,9 H2 SO4 (cách tính tương tự).Ví dụ Biết rằng 0.125 mol chất có khối lượng là 12.25 g. Khối lượng mol của hợp chất là MA =)(98125.025.12gnm Ví dụ 0.5 mol nguyên tử có khối lượng mN 0.5 14 (g) Số phân tử nguyên tử 6.10234/ Nhận xét Dặn dò ’):- Củng cố HS thảo luận làm bài tập sau: cho 18.10 23 phân tử oxi tính: a. Số mol khí oxi ứng với 18.10 23 phân tử b.Khối lượng ứng với số mol tìm được ?- Dặn dò Bài tập về nhà: 3a, /67 Chuẩn bị bài mới biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa và V.IV. Nhận xét Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Naêm hoïc 2012 2013Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng VyTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.